Betalen


Voor een zorgverzekering betaalt u premie en soms eigen risico en eigen bijdrage. Bij Salland kunt u op diverse manieren betalen.

 

 

De zorgverzekering 2020 van Salland Zorgverzekeringen


Op de eerste van de maand betaalt u de premie voor de volgende maand. U kunt onze facturen betalen via:
 

  • automatische incasso;
  • internetbankieren (o.v.v. betalingskenmerk);
  • overschrijfformulier van uw bank (o.v.v. betalingskenmerk).

 

 

Vermeld het betalingskenmerk

Betaalt u een factuur handmatig? Vermeld dan altijd het betalingskenmerk (zie factuur). Ons IBAN is:

IBAN: NL78 INGB 0672 5450 12
Op naam van: Salland Zorgverzekeringen

 

Voor betalingen vanaf een buitenlandse IBAN gebruikt u ook bovengenoemd IBAN, aangevuld met BIC-code: INGBNL2A.

afbeelding

Betalen eigen risico en eigen bijdrage

Wij verrekenen automatisch het eventuele eigen risico en de wettelijke eigen bijdrage wanneer u bij ons zorgkosten declareert. Stuurt uw zorgverlener de factuur rechtstreeks naar ons? Wij bekijken dan elke week of het eigen risico of de eigen bijdrage van toepassing is. Zo ja, dan ontvangt u van ons een brief met het overzicht van de zorgkosten. De hoofdverzekerde ontvangt vervolgens een factuur voor de zorgkosten van alle medeverzekerden bij elkaar opgeteld.

 

Meer over het eigen risico

Meer over de eigen bijdrage

Betalen in termijnen

Kunt u onze facturen niet in één keer betalen? Vraag dan een betalingsregeling bij ons aan. U betaalt het bedrag dan in termijnen via automatische incasso. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. In het aanvraagformulier geeft u aan voor wie u de regeling aanvraagt. 

 

Aanvragen betalen in termijnen

 

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij uw verzoek. U ontvangt zo snel mogelijk een brief, waarin wij aangeven of wij akkoord gaan met de door u voorgestelde regeling.

Vooraf gespreid betalen

 

Heeft u geen vrijwillig eigen risico afgesloten? Dan kunt u het eigen risico vooraf gespreid betalen. Het geld dat u niet opmaakt, krijgt u in mei 2022 terug. Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor gespreid betalen 2021.

Stopzetten vooraf betalen

 

Betaalt u het eigen risico vooraf gespreid? Dan verlengen wij dit elk jaar automatisch. Vul het afmeldformulier in als u dit wilt stopzetten.

 

Afmelden vooraf betalen eigen risico

Veelgestelde vragen

 

Als u geen premie betaalt, schakelen wij een incassobureau in voor de openstaande schuld. Ook ontvangt u na 2 maanden en na 4 maanden van ons een brief. In deze brieven herinneren wij u aan de betalingsachterstand en bieden wij u een betalingsregeling aan. Vindt u dat u onterecht herinneringen heeft ontvangen? Stuur ons dan tijdig een brief met toelichting

Beëindiging aanvullende verzekering(en)

Reageert u niet op onze brief over de betalingsachterstand en maakt u geen gebruik van de betalingsregeling? Dan kunnen wij besluiten uw aanvullende verzekering en/of tandartsverzekering te beëindigen. In de meeste gevallen kunt u per 1 januari van het volgende jaar opnieuw een aanvullende verzekering afsluiten als u de premieachterstand heeft terugbetaald.

 

Aanmelding als wanbetaler

Als u 6 maanden of langer geen zorgpremie betaalt, melden wij u als wanbetaler aan bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK neemt de premie-inning dan van ons over. Deze premie is iets hoger dan de standaardpremie en wordt ingehouden op uw salaris of uitkering. Is inhouding op uw salaris of uitkering niet mogelijk, dan wordt beslag gelegd op uw inkomen. U blijft wel verzekerd bij ons. De premieschuld die u bij ons heeft, blijft ook bestaan totdat u deze heeft terugbetaald. Pas als u de premieschuld heeft afbetaald, wordt uw wanbetalerstatus beëindigd.

 

Let op: In bepaalde situaties melden wij u niet aan bij het CAK. Bijvoorbeeld als u een geschil over de premieachterstand heeft voorgelegd aan de SKGZ of de burgerlijke rechter, en er nog geen uitspraak is gedaan. Lees hierover meer in onze verzekeringsvoorwaarden. Een geschil betekent niet dat u de openstaande facturen niet hoeft te betalen.

Uw betaalwijze of rekeningnummer wijzigt u in Mijn Salland.

Waarschijnlijk is de factuur verzonden voor wij uw wijziging konden verwerken. Geef ons nog even de tijd om uw wijziging door te voeren in onze administratie. Heeft u teveel betaald? Wij trekken dit bedrag voor u af van de volgende factuur.

Waarschijnlijk is de automatische incasso gestart voordat wij uw wijziging konden verwerken. Geef ons nog even de tijd om uw wijziging door te voeren in onze administratie. De volgende automatische incasso innen wij van uw nieuwe rekeningnummer.

Wanneer u een afspraak bij uw huisarts niet nakomt, dan mag hij hiervoor een rekening sturen. Dit geldt trouwens ook voor andere zorgaanbieders. Bij de vaststelling van het factuurbedrag kan de huisarts uitgaan van het tarief van een consult of van een geplande behandeling. Ook mag de huisarts zelf bepalen wanneer hij het bedrag in rekening brengt. Dit kan direct na de eerste vergeten afspraak of bijvoorbeeld nadat u voor de derde keer een afspraak vergeten bent.

Heeft u een premieschuld en wilt u hulp bij de afbetaling van deze schuld? Dan kunt u contact opnemen met de sociale dienst van uw gemeente of met een erkende schuldhulpverlener bij u in de buurt. Ook kunt u een betalingsregeling met ons afspreken. U betaalt dan in termijnen. Loopt u binnen deze betalingsregeling opnieuw een achterstand op? Dan beëindigen wij de regeling.

 

Is (een gedeelte) van de premieschuld door ons uit handen gegeven aan een incassobureau? Dan kunt u met het incassobureau een betalingsregeling afsluiten.


Let op: met deze betalingsregelingen vervallen de al genomen of voorgenomen executiemaatregelen niet.

U kunt schriftelijk bezwaar maken binnen vier weken na dagtekening van de brief. Maak gebruik van ons online klachtenformulier of stuur uw bezwaar naar:

Salland Zorgverzekeringen
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 166
7400 AD Deventer

Wij sturen u zo snel mogelijk een schriftelijke reactie.


Wanneer u het niet eens bent met ons antwoord, dan kunt u uw klacht sturen naar de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Deze stichting geeft een onafhankelijk oordeel over uw klacht in de vorm van een bindend advies.

SKGZ
Postbus 291
3700 AG Zeist
www.skgz.nl

U kunt de zaak ook voorleggen aan de burgerlijke rechter.

Het CAK neemt alleen de premie-inning van de basisverzekering van ons over. Wij brengen u nog wel het eigen risico in rekening. Ook sturen wij u een factuur bij declaraties die niet of niet volledig worden vergoed. Bijvoorbeeld tandartskosten.

Nee, wij hebben geen contact met uw werkgever of uitkeringsinstantie. Wij melden u bij een premieschuld van zes maandpremies of hoger aan bij het CAK. Het CAK geeft uw werkgever of uitkeringsinstantie de opdracht om de opgelegde premie elke maand in te houden op uw salaris en af te dragen aan het CAK.

Bij een premieschuld van minimaal zes maandpremies worden u en de eventueel door u verzekerde personen van 18 jaar en ouder aangemeld bij het CAK. Het CAK neemt de premie-inning voor de basisverzekering van ons over. Van het CAK ontvangt u hierover bericht. De zorgverzekering loopt wel gewoon door, en u houdt dus recht op verzekerde zorg.

Verzekerden jonger dan 18 jaar worden niet aangemeld bij het CAK. Zij betalen geen premie voor de basisverzekering.

U kunt zelf een zorgverzekering afsluiten, maar uw huidige verzekeringsnemer moet uw lopende zorgverzekering beëindigen. Als de lopende verzekering niet door hem of haar wordt beëindigd, dan kunt u dubbel verzekerd raken. Zeg daarom eerst de lopende verzekering op voordat u een nieuwe zorgverzekering afsluit.

Wanneer u bij ons een zorgverzekering afsluit, dan is dat een particuliere overeenkomst. Betaalt u geen premie of niet op tijd, dan kunnen wij de overeenkomst beëindigen. U bent dan onverzekerd. Omdat u verplicht bent een zorgverzekering te hebben, wil de overheid niet dat u onverzekerd kunt raken. De overheid heeft daarom de regeling wanbetalers ingesteld. Het CAK voert de regeling uit.

Is er alleen een achterstand in het eigen risico of de eigen bijdrage? Dan is overstappen wel mogelijk. In andere gevallen moeten eerst alle facturen en kosten betaald worden.

 

Ja. Uw recht op zorgtoeslag verandert niet als u een premieschuld heeft.

Let op: als premie die het CAK int, niet (helemaal) op uw inkomen of uitkering kan worden ingehouden, kan de zorgtoeslag aan het CAK worden uitbetaald in plaats van aan u. Wordt de premie volledig op uw inkomen of uitkering ingehouden, dan zijn er geen wijzigingen in de uitbetaling van de zorgtoeslag.

Met een betalingsachterstand voor de zorgverzekeringspremie wordt u niet geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR).

Wanneer u de premieschuld heeft afbetaald, geven wij dit door aan het CAK. Wij zijn wettelijk verplicht om mensen die hun schuld hebben afgelost weer af te melden bij het CAK. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet hier op toe. Het CAK stopt dan met het inhouden van de premie op uw salaris of uitkering.

Wanneer u een premieschuld hebt van zes maandpremies of meer, wordt een bestuursrechtelijke premie door het CAK ingehouden op het inkomen. De mogelijke bronnen hiervoor zijn loon, uitkering en pensioen. De zorgtoeslag van wanbetalers kan direct door de Belastingdienst aan het CAK overgemaakt worden als gedeeltelijke betaling van de bestuursrechtelijke premie.

Zodra u alle openstaande vorderingen en bijkomende kosten (zoals eigen risico, rente, incasso- en deurwaarderskosten) heeft betaald, melden wij u af bij het CAK. Hierna brengen wij u het maandelijks verschuldigde bedrag, zoals vermeld op het polisblad, weer in rekening. De inning van de premie door het CAK wordt stopgezet. U ontvangt hierover bericht van het CAK.

Ook als u in een traject van schuldhulpverlening zit en een schuldregeling of een stabilisatieovereenkomst hebt gesloten, wordt u afgemeld bij het CAK.

De premie die het CAK op uw inkomen inhoudt, heeft in de regel voorrang op de andere schulden. Alleen beslagleggingen vanwege schulden voor (rijks)belastingen en/of sociale premies gaan voor.

Heeft u op dit moment al een loon- of uitkeringbeslag door andere schulden? Wij raden u aan de deurwaarder te informeren over het feit dat u in het bestuursrechtelijke regime terechtgekomen bent. Vertel ook dat het bedrag dat u betaalt voor uw zorgpremie is gewijzigd. Dit is ook van belang om ervoor te zorgen dat u niet onder het bestaansminimum komt.

Wanneer uw premieschuld is opgelopen tot minimaal zes maandpremies, melden wij u aan bij het CAK. Het CAK neemt op dat moment het innen van de toekomstige zorgpremie voor de basisverzekering van ons over.

Het verschil tussen de bestuursrechtelijke premie en de nominale premie van Salland is om de kosten te dekken die het CAK maakt voor de inning van de maandelijkse premie. Er wordt niet mee afgelost op de schuld die u heeft.

Er zijn twee manieren waarop u afgemeld kunt worden bij het CAK. Allereerst door zelf de volledige schuld te betalen die u bij ons heeft. Ten tweede door in een traject van schuldhulpverlening te stappen en een stabilisatieovereenkomst te sluiten. In beide gevallen gaat u vanaf dan weer de normale premie betalen aan Salland verzekeringen.