Gespecialiseerde ggz

Vergoeding zorgverzekering 2019

 1. Wat is specialistische ggz?
 2. Verwijzing nodig voor specialistische ggz
 3. Vergoeding vanuit de zorgverzekering in 2019
 4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
 5. Geen wettelijke eigen bijdrage
 6. Eigen risico
 7. Bij wie kunt u terecht?
 8. Toestemming aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is gespecialiseerde ggz?

Gespecialiseerde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (ggz) is diagnostiek en specialistische behandeling van (zeer) complexe psychische aandoeningen door psychiaters en klinisch psychologen.

Onder gespecialiseerde ggz valt niet:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • geïndiceerde preventie bij depressie, paniek- en angststoornissen en problematisch alcoholgebruik;

 • zorg in verband met een psychiatrische stoornis of beperking wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar.

Bekijk welke behandelingen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Op verzoek sturen wij een overzicht toe.

2. Verwijzing nodig voor gespecialiseerde ggz

U moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of jeugdarts. De voorwaarde geldt niet als er sprake is van:

 • onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld;
 • vervolgbehandeling die aansluit op onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kon worden uitgesteld;
 • behandeling die aansluit op zorg vanuit een justitieel traject;
 • doorverwijzing voor dezelfde problematiek vanuit de basis ggz naar de gespecialiseerde ggz;
 • vervolgbehandeling voor dezelfde problematiek bij dezelfde zorgaanbieder;
 • behandeling na een diagnosewijziging bij dezelfde zorgaanbieder;
 • als u 18 jaar bent geworden, doorbehandeling bij dezelfde zorgaanbieder;
 • als u 18 jaar bent geworden, doorbehandeling door een regiebehandelaar voor volwassenen na overdracht door een orthopedadoog of kinder- en jeugdpsycholoog NIP;
 • behandeling langer dan een half jaar.

Voor gespecialiseerde ggz door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder in combinatie met verblijf moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) een rapportage van de behandeld arts meesturen waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de medische noodzaak voor verblijf zijn opgenomen.

 

Voor gespecialiseerde ggz in combinatie met verblijf moet u voor het tweede aaneengesloten jaar en het derde aaneengesloten jaar verblijf telkens schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) de landelijke checklist LGGZ meesturen. Deze kunt u hier downloaden, Op verzoek zenden wij deze toe.

3. Vergoeding vanuit de zorgverzekering in 2019

Vanuit de basisverzekering heeft u in 2019 recht op gespecialiseerde ggz.

 

Zorgverzekering Vergoeding 2019
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorgaanbieder

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2019
Start geen
Compact geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor gespecialiseerde ggz.

6. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen als hoofdbehandelaar de gespecialiseerde ggz verlenen:

 • een klinisch psycholoog;
 • een klinisch neuropsycholoog;
 • een psychiater;
 • een psychotherapeut;
 • een specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;

 • een verslavingsarts, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;

 • een klinisch geriater, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;

 • een verpleegkundig specialist ggz, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz;

 • een gezondheidszorgpsycholoog, werkzaam in een instelling voor het verlenen van gespecialiseerde ggz.

Daarbij geldt als voorwaarde dat de zorgaanbieder beschikt over een kwaliteitsstatuut, dat is opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden van Zorginstituut Nederland.

 

Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn: (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Overgangsregeling

Wordt u 18 in 2019 en ontvangt u op dat moment zorg van een orthopedagoog of een kinder- en jeugdpsycholoog NIP? Dan mogen deze zorgaanbieders de zorg als regiebehandelaar blijven verlenen voor maximaal 365 dagen vanaf de dag waarop u 18 bent geworden.

8. Toestemming aanvragen

Voor gespecialiseerde GGZ door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder in combinatie met Verblijf moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) het behandelplan meesturen.

 

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

 

Salland Zorgverzekeringen

Medisch Adviseur

Antwoordnummer 30

7400 VB Deventer

 

Stuurt uw zorgaanbieder de aanvraag namens u, dan willen wij graag weten dat u daarmee akkoord bent. Dat kan door uw handtekening op de aanvraag te zetten.

 

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering