Diëtetiek

Bij een diëtist kunt u terecht voor voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. De zorg bestaat ook uit behandeling gericht op het opheffen of verminderen of compenseren van door voeding beïnvloedbare of daarmee samenhangende ziekten of klachten. 

Onder de zorg valt ook voorwaardelijk toegelaten diëtetiek als bedoeld in artikel 2.2 Regeling zorgverzekering onder de daarbij geregelde voorwaarden, voor zover er sprake is van verantwoorde zorg.
U heeft geen recht op diëtetiek als u deze zorg al in het kader van ketenzorg of in het kader van gecombineerde leefstijlinterventie ontvangt voor dezelfde aandoening, zonder dat er sprake is van een aanvullende zorgvraag op grond van een afzonderlijke, gerichte indicatie.

Wat krijgt u vergoed?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van diëtetiek.
Basispolis
100%, max. 3 uur p.jr. na verwijzing huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor diëtetiek.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan tellen de kosten van diëtetiek mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van diëtetiek als u bijvoorbeeld aangepaste voeding of een speciaal dieet nodig heeft vanwege een aandoening. Dit geldt niet als u deze zorg, voor dezelfde aandoening, al ontvangt vanuit ketenzorg of in het kader van gecombineerde leefstijlinterventie, zonder dat er sprake is van een aanvullende zorgvraag op grond van een afzonderlijke, gerichte indicatie.

Wat moet u regelen?

U moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP), wanneer u naar een niet-gecontracteerde diëtist gaat. Als u een rekening indient van een niet-gecontracteerde diëtist, stuurt u dan een kopie van de verwijzing mee.

Let op! Hoewel u geen verwijzing nodig heeft als u naar een gecontracteerde diëtist wilt gaan, moet deze wel de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg hebben afgerond. Op www.kwaliteitsregisterparamedici.nl kunt u zien of dit het geval is. De betreffende diëtist heeft dan ‘DT’ onder zijn/haar naam staan. Via onze Zorgzoeker kunt u opzoeken of de diëtist gecontracteerd is.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • diëtetiek voor de ziekte van Parkinson: een diëtist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze diëtisten zijn te vinden in de zorgzoeker van ParkinsonNet. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018.
  • overige diëtetiek: een diëtist

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023