Persoonlijke alarmering

Persoonlijke alarmeringsapparatuur gaat over (draagbare) apparatuur waarmee u in geval van nood hulp in kunt roepen. De hier bedoelde apparatuur bestaat meestal uit een draagbaar zendertje met een alarmknop die u bijvoorbeeld om de hals draagt. In geval van nood kunt u gedurende 24 uur per dag op de alarmknop drukken voor hulp door een naaste, mantelzorger of zorgverlener.


Persoonlijke alarmeringsapparatuur valt onder de hulpmiddelenzorg.

Wat krijgt u vergoed?

We vergoeden persoonlijke alarmeringsapparatuur en de daarbij horende aansluitkosten. Abonnementskosten of eventuele kosten van opvolging na een oproep worden niet vergoed. 

Basispolis
100%, voor verzekerde in verhoogde risicosituatie (excl. abonnementskosten)
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top
Maximaal € 200,- per kalenderjaar

De vergoeding is onderdeel van een groep van verschillende vormen van zorg. De maximale vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Wanneer komt u voor persoonlijke alarmering in aanmerking?

U heeft recht op persoonlijke alarmeringsapparatuur vanuit de basisverzekering (hulpmiddelenzorg) als u een lichamelijke beperking heeft en er een verhoogde risicosituatie is. Dit houdt in dat u door uw aandoening meer kans heeft om te vallen en dat u waarschijnlijk niet zelfstandig kunt opstaan na een val.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • in geval van nood heeft u onmiddellijke medische of technische hulp van buitenaf nodig
 • u bent gedurende langere tijd op u zelf aangewezen
 • u kunt in een noodsituatie de telefoon niet zelfstandig bedienen

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden?

Dan is er geen sprake van een medische indicatie op basis waarvan persoonlijke alarmering vanuit de basisverzekering (hulpmiddelen) wordt verstrekt.

Mogelijk is het wenselijk om persoonlijke alarmering in te zetten voor sociale veiligheid, bijvoorbeeld als u alleen woont en/of u bang bent om te vallen. Dit noemen we een sociale indicatie voor persoonlijke alarmering. U betaalt de persoonlijke alarmeringsapparatuur zelf en mogelijk krijgt u via een aanvullende verzekering een tegemoetkoming in de kosten.

Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood valt niet onder persoonlijke alarmeringsapparatuur. 

Krijgt u zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ)?

In dat geval beoordeelt uw zorgaanbieder of er persoonlijke alarmering wenselijk is en wordt ingezet. De zorgaanbieder betaalt in dat geval de persoonlijke alarmeringsapparatuur. 

Vergoeding persoonlijke alarmering met medische indicatie

We vergoeden persoonlijke alarmeringsapparatuur uit de basisverzekering 100%. Hieronder valt de levering, het aansluiten op een (zorg)alarmcentrale en eventuele noodzakelijke reparaties.

Er is geen vergoeding voor:

 • Service- en/of abonnementskosten voor aansluiting op een 24-uurs centrale
 • Alarmopvolging
 • Brandmelder en rookdetector
 • Monitorsysteem (bijvoorbeeld om bloeddruk of ademhaling te monitoren)
 • Alarmhorloge (met of zonder GPS)
 • Alarmmat voor vloer of bed
 • Wuzzi alert/alarm
 • Epileptisch insult alarmapparatuur
 • Intercomsysteem
 • Babyfoonsysteem.
 • Alarmeringsapparatuur voor sociale veiligheid (bijvoorbeeld als u alleen woont of als u bang bent om te vallen).

Sleutelkluis

Om bij alarmering toegang tot de woning te krijgen, kan in sommige gevallen een sleutelkluis noodzakelijk zijn. Wij beoordelen of u aangewezen bent op een sleutelkluis. Alleen als dit strikt noodzakelijk is maakt een sleutelkluis onderdeel uit van de aanspraak op alarmeringsapparatuur en wordt deze door ons vergoed.

Eigen bijdrage

Er geldt bij medische indicatie geen wettelijke eigen bijdrage voor huur- en aansluitkosten voor persoonlijke alarmeringsapparatuur.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor persoonlijke alarmeringsapparatuur.

U krijgt de persoonlijke alarmeringsapparatuur in bruikleen

Het is niet uw eigendom. U leent het middel. Als richtlijn geldt een minimale gebruiksduur van 120 maanden (10 jaar). 

Bij wie kunt u terecht?

Een gecontracteerde leverancier van hulpmiddelen mag de zorg verlenen. Deze leverancier beoordeelt of u wel of geen medische indicatie heeft voor persoonlijke alarmeringsapparatuur. Is er sprake van een medische indicatie? Dan neemt de leverancier contact met u op voor het leveren en plaatsen van de apparatuur. 

Als u naar een niet door ons gecontracteerde leverancier van hulpmiddelen gaat (en wel een medische indicatie heeft) dan worden niet alle kosten vergoed. De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat u het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.

En verder

U krijgt de persoonlijke alarmeringsapparatuur in bruikleen. Als richtlijn geldt een minimale gebruiksduur van 120 maanden (10 jaar). De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat u het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.

Vergoeding persoonlijke alarmering met sociale indicatie

U ontvangt mogelijk een tegemoetkoming in de kosten van persoonlijke alarmeringsapparatuur met sociale indicatie uit een aanvullende verzekering.
Hieronder valt alleen de levering, het aansluiten op een (zorg)alarmcentrale en eventuele noodzakelijke reparaties.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

 • Polisvoorwaarden 2023
 • Overzicht vergoedingen 2023
 • Tarievenlijsten voor 2023