Eerstelijnsverblijf

Een eerstelijnsverblijf is een kortdurend verblijf in een zorginstelling wanneer u om een medische reden tijdelijk niet zelfstandig thuis kunt wonen. Het eerstelijnsverblijf is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie op korte termijn. Het kan ook gaan om palliatief terminale zorg (zorg in de laatste levensfase).

De zorg omvat niet:

  • opname in een zorginstelling (verblijf) na een medische ingreep
  • verblijf in een zorginstelling om uw mantelzorger(s) tijdelijk te ontzien (respijtzorg door een mantelzorgmakelaar)
  • verblijf in een zorginstelling in verband met een psychiatrische stoornis of beperking als u jonger bent dan 18 jaar
  • verblijf in een zorginstelling op grond van een Wlz-indicatie

Wat krijgt u vergoed in 2024?

U heeft vanuit de basisverzekering recht op eerstelijnsverblijf.

Basispolis
100%
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

Voor een vergoeding van eerstelijnsverblijf moet u een medische noodzaak hebben voor 24-uurs beschikbaarheid en zorg door verpleegkundigen en/of verzorgenden, al dan niet in combinatie met paramedische zorg zoals fysiotherapie of ergotherapie. 

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor eerstelijnsverblijf.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet ik regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

U moet voorafgaande aan het (verlengde) verblijf schriftelijke toestemming van ons hebben als het gaat om:

  • verblijf in een instelling die geen contract met ons heeft
  • verblijf dat langer dan 3 maanden duurt en geen verblijf voor palliatieve zorg betreft

Bij wie kunt u terecht?

Een instelling voor eerstelijnsverblijf mag de zorg verlenen.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023