Verblijf na een medische handeling

Met verblijf bedoelen we de opname in een zorginstelling na een medische handeling gedurende een onafgebroken periode van maximaal 1095 dagen. Een onderbreking van de opname van maximaal 30 dagen telt niet mee voor de onafgebroken periode van 1095 dagen. Weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 1095 dagen.

De zorg omvat niet:

 • verblijf dat u nodig heeft in verband met een psychische stoornis of beperking als u jonger bent dan 18 jaar
 • verblijf in verband met het tijdelijk overnemen van de zorg om een mantelzorger te ontlasten (respijtzorg)
 • eerstelijnsverblijf

Wat wordt vergoed in 2023?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van verblijf:

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als de opname medisch noodzakelijk is in verband met:

* medisch specialistische zorg
*plastische chirurgie
* revalidatiezorg
* geriatrische revalidatie
* transplantatiezorg
* mechanische beademing
* zintuiglijk gehandicaptenzorg
* verloskundige zorg
* geneeskundige ggz
* erfelijkheidsadvisering
* chirurgische tandheelkundige hulp

Verblijf buiten een instelling

U heeft recht op vergoeding voor verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met medisch-specialistische zorg en dat niet gepaard gaat met verpleging, verzorging of paramedische zorg op voorwaarde dat:
u tijdens het verblijf beschikt over een mantelzorger; en
de reistijd tussen het ziekenhuis van uw behandeling en uw woonplaats meer dan 60 minuten is; en
de reistijd tussen het ziekenhuis van uw behandeling en uw verblijfplaats maximaal 60 minuten is.
De vergoeding van de kosten van overnachtingen bedraagt maximaal € 82,- per nacht. U regelt het verblijf zelf.  

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor verblijf.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van verblijf mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

Voor verblijf heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, tandarts of verloskundige. U heeft geen verwijzing nodig als er sprake is van een spoedeisende situatie.

U heeft vooraf toestemming van ons nodig als het gaat om een opname voor:

Bij de aanvraag moet u (een kopie van) een rapportage van de behandeld arts meesturen waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de medische noodzaak voor verblijf zijn opgenomen. Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Bij wie kunt u terecht?

Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft, kunt u voor verblijf terecht bij de volgende zorgverleners:

 • ziekenhuis
 • revalidatiecentrum
 • psychiatrisch ziekenhuis
 • beademingscentrum
 • centrum voor erfelijkheidsadvisering
 • instelling voor geriatrische revalidatiezorg
 • instelling voor zintuigelijk gehandicaptenzorg

Dit geldt niet als het verblijf noodzakelijk is in verband met medisch-specialistische zorg en niet gepaard gaat met verpleging, verzorging of paramedische zorg. In dat geval mag u zelf bepalen waar u verblijft, zolang aan de voorwaarden voor vergoeding van dat verblijf is voldaan. 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

 • Polisvoorwaarden 2023
 • Overzicht vergoedingen 2023
 • Tarievenlijsten voor 2023