Preventieve voetzorg

U heeft  recht op preventieve voetzorg als u  een verhoogd risico op het ontstaan van voetulcera heeft vanwege verlies van protectieve sensibiliteit van de voeten, verminderde doorbloeding van de voeten, een kwetsbare huid of verhoogde druk op de huid door ziekte of een medische behandeling.

De preventieve voetzorg is het totaalpakket aan werkzaamheden binnen de zorgprofielen 1 tot en met 4, zoals beschreven in de Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019. Een individueel behandelplan bepaalt het aantal behandelingen dat u krijgt. 

Bij het onderzoeken van uw voeten wordt gebruik gemaakt van de Sims-classificatie om de risico’s op de aantasting van de voet weer te geven. Op basis van de Sims classificatie en andere factoren is de voetzorg onderverdeeld in de zorgprofielen. Uw huisarts of podotherapeut stelt uw zorgprofiel vast. De preventieve voetzorg omvat:

  • jaarlijks voetonderzoek (screening) bestaande uit anamnese, onderzoek en risico-inventarisatie
  • regelmatig gericht voetonderzoek, de daaruit voortvloeiende diagnostiek en behandeling van huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standsafwijkingen en de behandeling van risicofactoren. U moet dan een matig verhoogd (Sims-Classificatie 1) of verhoogd risico (Sims-Classificatie 2 en 3) hebben op ontstekingen, vaatproblemen en verlies van gevoel in uw voeten
  • voorlichting en het stimuleren van aanpassing van uw leefstijl als onderdeel van de behandeling
  • advisering over geschikte schoenen
LET OP: Behandelingen om alleen cosmetische of verzorgende redenen, zoals de verwijdering van eelt en het knippen van de teennagels, vallen niet onder de preventieve voetzorg. 

Wat krijgt u vergoed?

Onderstaand vindt u een overzicht in welke situatie u recht heeft op vergoeding vanuit de basisverzekering en eventueel uit de aanvullende verzekeringen.


De vergoeding van de pedicurebehandelingen bij verminderd gevoel in de voeten (perifere neuropathie), dat niet is veroorzaakt door diabetes mellitus, wordt niet meer vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top. Deze vergoeding valt voortaan de dekking van preventieve voetzorg (basisverzekering).

Reden voor behandeling Vergoeding
Zorgprofiel 0 Geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering
Zorgprofiel 1 Recht op jaarlijks eenmalig voetonderzoek uit de basisverzekering
Zorgprofiel 2 t/m 4 Recht op zorg vanuit de basisverzekering

Podotherapie, podologie

U heeft recht op vergoeding van pedicurebehandelingen als u last heeft van:

  • reumatoïde artritis (een vorm van reuma), waarbij de voeten zijn aangedaan
Geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering Eventueel recht op vergoeding voor voetverzorging vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top.

 

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor preventieve voetzorg.

Eigen risico

De kosten tellen niet mee voor het verplicht en eventueel vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, verpleegkundig specialist of physician's assistant voor preventieve voetzorg door een pedicure, registerpodoloog of podotherapeut.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde podotherapeut, dan moet u een kopie van de verwijzing meesturen bij het indienen van de eerste rekening. Op de rekening moet duidelijk staan welke zorg u heeft ontvangen.

Voor vergoeding van pedicurebehandelingen vanuit de aanvullende verzekering heeft u een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist. Een kopie van de verwijzing moet u meesturen bij het indienen van de eerste nota.

Bij wie kunt u terecht? 

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • Voor Sims classificatie 1 (zorgprofiel 1): een huisarts, podotherapeut, een pedicure of een registerpodoloog
  • Voor Sims classificatie 2 en 3 (zorgprofielen 2 tot en met 4): een huisarts of een podotherapeut

Een pedicure mag de jaarlijkse voetcontrole voor Sims classificatie 1 (zorgprofiel 1) zelfstandig uitvoeren. Een pedicure mag zorg voor Sims classificatie 2 en 3 (zorgprofiel 2 en hoger) verlenen in opdracht van de podotherapeut. In dat geval is de podotherapeut de hoofdbehandelaar en brengt de podotherapeut de zorg in rekening. 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023