Zorg in het buitenland

Als u tijdens tijdelijk verblijf in het buitenland spoedeisende zorg nodig heeft of als vervoer naar Nederland medisch noodzakelijk is, vergoeden wij het volgende:  

Spoedeisende zorg

U heeft recht op spoedeisende zorg. Het moet gaan om zorg die valt onder de dekking van de basisverzekering, maar die niet volledig vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Omdat de gezondheidszorg in sommige landen duurder is dan in ons land, moet u soms bijbetalen. Dit verschil wordt vergoed door vanuit uw aanvullende verzekering. Het gaat om spoedeisende zorg als het naar ons oordeel gaat om onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot uw terugkeer in Nederland.

Medisch noodzakelijke terugreis 

U heeft recht op medisch noodzakelijk vervoer naar Nederland. Het gaat om medische noodzaak als naar ons oordeel de zorg ter plaatse niet goed mogelijk of medisch onverantwoord is of veel duurder is dan in Nederland. U bent verplicht om mee te werken aan het vervoer als wij dat noodzakelijk vinden en uw toestand dat toelaat. 
LET OP: U heeft alleen recht op vergoeding als de Alarmcentrale de zorg of het vervoer coördineert. Gaat u naar een zorgverlener zonder de Alarmcentrale te bellen? Dan kan het zijn dat u het bedrag moet voorschieten of dat u minder vergoed krijgt dan verwacht. 

U bereikt de Alarmcentrale dag en nacht via:
+31 (0)570 68 73 33 (standaard tarief)
alarmcentrale@salland.nl

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

De reden voor zorg in het buitenland kan een kortere wachttijd zijn, lagere prijzen of bijvoorbeeld een andere behandelmethode. Dit noemen we planbare zorg. Er is sprake van spoedeisende zorg als het, naar ons oordeel, gaat om onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot uw terugkeer in Nederland. Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van medisch noodzakelijke zorg in het buitenland als die zorg ook in Nederland valt onder de dekking van de basisverzekering. Voor een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen moet het gaan om spoedeisende zorg die niet voorzien was en die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld tot u weer in Nederland bent.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start 100%
Extra 100%
Plus 100%
Top 100%

Toelichting vergoeding vanuit de aanvullende verzekering
U heeft vanuit de aanvullende verzekeringen recht op vergoeding van:

  • Spoedeisende zorg die valt onder de dekking van de basisverzekering, maar die niet volledig vanuit de basisverzekering wordt vergoed
  • Medisch noodzakelijk vervoer naar Nederland. Bijvoorbeeld als wij vinden dat de zorg in het land waar u bent niet goed mogelijk is, medisch onverantwoord is of veel duurder is dan in Nederland

Lees de verzekeringsvoorwaarden voor meer informatie.

Eigen bijdrage

Voor zorg die u krijgt vergoed uit de basisverzekering kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Het maakt niet uit of u deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt. Krijgt u de vergoeding volgens het sociale ziektekostenstelsel van het land waar u tijdelijk verblijft? Dan gelden de wettelijke eigen bijdragen van dat sociale ziektekostenstelsel.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan kunnen de kosten voor zorg uit de basisverzekering meetellen voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. Het maakt niet uit of u deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt. Krijgt u de vergoeding volgens het sociale ziektekostenstelsel van het land waar u tijdelijk verblijft? De hierboven genoemde Nederlandse regeling geldt dan niet.

Wat moet u regelen?

U of, in geval van overlijden, uw nabestaanden moeten binnen 24 uur of zo snel mogelijk nadat de behoefte aan de zorg is ontstaan, contact opnemen met onze alarmcentrale. U bereikt de Alarmcentrale dag en nacht via: +31 (0)570 68 73 33 (standaard tarief) of alarmcentrale@salland.nl.

En verder?

Download uw European Health Insurance Card (EHIC)

Gaat u naar het buitenland? Zorg dan dat u uw digitale EHIC kunt laten zien. Deze vindt u in Mijn Salland (onder Mijn Zorgverzekering, Mijn Zorgpas). Hiermee toont u aan dat u bij ons verzekerd bent. Het komt een enkele keer voor dat een buitenlandse zorgverlener uw digitale EHIC niet accepteert. Neem in dat geval opnieuw contact op met de Salland Alarmcentrale. Zij sturen een bewijs van verzekering naar de zorgverlener.

EHIC tijdelijk nog geldig in het Verenigd Koninkrijk

Voorlopig kunt u in het Verenigd Koninkrijk (VK) voor spoedeisende zorg uw EHIC blijven gebruiken. Dit is een tijdelijke oplossing. De EU en het VK moeten nog afspreken of de EHIC in het VK geldig blijft of dat er bijvoorbeeld een nieuwe EHIC, speciaal voor het VK, komt. Meer informatie leest u op Rijksoverheid.nl.

Reizigersvaccinaties

Meer informatie over de vergoeding van vaccinaties die nodig zijn voor het tijdelijk verblijf in een ander land vindt u op de vergoedingenpagina Vaccinatie voor reizigers.

Medicatie en medicijnenpaspoort

Gebruikt u medicatie die u ook tijdens uw verblijf in het buitenland nodig heeft? Denkt u er dan aan om ruim voor uw vertrek met uw apotheek te overleggen of u extra medicatie meeneemt, of dat u in het buitenland uw herhaalmedicatie ophaalt. Dit bepaalt de apotheker in overleg met uw huisarts. We adviseren u ook om een medicijnenpaspoort mee te nemen op uw reis. Hier staan alle medicijnen in genoemd die u gebruikt, inclusief de stofnaam. Dit kan problemen voorkomen bij de douane en het maakt het makkelijker om in het buitenland nieuwe medicijnen te halen (bijvoorbeeld na verlies of diefstal, of bij het ophalen van uw herhaalmedicatie).

Vervoer stoffelijk overschot

Alles over vergoeding van vervoer van de plaats van overlijden naar Nederland leest u op de vergoedingenpagina Vervoer stoffelijk overschot.

Planbare zorg

Vergoeding planbare zorg in de EU en EER

Er gelden 2 routes voor vergoeding van planbare zorg. Is de zorg in Nederland niet beschikbaar binnen de landelijke maximum wachttijden voor geplande zorg, maar wel tijdig beschikbaar in een ander land? Dan beoordelen wij of we u toestemming kunnen geven volgens de voorwaarden van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004. U kunt dan in aanmerking komen voor medische zorg en vergoeding volgens de wetgeving van het land van verblijf.

Is uw behandeling wel tijdig beschikbaar in Nederland, maar wilt u zelf behandeld worden in een ander land? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor vergoeding op grond van Richtlijn 2011/24/EU. Hierbij is de vergoeding maximaal het bedrag dat u in Nederland vergoed zou krijgen voor deze zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Lees de verzekeringsvoorwaarden voor de dekking en vergoeding van zorg in het buitenland.

Toestemming voor geplande zorg

Er zijn 2 verschillende soorten geplande zorg:
1 Zorg die u wel nodig heeft, maar die geen spoed heeft
2 Zorg die u continu nodig heeft (bijvoorbeeld nierdialyse)
Voor een geplande behandeling in het buitenland met een opname van minimaal 1 nacht moet u altijd schriftelijk toestemming bij ons aanvragen. Wanneer er voor zorg in Nederland een toestemmingsvereiste geldt, geldt dit in het buitenland ook. U komt dan achteraf niet voor onnodige financiële verrassingen te staan.

Meer informatie over zorg in het buitenland

Voor meer informatie over zorg in het buitenland kunt u de website van het Nationale Contactpunt (NCP) voor Grensoverschrijdende zorg Nederland bekijken. Hier kunt u ook meer lezen over de Europese regelgeving. Ook op de website van het Zorginstituut Nederland vindt u meer belangrijke informatie over zorg in het buitenland.

Wilt u een buitenlandse factuur declareren? Download dan het Declaratieformulier buitenland en lees eerst de checklist op onze pagina Declareren.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023