Transplantatiezorg

Een transplantatie is het (gedeeltelijk) vervangen van een slecht of geheel niet meer functionerend orgaan van een patiƫnt. Transplantatiezorg bestaat uit alle zorg rondom een transplantatie. De zorg is voor de gever (donor) en de ontvanger van het transplantatiemateriaal.

Wat krijgt u vergoed?


Basispolis
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Als de ontvanger heeft u recht op vergoeding van de volgende kosten van transplantatiezorg:

a. kosten van specialistisch geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor.
b. kosten van specialistisch geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor.
c. kosten van het onderzoek, de preservering, de verwijdering en het vervoer van het transplantatiemateriaal van een overleden donor, in verband met de voorgenomen transplantatie.
d. kosten van de zorg die de donor krijgt, gedurende ten hoogste 13 weken na de datum van ontslag uit de instelling waarin de donor ter selectie of verwijdering van het transplantatiemateriaal opgenomen is geweest. Dit geldt alleen als de zorg verband houdt met die opname. In geval van een levertransplantatie geldt een termijn van een half jaar in plaats van 13 weken.
e. kosten van het vervoer van de donor in de laagste klasse van een openbaar middel van vervoer binnen Nederland of als het medisch noodzakelijk is vervoer per auto binnen Nederland. Dit in verband met de selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en met de zorg, bedoeld in onderdeel d. Dit geldt niet als de donor een zorgverzekering heeft. Dan is het vervoer op kosten van de zorgverzekering van de donor.
f. kosten van het vervoer van en naar Nederland, van een donor die in het buitenland woont, in verband met transplantatie van een nier, beenmerg of lever bij een verzekerde in Nederland. Dit geldt niet als de donor een zorgverzekering heeft. Dan is het vervoer op kosten van de zorgverzekering van de donor.
g. overige kosten voor de transplantatie als deze verband houden met het wonen van de donor in het buitenland.  Hieronder vallen niet de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten.

Als een ander op grond van een zorgverzekering recht heeft op (vergoeding van kosten van) transplantatiezorg en u bent de donor, dan heeft u recht op vergoeding van kosten van:

h. kosten van specialistisch geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal, via de zorgverzekering van de ontvanger.
i. kosten van de zorg die u krijgt die verband houdt met de selectie of operatieve verwijdering van het transplantatiemateriaal. De kosten gedurende ten hoogste 13 weken na de datum van ontslag uit de instelling vallen onder de zorgverzekering van de ontvanger. Voor levertransplantaties is deze termijn een half jaar. Als deze termijn is verstreken vallen de kosten onder uw eigen zorgverzekering.
j. uw vervoer in de laagste klasse van een openbaar middel van vervoer binnen Nederland of, als en voor zover medisch noodzakelijk, vervoer per auto binnen Nederland. Dit in verband met de selectie, opname en ontslag uit het ziekenhuis en met de zorg, bedoeld in onderdeel i.
k. uw vervoer van en naar Nederland, als u in het buitenland woont, in verband met transplantatie van een nier, beenmerg of lever bij een verzekerde in Nederland.
l. overige kosten voor de transplantatie als deze verband houden met het wonen in het buitenland, via de zorgverzekering van de ontvanger.  Hieronder vallen niet de verblijfskosten in Nederland en gederfde inkomsten. 

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor transplantatiezorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder en ontvanger? De kosten van transplantatiezorg tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. De kosten tellen niet mee voor het eigen risico van de donor.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een medisch specialist of klinisch technoloog. Deze voorwaarde geldt niet als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld.

Bij wie kunt u terecht?

Een transplantatiecentrum mag de transplantatiezorg verlenen en de opname daarvoor bieden.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023