Specifieke patiëntgroepen

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen is generalistische geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen bij of krachtens de Zorgverzekeringswet. Het gaat om zorg aan kwetsbare groepen die thuis wonen, bijvoorbeeld kwetsbare ouderen, mensen met chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder.

Het kan gaan om diagnostiek, consulten, gericht overleg met uw behandelend arts en uitvoering van of regie op het behandelplan. Bij deze zorg is aandacht voor het verbeteren van het zelfstandig functioneren, het voorkomen van verergering van de beperkingen en het leren omgaan met de (voortschrijdende) beperkingen.

U heeft geen recht op de zorg als u een Wlz-indicatie heeft of daarvoor in aanmerking komt. 
 
Onder deze geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen valt niet zorg die deel uitmaakt van andere zorgvormen zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg.

Wat krijgt u vergoed?

De kosten van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen worden volledig vanuit de basisverzekering vergoed.

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage.

Eigen risico

De kosten van geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen van 18 jaar en ouder tellen mee voor het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U moet een verwijzing hebben van een huisarts of medisch specialist.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:
- een specialist ouderengeneeskunde
- een arts verstandelijk gehandicapten
- gezondheidszorgpsycholoog
- klinisch psycholoog
- kinder- en jeugdpsycholoog NIP
- orthopedagoog

 

 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023