Hulpmiddelen


Kunt u door het ouder worden, een ziekte of een beperking dagelijkse handelingen niet meer goed uitvoeren? Dan kunnen zorgvuldig gekozen hulpmiddelen helpen. Denk aan een bril, een gehoorapparaat of een rolstoel. Sommige van de ze hulpmiddelen vallen onder de basisverzekering, andere niet. Hieronder leest u alles over hulpmiddelen. Belangrijke mededeling

7 maart 2023: Faillissement Penders/OIM voetzorg

Vorige week heeft de leverancier van orthopedische schoenen Penders/OIM Voetzorg (onderdeel van Feeture Voetzorg) faillissement aangevraagd. Klanten die contact opnemen met Penders/OIM Voetzorg krijgen de boodschap dat de vestigingen “vanwege een faillissement” voorlopig gesloten zijn.
Als zorgverzekeraar zijn wij op de hoogte gesteld van de situatie en zijn met de curator in gesprek. De bewindvoerder onderzoekt op dit moment wat de mogelijkheden zijn voor een eventuele doorstart.

Bent u klant bij Penders/OIM Voetzorg en verzekerd bij Salland zorgverzekeraar? Als u vragen heeft over de levering van uw orthopedische schoenen of in aanmerking komt voor een (nieuw) paar orthopedische schoenen, dan kunt u hierover contact met ons opnemen. Belt u met ons Klantenservice op telefoonnummer 0570 – 68 74 84. Wij zullen u dan verder informeren en begeleiden.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Dekking vanuit de basisverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een aantal hulpmiddelen en verbandmiddelen (zorg in natura). Welke dat zijn, staat in het Reglement Hulpmiddelen.

Voor sommige hulpmiddelen krijgt u ook een tegemoetkoming in de stroomkosten. Dit zijn:

  • zuurstofapparatuur - u heeft recht op een vergoeding van €0,12 per kWh
  • nierdialyse thuis - lees meer over de vergoeding van onkosten bij thuisdialyse


Eigen bijdrage

Voor hulpmiddelen en verbandmiddelen kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Dit staat in het Reglement hulpmiddelen.

Voor sommige hulpmiddelen geldt een wettelijke maximale vergoeding. Onder de wettelijke eigen bijdrage vallen ook de kosten die uitkomen boven die wettelijke maximale vergoeding. Deze kosten zijn dan voor uw eigen rekening. Het kan zijn dat u een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage (hoorapparaten) of een vergoeding van de eigen bijdrage die overblijft na de wettelijke maximale vergoeding vanuit de basisverzekering (pruiken) krijgt. Of dit zo is, hangt af van uw aanvullende pakket.


Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten voor hulpmiddelenzorg uit de basisverzekering tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. Het eigen risico geldt niet voor hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt, behalve voor de verbruiksartikelen of gebruikskosten die bij de hulpmiddelen horen.


Wat moet u regelen?

Voor het krijgen van hulpmiddelenzorg moet u een voorschrift hebben. In het Reglement hulpmiddelen leest u welke zorgaanbieder het voorschrift mag afgeven. Hier leest u ook in welke gevallen u schriftelijke toestemming van ons moet hebben voordat u de zorg krijgt en aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.

Bij wie kunt u terecht?

In het Reglement hulpmiddelen staat welke zorgaanbieders de zorg mogen verlenen. In beginsel moet u gebruik maken van zorg door gecontracteerde zorgaanbieders. U mag kiezen voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, maar dit kan extra kosten voor u opleveren. Dat zit zo:

Als de hulpmiddelenzorg tijdig beschikbaar is bij een gecontracteerde zorgaanbieder, maar u koopt of huurt het hulpmiddel of verbandmiddel bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, is er een maximumvergoeding. We vergoeden in dat geval tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij in dat geval per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de kosten. De vergoeding is naar rato van het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg en het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.


Onder hulpmiddelenzorg vallen niet:

  • Hulpmiddelen en verbandmiddelen die u krijgt in het kader van een opname of een medisch-specialistische behandeling als die deel uit (behoren te) maken van die opname of behandeling. Deze hulpmiddelen maken dan onderdeel uit van die zorg. In geval van ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie vallen de hulpmiddelen en de noodzakelijke toebehoren (die bij dat hulpmiddel horen) ook onder de medisch specialistische zorg. In deze situatie vallen de verbandmiddelen wel onder de hulpmiddelenzorg.
  • Hulpmiddelen en verbandmiddelen waarop u recht heeft op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).
  • De kosten van normaal gebruik van hulpmiddelen zoals energieverbruik en batterijen, tenzij dat in deze verzekeringsvoorwaarden anders is bepaald.

Dekking vanuit de aanvullende verzekeringen

Het kan zijn dat u ook recht op vergoeding van hulpmiddelen heeft vanuit de aanvullende verzekering. Of en hoeveel, ligt aan uw aanvullende pakket:

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra maximaal €100,- per kalenderjaar
Plus maximaal €200,- per kalenderjaar
Top maximaal €300,- per kalenderjaar

De vergoeding geldt voor de verschillende onderdelen gezamenlijk.

Heupprotectoren

We vergoeden (deels) heupprotectoren, als u een voorschrift heeft van een arts. Bij het indienen van de nota moet u een kopie van het voorschrift meesturen.

Hoorapparaten

We vergoeden (deels) de kosten van de wettelijke eigen bijdrage van hoorapparaten en (tinnitus)maskeerders.

Plaswekker

We vergoeden (deels) de aanschaf of huur van een plaswekker. Voorwaarde is dat u een voorschrift heeft van een arts. Bij het indienen van de nota moet u een kopie van het voorschrift meesturen.

Pruiken

We vergoeden (deels) de kosten van een pruik die voor uw rekening blijven na de wettelijke maximale vergoeding vanuit de basisverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.