Revalidatiezorg

Revalidatie is een ander woord voor werken aan herstel na een ongeval, ernstige ziekte of medische ingreep. Een team van verschillende deskundigen verleent de zorg. Zij doet dit onder leiding van een medisch specialist.
Let op: voor geriatrische revalidatiezorg geldt een andere dekking. U vindt de desbetreffende informatieop de speciale vergoedingenpagina geriatrische revalidatiezorg.

Wat krijgt u vergoed?

U heeft recht op revalidatiezorg. Revalidatiezorg omvat onderzoek, advisering en behandeling van medisch-specialistische, paramedische, gedragswetenschappelijke en revalidatietechnische aard. De zorg moet u nodig hebben ter voorkoming, vermindering of overwinning van een handicap. Het moet gaan om een handicap die het gevolg is van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen of een aandoening van het centrale zenuwstelsel die leidt tot beperkingen in de communicatie, het verstandelijk vermogen of gedrag. Een multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een medisch specialist, verleent de zorg.

Basispolis
100%, max. 6 maanden na verwijzing medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor revalidatiezorg.

Eigen risico

Bent u ouder dan 18 jaar? De kosten van de revalidatiezorg tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, sportarts, specialist ouderengeneeskunde of bedrijfsarts. 

Voor revalidatiezorg en opname daarvoor door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) een rapportage van de behandelend arts meesturen met de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en het voorgestelde behandelplan (zorgactiviteit).

Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis en een revalidatiecentrum mogen de zorg verlenen en de opname bieden. De zorg moet worden verleend onder eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts (hoofdbehandelaar).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023