Zintuiglijk-gehandicaptenzorg

Bent u slechtziend, blind, slechthorend en/of doof, of heeft u een ernstige spraak-taalontwikkelingsstoornis? Dan heeft u recht op zintuiglijk gehandicaptenzorg en opname daarvoor. 

Het gaat om multidisciplinaire zorg die is gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van de beperking om zo zelfstandig mogelijk te leven. Multidisciplinaire zorg betekent dat er verschillende disciplines bij de behandeling betrokken zijn.


De zorg bestaat uit:

  • onderzoek naar de aard en de ernst van uw beperking
  • behandelingen die zich richten op het psychisch leren omgaan met de beperking
  • behandelingen die de beperking opheffen of compenseren en daarmee uw zelfredzaamheid vergroten
  • de medebehandeling van ouders/verzorgenden, kinderen en volwassenen om u heen. Zij leren vaardigheden in uw belang. Deze medebehandeling valt onder de dekking van uw basisverzekering.

Wat krijgt u vergoed?

Basispolis
100%, bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Voorwaarden voor het recht op de zorg bij een beperking bij het zien zijn:
- Een gezichtsscherpte van < 0.3 aan het beste oog
- Een gezichtsveld < 30 graden, of
- een gezichtsscherpte tussen 0.3 en 0.5 aan het beste oog met daardoor ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren

Voorwaarden voor het recht op de zorg bij een gehoorbeperking zijn:
- Drempelverlies bij het audiogram is ten minste 35 dB, verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen, of
- als het drempelverlies groter is dan 25 dB bij meting volgens de Fletcher index, het gemiddelde verlies bij frequenties van 500, 1000 en 2000 Hz

Voorwaarden voor het recht op de zorg bij ernstige spraak- en taalmoeilijkheden zijn:
- U bent maximaal 22 jaar oud
- U heeft ernstige problemen met het aanleren van uw moedertaal door neurobiologische en/of neuropsychologische factoren. Andere problematiek (psychiatrisch, fysiologisch, neurologisch) moet ondergeschikt zijn aan de taalontwikkelingsstoornis

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor zintuiglijk-gehandicaptenzorg.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een medisch specialist of van een klinisch fysisch-audioloog. Een tweede of volgende verwijzing moet u hebben van een medisch specialist, klinisch fysisch-audioloog, jeugdarts of huisarts.

Een tweede of volgende verwijzing is niet nodig als u een visuele beperking heeft en voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft al eerder zintuigelijk gehandicaptenzorg voor uw visuele beperking ontvangen
  • Er is sprake van een verandering in uw medische of persoonlijke situatie, waardoor u een nieuwe hulpvraag heeft

Kinderen jonger dan 18 met een nieuwe hulpvraag die het gevolg is van een voorspelbare behandelbehoefte doordat het kind opgroeit, hebben geen tweede verwijzing nodig.

Voor een opname voor zintuiglijk gehandicaptenzorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat de opname is gestart. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) het behandelplan meesturen.

 

Bij wie kunt u terecht?

Een instelling voor zintuiglijk-gehandicaptenzorg mag de zorg verlenen en de opname bieden.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023