Mechanische beademing

Mechanische beademing is beademing van iemand die zelf niet of slecht kan ademen. Een beademingsapparaat geeft de persoon een mengsel van lucht en zuurstof en voert de door het lichaam geproduceerde koolstofdioxide af. Mechanische beademing kan plaatsvinden in een beademingscentrum of bij u thuis. Wanneer de beademing thuis plaatsvindt, dan is dit op advies en onder de verantwoordelijkheid van een beademingscentrum.

Wat wordt er vergoed?

 U heeft vanuit de basisverzekering recht op mechanische beademing en opname daarvoor.

Wat valt onder deze zorg in een beademingscentrum?
- de noodzakelijke mechanische beademing
- de medisch-specialistische zorg, de geneesmiddelenzorg en de verpleging en verzorging
- de opname daarvoor

Wat valt onder deze zorg als de mechanische beademing thuis plaatsvindt? 
- de medisch-specialistische en geneesmiddelenzorg voor de mechanische beademing
- de apparatuur voor de mechanische beademing. Het beademingscentrum regelt dat de apparatuur voor elke behandeling klaar is voor gebruik
- een tegemoetkoming in de elektriciteitskosten (stroomkosten) bij chronische mechanische beademing. Deze tegemoetkoming bedraagt 1,51 per dag. U kunt de stroomkosten declareren via ons speciale declaratieformulier. Let op: CPAP-beademing om het slaapapneusyndroom te behandelen valt hier niet onder. U krijgt bij CPAP-beademing dan ook geen tegemoetkoming in de stroomkosten.

Basispolis
100%, na verwijzing huisarts/medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor mechanische beademing.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van mechanische beademing mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor mechanische beademing een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of klinisch technoloog.

U kunt een tegemoetkoming in de stroomkosten van thuisbeademing aanvragen middels het declaratieformulier.

Bij wie kunt u terecht?

Een beademingscentrum mag de zorg verlenen. Mechanische beademing kan plaatsvinden in een beademingscentrum of bij u thuis op advies en onder de verantwoordelijkheid van een beademingscentrum.

Wilt u zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. De tarievenlijst kunt u bekijken en downloaden via de tarievenlijst voor medisch-specialistische zorg.


Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023