Eerstelijnsverblijf

U heeft recht op eerstelijnsverblijf. Eerstelijnsverblijf is een kortdurend verblijf wanneer u om een medische reden tijdelijk niet zelfstandig thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. Het eerstelijnsverblijf is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie op korte termijn. Het kan ook gaan om palliatief terminale zorg (zorg in de laatste levensfase).

De zorg omvat niet:
- opname als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden
- verblijf in verband met het tijdelijk overnemen van de zorg om een mantelzorger te ontlasten (respijtzorg)
- verblijf dat u nodig heeft in verband met een psychiatrische stoornis of beperking als u jonger bent dan 18 jaar
- verblijf voor verzekerden op grond van een Wlz-indicatie

Wat krijgt u vergoed in 2023?

U heeft vanuit de basisverzekering recht op eerstelijnsverblijf.

Basispolis
100%
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een vergoeding van eerstelijnsverblijf als u een medische noodzaak heeft voor 24-uurs beschikbaarheid en zorglevering van verpleging en/of verzorging, al dan niet in combinatie met paramedische zorg die samenhangt met de indicatie voor het verblijf.

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor eerstelijnsverblijf.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet ik regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

 U moet voorafgaande aan het (verlengde) verblijf schriftelijke toestemming van ons hebben als het gaat om:
- verblijf in een instelling die geen contract met ons heeft.
- verblijf dat langer dan drie maanden duurt en geen verblijf voor palliatieve zorg betreft.

Bij wie kunt u terecht?

Een instelling voor eerstelijnsverblijf mag de zorg verlenen.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023