Voorwaardelijk toegelaten zorg vergoeding


Wat is voorwaardelijk toegelaten zorg?

Sommige behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten tot de basisverzekering conform Artikel 2.5 Besluit zorgverzekering en Artikel 2.2 Regeling zorgverzekering. De effectiviteit van deze behandelingen is nog onvoldoende aangetoond, maar ze worden wel tijdelijk vergoed vanuit de basisverzekering. De minister kan in de loop van het kalenderjaar nieuwe behandelingen voorwaardelijk toelaten. 


Wie bepaalt voorwaardelijk toegelaten zorg?

Het Zorginstituut Nederland adviseert de minister welke behandelingen wel en niet onder het zogenaamde basispakket vallen. Als algemene regel geldt dat alleen zorg die effectief is, in het basispakket zit. Deze behandelingen 'voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk’. Soms laat de minister zorg die nog niet bewezen effectief is toch tijdelijk toe tot het basispakket. Ondertussen wordt dan verder onderzoek gedaan naar de effecten van de betreffende behandeling.


Welke voorwaardelijk toegelaten behandelingen worden vergoed?

U vindt de behandelingen op de Lijst voorwaardelijk toegelaten zorg. Deze lijst is geldig vanaf 1 augustus 2023. Voor 1 augustus gold deze Lijst.

Wettelijke eigen bijdrage   Nee
 Verplicht en evt. vrijwillig eigen risico Ja*

* Dit geldt niet als de zorg onderdeel is van de zorg die genoemd wordt in onze verzekeringsvoorwaarden (artikel 5 en 6 van de Specifieke bepalingen voor de basisverzekering).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023 en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier