Geriatrische revalidatiezorg

U heeft recht op geriatrische revalidatiezorg en opname daarvoor. Kwetsbare ouderen die zijn opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling, hebben soms geriatrische revalidatiezorg nodig om weer terug te kunnen naar de thuissituatie. Het gaat dan om zorg gericht op het verminderen van de functionele beperkingen.  Geriatrische revalidatiezorg omvat integrale en multidisciplinaire revalidatiezorg die specialisten ouderengeneeskunde plegen te bieden. 
De zorg duurt maximaal 6 maanden. In bijzondere gevallen kunnen wij een langere periode toestaan.

Wat krijgt u vergoed?


Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorgaanbieder
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Wanneer komt u voor geriatrische revalidatiezorg in aanmerking?

U heeft alleen recht op de zorg als:

  • u bent opgenomen (er moet sprake zijn van opname) bij de start van de zorg, én
  • de zorg binnen een week aansluit op uw opname in het ziekenhuis in verband met medisch-specialistische zorg en de opname niet is voorafgegaan door verblijf in een verpleeghuis. Dit geldt niet als u een acute aandoening heeft en daardoor sprake is van mobiliteitsstoornissen of afname van zelfredzaamheid en u voorafgaande aan de geriatrische revalidatiezorg medisch-specialistische zorg voor die acute aandoening heeft ontvangen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor geriatrische revalidatiezorg.

Eigen risico

De kosten van de geriatrische revalidatiezorg tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor revalidatiezorg een verwijzing nodig van een medisch specialist of specialist ouderengeneeskunde.

Voor het recht op geriatrische revalidatiezorg voor een langere periode dan 6 maanden moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat de periode van 6 maanden is afgelopen. Bij de aanvraag voor de zorg moet u de volgende gegevens meesturen: de reden dat terugkeer naar huis nog niet mogelijk is en het behandelplan voor de verdere behandeling, inclusief de prognose voor het herstel en de terugkeer naar de thuissituatie en de verwachte duur van de verdere behandeling.

Een aanvraag voor toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis, een revalidatiecentrum en een instelling voor geriatrische revalidatiezorg mogen de zorg verlenen en de opname bieden. De zorg moet worden verleend onder eindverantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde (hoofdbehandelaar). 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023