Kraamzorg

U heeft recht op kraamzorg. Kraamzorg omvat zorg die kraamverzorgenden plegen te bieden aan moeder en kind in verband met een bevalling. Het recht op kraamzorg geldt gedurende ten hoogste tien dagen, te rekenen vanaf de dag van bevalling.  De kraamverzorgende assisteert bij de bevalling (partusassistentie), verzorgt u en de baby tijdens de kraamperiode en geeft advies. 

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Het aantal uren kraamzorg stelt de zorgaanbieder vast in overleg met de verloskundige. Hiervoor is het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg leidend. Het aantal uren en dagen is onder andere afhankelijk van de gezinssamenstelling en de aanwezigheid van mantelzorg (familie en vrienden).

Als er sprake is van een medische indicatie bij uw bevalling dan heeft u vanaf de dag van de bevalling ook recht op opname en verloskundige en medisch specialistische zorg in een ziekenhuis. De kraamzorg is dan inbegrepen in die opname. Aan de hand van het aantal opnamedagen wordt het aantal resterende dagen/uren kraamzorg, waar u na de opname nog recht op hebt, vastgesteld.
 
Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus 60% van de wettelijke eigen bijdrage
Top 60% van de wettelijke eigen bijdrage

Eigen bijdrage

Voor kraamzorg bij u thuis is de wettelijke eigen bijdrage € 4,80 per uur. Voor kraamzorg zonder medische indicatie in een instelling (ziekenhuis, geboortecentrum of kraamhotel) is de wettelijke eigen bijdrage € 19,- per dag voor de moeder en € 19,- per dag voor de baby plus dat deel van het tarief van de instelling per dag dat hoger is dan € 137,-. 

Voorbeeld 1
U bent bevallen en krijgt thuis 49 uur kraamzorg. U betaalt dan 49 x 4,80 = € 235,20 zelf aan eigen bijdrage.

Voorbeeld 2
U bent bevallen en verblijft 6 dagen in een geboortecentrum, zonder medische indicatie. Het dagtarief van deze instelling is € 140,- per dag. U betaalt dan (19 + 19) x 6 = € 228 plus (140 - 137) x 6 = € 18. Dus in totaal € 246,- aan eigen bijdrage. 

Eigen risico

De kosten van kraamzorg tellen niet mee voor uw eigen risico.

Wat moet u regelen?

Voor het krijgen van de kraamzorg moet u zich bij ons aanmelden. Als u zich aanmeldt voor de twintigste week van de zwangerschap, kunnen wij op tijd voldoende zorg regelen. De aanmelding kan via het aanmeldformulier op salland.nl/zwanger. Op deze pagina vindt u alle informatie over wat te regelen tijdens de zwangerschap en voor de geboorte.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de kraamzorg verlenen:
- een kraamverzorgende
- een ziekenhuis
- een geboortecentrum
- een kraamhotel
- een integrale geboortezorgorganisatie, die hiervoor door ons is gecontracteerd.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023 en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier