Persoonsgebonden budget via de Zorgverzekeringswet

Als u een indicatie heeft voor verpleging en verzorging thuis, kunt u onder voorwaarden gebruik maken van een persoonsgebonden budget (Zvw-pgb). Met het Zvw-pgb kunt u zelf uw zorg inkopen. In het reglement Zvw-pgb zijn alle voorwaarden opgenomen die gelden voor het Zvw-pgb.

Een aantal belangrijke voorwaarden vindt u in het kort op deze pagina. Deze informatie is niet volledig. Raadpleeg daarom altijd het reglement als u gebruik wilt maken van een Zvw-pgb.


Direct regelen

Aanvragen Zvw-pgb

Overig

Wie komt in aanmerking voor een Zvw-pgb?

U komt in aanmerking voor het Zvw-pgb als u behoefte heeft aan verpleging en verzorging zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop én deze zorg niet gepaard gaat met verblijf en geen kraamzorg betreft. Onder deze zorg vallen niet de verzorgende handelingen bij minderjarigen die gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL).

Daarnaast moet u:

 • langdurig, d.w.z. langer dan 1 jaar, op verpleging en/of verzorging aangewezen zijn, óf
 • op palliatieve terminale zorg (PTZ) aangewezen zijn. Dit betekent dat door uw behandelend arts is vastgesteld dat de ingeschatte levensverwachting minder is dan 3 maanden.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • U bent in staat op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger de verantwoordelijkheden uit te voeren die bij het Zvw-pgb wijkverpleging horen.
 • U bent in staat op eigen kracht of met hulp van een (wettelijk) vertegenwoordiger te motiveren dat u de zorg via een Zvw-pgb geleverd wil en kan krijgen.
 • U bent in staat de zorgaanbieders die u heeft gecontracteerd op zo’n manier aan te sturen en hun werkzaamheden op elkaar af te stemmen, dat er sprake is of zal zijn van verantwoorde zorg.
 • U bent in staat om met het Zvw-pgb op doelmatige wijze te voorzien in toereikende zorg van goede kwaliteit.

Hoe kunt u een Zvw-pgb aanvragen?

Voor het aanvragen van een Zvw-pgb maakt u gebruik van het Zvw-pgb aanvraagformulier. Het aanvraagformulier bestaat uit 2 delen. U kunt het aanvraagformulier hier downloaden. U kunt het ook telefonisch of schriftelijk bij ons opvragen

 • Deel 1: het verpleegkundig deel
  Dit deel vult de indicerend verpleegkundige in. Als bijlage bij deel 1 kunt u het zorgplan meesturen. De indicatie voor verzekerden boven de 18 jaar moet zijn vastgesteld door een HBO opgeleide wijkverpleegkundige, geregistreerd in de Wet BIG. De indicatie voor verzekerden onder de 18 jaar moet zijn vastgesteld door een HBO kinderverpleegkundige, bij voorkeur, met gebruikmaking van het Medisch Kindzorgsysteem (MKS). De HBO kinderverpleegkundige moet werkzaam zijn bij een bij de Branchevereniging Integrale KindZorg (BINKZ) aangesloten zorgaanbieder. In het Zvw-pgb reglement vindt u alle voorwaarden waaraan een indicatie moet voldoen.
 • Deel 2: het verzekerde deel
  Dit deel dient u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger in te vullen. U geeft op basis van de geïndiceerde uren verpleging en verzorging aan van welke zorgaanbieders u gebruik wilt gaan maken. U moet ook bevestigen dat u akkoord gaat met de voorwaarden, rechten en plichten die horen bij het Zvw-pgb.

De formulieren kunt u samen met eventuele bijlagen sturen naar toestemming@salland.nl,  onder vermelding van aanvraag Zvw-pgb.

Na ontvangst van de volledig ingevulde en ondertekende formulieren, beoordelen wij uw aanvraag. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht van ons. De doorlooptijd van de aanvraag betreft maximaal 6 weken (mits alle benodigde informatie juist is ingeleverd). Wanneer het aanvraagformulier niet volledig is ingevuld en ondertekend nemen wij uw aanvraag niet in behandeling.

Met het Zvw-pgb kunt u kiezen bij wie u de zorg inkoopt. We maken een onderscheid tussen formele zorgaanbieders en informele zorgaanbieders. In het reglement vindt u aan welke voorwaarden formele zorgaanbieders moeten voldoen. Voor het inkopen van de zorg sluit u een overeenkomst met de zorgaanbieder. Een voorbeeldovereenkomst vindt u op de website van de SVB.

Wat moet u doen als u tijdelijk in het buitenland verblijft?
Wilt u buitenlandse zorgverleners inhuren, dan moet dit vooraf schriftelijk bij ons aangevraagd worden. Pas na onze schriftelijke toestemming kunnen de nota’s van buitenlandse zorgverleners bij ons gedeclareerd worden. Stuur bij een schriftelijke aanvraag voor zorg in het buitenland de volgende documenten mee:

 • een geldig indicatiebesluit/zorgplan
 • een offerte met welke zorg wordt ingezet, voor welke periode de zorg wordt aangevraagd, welke zorgverleners betrokken zijn en wat de kosten zijn van deze zorgverlening.

Stapt u over naar een andere zorgverzekeraar?
Stapt u over naar een andere zorgverzekeraar en is uw toekenning van het Zvw-pgb nog geldig? Dan neemt de nieuwe zorgverzekeraar de (tot de vermelde einddatum van de indicatie) geldige toekenning over. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar eigen tarieven hanteert. U bewaart deze toekenning, zolang hij geldig is. Een nieuwe zorgverzekeraar kan hier om vragen.

Stapt u van een andere zorgverzekeraar over naar Salland Zorgverzekeringen?
Stapt u over naar Salland en is uw toekenning van het Zvw-pgb, vastgesteld door de andere zorgverzekeraar nog geldig? Dan neemt Salland de (tot de vermelde einddatum van de indicatie) geldige toekenning over. Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken, omdat iedere zorgverzekeraar eigen tarieven hanteert. U dient er zelf voor te zorgen dat wij in het bezit komen van de toekenningsverklaring. U kunt de toekenningsverklaring sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Aanvraag Zvw-pgb
Postbus 166
7400 AD Deventer