Persoonlijke alarmering

Persoonlijke alarmeringsapparatuur zijn draagbare, draadloze noodschakelaars waarmee u in noodsituaties contact kunt leggen met een centrale die 24 uur per dag bemand is. Als het nodig is, komt een hulpverlener naar u toe voor hulp. U kunt ook iemand uit uw omgeving als contactpersoon aanwijzen.

Persoonlijke alarmeringsapparatuur valt onder de hulpmiddelenzorg.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

We vergoeden persoonlijke alarmeringsapparatuur en de daarbij horende aansluitkosten. Abonnementskosten of eventuele kosten van opvolging na een oproep worden niet vergoed. 

Basispolis
100%, voor verzekerde in verhoogde risicosituatie (excl. abonnementskosten)
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top
Maximaal € 200,- per kalenderjaar

De vergoeding is onderdeel van een groep van verschillende vormen van zorg. De maximale vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:
Nachtelijke thuiszorg stervenden
Medische keuring rijbewijs
Persoonlijke alarmering
Zorg voor vrouwen
Seksuologie

Wanneer komt u voor persoonlijke alarmering in aanmerking?

U heeft recht op persoonlijke alarmeringsapparatuur vanuit de basisverzekering (hulpmiddelenzorg) als u een lichamelijke beperking heeft en er een verhoogde risicosituatie is. Dit houdt in dat u door uw aandoening meer kans heeft om te vallen en dat u waarschijnlijk niet zelfstandig kunt opstaan na een val.

Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:
in geval van nood heeft u onmiddellijke medische of technische hulp van buitenaf nodig;
u bent gedurende langere tijd op u zelf aangewezen;
u kunt in een noodsituatie de telefoon niet zelfstandig bedienen.

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, dan kunt u mogelijk wel via een aanvullende verzekering een tegemoetkoming in de kosten van persoonlijke alarmeringsapparatuur krijgen. Bewakingsapparatuur ter voorkoming van wiegendood valt niet onder persoonlijke alarmeringsapparatuur. 

Eigen bijdrage

Er geldt bij medische indicatie geen wettelijke eigen bijdrage voor huur- en aansluitkosten voor persoonlijke alarmeringsapparatuur. U betaalt wel zelf de service- en/of abonnementskosten voor aansluiting op een 24-uurs centrale. 

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico voor persoonlijke alarmeringsapparatuur.

Bij wie kunt u terecht?

Een gecontracteerde leverancier van hulpmiddelen mag de zorg verlenen. Deze leverancier beoordeelt of u een medische indicatie heeft voor persoonlijke alarmeringsapparatuur en zal – indien er sprake is van een medische indicatie – contact met u opnemen voor het leveren en plaatsen van de apparatuur. Voor sociale alarmering kunt u terecht bij een leverancier van hulpmiddelen.

En verder

U krijgt de persoonlijke alarmeringsapparatuur in bruikleen. Als richtlijn geldt een minimale gebruiksduur van 120 maanden (10 jaar). De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat u het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

Informatie voor 2023

Polisvoorwaarden 2023

Overzicht vergoedingen 2023

Tarievenlijsten voor 2023