Dialyse zonder opname

Dialyse is een kunstmatige manier om het teveel aan afvalstoffen en vocht uit het lichaam te verwijderen als de nieren niet goed werken. Dialysezorg omvat niet-klinische bloeddialyse (haemodialyse) en buikspoeling (peritoneaaldialyse). De dialysezorg kan plaatsvinden in een dialysecentrum of bij u thuis. 

Wat wordt vergoed in 2023?

Basispolis
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Als de dialysezorg thuis plaatsvindt, heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van:

  • thuisdialyseapparatuur met toebehoren
  • regelmatige controle en het onderhoud van de dialyseapparatuur en de chemicaliën en vloeistoffen die nodig zijn voor de dialyse
  • overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij de thuisdialyse
  • opleiding door het dialysecentrum van degenen die de thuisdialyse uitvoeren of daarbij helpen
  • noodzakelijke deskundige assistentie door het dialysecentrum

Indien er geen vergoeding mogelijk is op grond van andere wettelijke regelingen, heeft u ook recht op vergoeding van:

  • de kosten voor aanpassingen in en aan de woning die redelijk zijn en de kosten voor het herstel van de woning in de oorspronkelijke staat
  • overige redelijke kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen. Denk hierbij aan de kosten voor water, onderhoud en energie

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort nierdialyse die u krijgt:

 Soort dialyse Vergoeding per week
 Thuisdialyse 1-3 dagen per week  €48,09
  Thuisdialyse 4-5 dagen per week  €77,11
  Thuisdialyse 6-7 dagen per week  €100,77
 CAPD  €30,12
 CCPD  €42,35
 CAPD/CCPD  €65,33

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor dialysezorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht en eventueel het vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van van een medisch specialist of klinisch technoloog.

Bij wie kunt u terecht?

De zorg moet worden verleend onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023