Logopedie

U heeft recht op logopedie. Logopedie omvat de zorg die logopedisten plegen te bieden. De zorg moet een geneeskundig doel hebben en door de behandeling moet herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen te verwachten zijn. Onder de zorg valt ook stottertherapie en voorwaardelijk toegelaten logopedie als bedoeld in artikel 2.2 Regeling zorgverzekering met de daarbij geregelde voorwaarden, voor zover er sprake is van verantwoorde zorg.

Onder de zorg valt niet:

  •  de behandeling van taalontwikkelingsstoornissen in verband met dialect of anderstaligheid
  • de behandeling van een taalachterstand in de Nederlandse en/of een vreemde taal, in het geval van meertaligheid
  • de behandeling van dyslexie

Wat krijgt u vergoed?


Basispolis
100%, na verwijzing huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor logopedie.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van logopedie mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). 

Heeft uw gecontracteerde zorgaanbieder de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg afgerond? In dat geval is geen verwijzing vereist.

Zorgaanbieders die de cursus Directe Toegankelijkheid met goed gevolg hebben afgerond, zijn te vinden via kwaliteitsregisterparamedici.nl met de vermelding ´DT´. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn te vinden in onze Zorgzoeker. Als een verwijzing nodig is, moet u bij het indienen van de rekening een kopie van de verwijzing meesturen.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:
- pre-verbale logopedie: een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Pre-verbale logopedie van de NVLF
- Afasie-therapie: een logopedist die is ingeschreven in het register Afasie van de NVLF
- het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten Doe je Met z’n Tweeën): een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Hanen-ouderprogramma PDMT van de NVLF
- het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer Dan Woorden): een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Hanenouderprogramma MDW van de NVLF
- individuele stottertherapie: een logopedist of een stottertherapeut die is ingeschreven in het deelregister Stotteren van de NVLF
- integrale zorg stotteren: een logopedist of stottertherapeut die is ingeschreven in het deelregister integrale zorg stotteren van de NVLF
- logopedie voor de ziekte van Parkinson: een logopedist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze logopedisten zijn te vinden in de zorgzoeker van ParkinsonNet. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018.
- overige logopedie: een logopedist

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023