Lensimplantatie

Wij vergoeden lensimplantatie. Hieronder vallen ook de meerkosten van lensimplantaten die vallen onder de dekking van de basisverzekering, maar die niet volledig vanuit de basisverzekering worden vergoed. Bij een lensimplantatie wordt een 'extra' lens in het oog geïmplanteerd, die altijd blijft zitten. Door een lensimplantatie hoeft u mogelijk geen bril of lenzen meer te dragen.

Wat krijgt u vergoed?

U kunt vanuit uw basisverzekering en aanvullende verzekering Top in een aantal gevallen een vergoeding krijgen voor een lensimplantatie.

Bij bepaalde medische indicaties kunt u een vergoeding vanuit de basisverzekering krijgen voor lensimplantaties. Bijvoorbeeld bij een staaroperatie of contactlens-intolerantie. De medische indicatie moet blijken uit de verwijzing van de huisarts of medisch specialist. U heeft vooraf onze toestemming nodig bij vergoeding vanuit de basisverzekering.

Als er een multifocale of torische lens geplaatst moet worden en deze niet (volledig) vergoed wordt uit de basisverzekering, bestaat de mogelijkheid voor vergoeding van de (meer)kosten vanuit de aanvullende verzekering.

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op een vergoeding van maximaal € 500 voor een lensimplantatie. Deze vergoeding omvat ook de meerkosten van lensimplantaties die vallen onder de dekking van de basisverzekering, maar die niet volledig vanuit de basisverzekering worden vergoed. Kosten van lensimplantaties die op grond van de basisverzekering worden vergoed, vallen niet onder deze vergoeding.

Basispolis
100%, bij uitzonderlijke medische noodzaak, na voorafgaande toestemming verzekeraar
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
maximaal € 500,- voor de totale behandeling van beide ogen samen voor de gehele verzekerde periode

Eigen bijdrage

Voor lensimplantaties geldt geen wettelijke eigen bijdrage. Wij vergoeden lensimplantaties vanuit de aanvullende verzekering tot een maximumbedrag. Zijn de kosten van de lensimplantatie hoger dan de maximumvergoeding, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, dan telt de behandeling vanuit de basisverzekering mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering, tellen niet mee voor het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis en een oogkliniek mogen de behandeling geven.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden 2024

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten 2024.

 

Informatie over 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023