PGB wijkverpleging

Als u recht heeft op verpleging of verzorging thuis, kunt u onder voorwaarden gebruik maken van een persoonsgebonden budget (pgb). Met het pgb kunt u zelf uw zorg inkopen. In het reglement pgb wijkverpleging

zijn alle voorwaarden opgenomen die gelden voor het pgb.

 

Een aantal belangrijke voorwaarden vindt u in het kort op deze pagina. Deze informatie is niet volledig. Raadpleeg daarom altijd het reglement als u gebruik wilt maken van een pgb.

Wie komt in aanmerking voor een pgb?

Om voor het pgb in aanmerking te komen heeft u in de eerste plaats een indicatie voor verpleging of verzorging zonder verblijf nodig. Kortweg noemen we deze zorg ook wel wijkverpleging. U heeft recht op verpleging en verzorging zonder verblijf, als:
 

 • de zorg verband houdt met uw behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop,  én
 • deze zorg niet in combinatie is met verblijf in een ziekenhuis, GGZ-instelling of Wlz-instelling
 • en als het geen kraamzorg betreft.

U komt in aanmerking voor een pgb wijkverpleging als u onder één of meerdere van de hieronder beschreven doelgroepen valt:
 

 • Intensieve Kindzorg. Dit is zorg aan kinderen tot 18 jaar waarbij sprake is van behoefte aan zorg zoals verpleegkundigen plegen te bieden in verband met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Ook is bij deze kinderen sprake van een behoefte aan permanent toezicht of 24-uurs zorg in de nabijheid in combinatie met verpleegkundig technische handelingen.
 • Medisch specialistische verpleging thuis (MSVT), zowel onder als boven de 18 jaar. Hierbij bestaat een noodzaak tot medisch specialistische zorg in de thuissituatie. Voor deze zorg is altijd een indicatiestelling/opdracht van de medisch specialist nodig.
 • Palliatief terminale zorg (PTZ). Dit betekent dat door de behandelend arts is vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan drie maanden.
 • Langdurige verpleging en/of verzorging. Dit houdt in dat de zorg langer dan 1 jaar nodig is.

 

Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • U bent in staat op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger de verantwoordelijkheden uit te voeren die bij het pgb wijkverpleging horen.
 • U bent in staat op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger een weloverwogen keuze te maken ten aanzien van het werkgeverschap.
 • U bent in staat de zorgaanbieders die u heeft gecontracteerd op zo’n manier aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat er sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg.
 • U bent in staat om met het pgb op doelmatige wijze te voorzien in toereikende zorg van goede kwaliteit.

Hoe kunt u een pgb aanvragen?

Voor het aanvragen van het pgb kunt u gebruik maken van het pgb aanvraagformulier. Als u dat wilt, sturen wij het aanvraagformulier naar u toe.

 

Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen:
 

 • Deel 1; Verpleegkundig deel. Dit deel laat u invullen door een HBO verpleegkundige (niveau 5) die de indicatie stelt; waarbij u beiden in elkaars aanwezigheid voor akkoord ondertekent. Het gaat hier om aard, omvang en duur van de beoogde zorg. In het geval van Intensieve Kindzorg (IKZ) kan een kinderverpleegkundige de indicatie stellen.
 • Deel 2; Verzekerde deel. Dit deel vult u zelf in. In dit deel motiveert u waarom een pgb noodzakelijk is en op welke manier u op basis van de geïndiceerde uren verpleging en verzorging gebruik gaat maken van welke zorgverleners. U moet ook bevestigen dat u akkoord gaat met de voorwaarden, rechten en plichten die horen bij het pgb.
 • Als bijlage stuurt u bij voorkeur een kopie van het zorgplan mee. Het zorgplan is opgesteld door een HBO verpleegkundige (niveau 5) en in het geval van Intensieve Kindzorg door een kinderverpleegkundige.

De formulieren kunt u samen met de nodige bijlagen sturen naar toestemming@eno.nl onder vermelding van 'Aanvraag PGB'.

 

Wij beoordelen uw aanvraag na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende formulieren. U ontvangt dan zo snel mogelijk bericht van ons. Als uw pgb aanvraagformulier niet volledig is ingevuld en ondertekend en/of bijlagen ontbreken, dan nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

 

Met het pgb kunt u kiezen bij wie u de zorg inkoopt. We maken een onderscheid tussen formele zorgaanbieders en informele zorgaanbieders. In het reglement vindt u aan welke voorwaarden formele zorgaanbieders moeten voldoen. Voor het inkopen van de zorg sluit u een overeenkomst met de zorgaanbieder. Een voorbeeldovereenkomst vindt u op de website van de SVB.

Wat moet u doen als u tijdelijk in het buitenland verblijft?

Bij een verblijf in het buitenland kunt u maximaal drie maanden gebruik maken van uw pgb. Daarna wordt het pgb beëindigd. Wilt u in deze drie maanden buitenlandse zorgverleners inhuren, dan moet dit vooraf schriftelijk bij ons aangevraagd worden. Pas na onze schriftelijke toestemming kunnen de nota’s van buitenlandse zorgverleners bij ons gedeclareerd worden. Stuur bij een schriftelijke aanvraag voor zorg in het buitenland de volgende documenten mee:
 

 • een geldig indicatiebesluit/zorgplan
 • een offerte met:
  • welke zorg wordt ingezet
  • voor welke periode de zorg wordt aangevraagd
  • welke zorgverleners betrokken zijn
  • de kosten voor deze zorgverlening