Hulpmiddelen

U heeft recht op hulpmiddelenzorg (zorg in natura). Hulpmiddelenzorg gaat over functionerende hulpmiddelen en verbandmiddelen die zijn opgenomen in het Reglement Hulpmiddelen. In dit reglement staat ook de omvang van de zorg en of u het hulpmiddel in eigendom of in bruikleen krijgt. Ook verdere voorwaarden voor het recht op de zorg en het gebruik van de hulpmiddelen zijn opgenomen in het reglement. 

Onder hulpmiddelenzorg valt niet:

  • hulpmiddelen en verbandmiddelen die u krijgt in het kader van een opname of een medisch specialistische behandeling als die deel uit (behoren te) maken van die opname of behandeling. Deze hulpmiddelen maken dan onderdeel uit van die zorg. In geval van ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie vallen de hulpmiddelen en de noodzakelijke toebehoren (die bij dat hulpmiddel horen) ook onder de medisch specialistische zorg. In deze situatie vallen de verbandmiddelen wel onder de hulpmiddelenzorg.

  • hulpmiddelen en verbandmiddelen waarop u recht heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

  • de kosten van normaal gebruik van hulpmiddelen zoals energieverbruik en batterijen, tenzij dat in deze verzekeringsvoorwaarden anders is bepaald.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op hulpmiddelen en verbandmiddelen (zorg in natura) die staan in het Reglement Hulpmiddelen. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering, heeft u ook recht op vergoeding van hulpmiddelen vanuit de aanvullende verzekering.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra maximaal €100,- per kalenderjaar
Plus maximaal €200,- per kalenderjaar
Top maximaal €300,- per kalenderjaar

De vergoeding geldt voor de verschillende onderdelen gezamenlijk:

Heupprotectoren

We vergoeden (deels) heupprotectoren, als u een voorschrift heeft van een arts. Bij het indienen van de nota moet u een kopie van het voorschrift meesturen.

Hoorapparaten

We vergoeden (deels) de kosten van de wettelijke eigen bijdrage van hoorapparaten en (tinnitus)maskeerders.

Plaswekker

We vergoeden (deels) de aanschaf of huur van een plaswekker. Voorwaarde is dat u een voorschrift heeft van een arts. Bij het indienen van de nota moet u een kopie van het voorschrift meesturen.

Pruiken

We vergoeden (deels) de kosten van een pruik die voor uw rekening blijven na de wettelijke maximale vergoeding vanuit de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Voor hulpmiddelen en verbandmiddelen kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Dit staat in het Reglement hulpmiddelen.

Voor sommige hulpmiddelen geldt een wettelijke maximale vergoeding. Onder de wettelijke eigen bijdrage vallen ook de kosten die uitkomen boven die wettelijke maximale vergoeding. Deze kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage (hoorapparaten) of een vergoeding van de eigen bijdrage die overblijft na de wettelijke maximale vergoeding vanuit de basisverzekering (pruiken).

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten voor hulpmiddelenzorg uit de basisverzekering tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Het eigen risico geldt niet voor hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt, behalve de verbruiksartikelen of gebruikskosten die bij de hulpmiddelen horen.

Wat moet u regelen?

Voor het krijgen van hulpmiddelenzorg moet u een voorschrift hebben. In het Reglement Hulpmiddelen is per categorie hulpmiddelen opgenomen welke zorgaanbieder het voorschrift mag afgeven.
In het Reglement Hulpmiddelen is tevens opgenomen in welke gevallen u schriftelijke toestemming van ons moet hebben voordat u de zorg krijgt en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.

Bij wie kunt u terecht?

In beginsel moet u gebruik maken van zorg door gecontracteerde zorgaanbieders. U kunt kiezen voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In het Reglement Hulpmiddelen staat welke zorgaanbieders de zorg in dat geval mogen verlenen.

 

Als de hulpmiddelenzorg tijdig beschikbaar is bij een gecontracteerde zorgaanbieder, maar u koopt of huurt het hulpmiddel of verbandmiddel bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, is er een maximumvergoeding. We vergoeden in dat geval tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij in dat geval per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de kosten. De vergoeding is naar rato van het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg en het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.