Ambulancevervoer

Ambulancevervoer is ziekenvervoer per ambulance over een afstand van maximaal 200 kilometer:

  • naar een zorgaanbieder
  • naar een instelling waarin u verblijft. Of vanuit deze instelling naar een persoon of instelling waar u een onderzoek of behandeling krijgt of waar u een prothese aangemeten krijgt of gaat passen
  • naar een persoon bij wie of een instelling waarin een verzekerde jonger dan 18 jaar geestelijke gezondheidszorg ontvangt
  • naar uw woning of een andere woning (als u in uw eigen woning niet de nodige verzorging kunt krijgen), als u komt van één van de zorgaanbieders bedoeld bij de bovenstaande drie punten

In alle bovenstaande gevallen geldt dat de therapie of behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de Jeugdwet of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Als vervoer per ambulance niet mogelijk is, dan kan het vervoer met een ander vervoermiddel ook onder het ambulancevervoer vallen. U heeft hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig en wij wijzen het vervoermiddel aan. Een afstand van meer dan 200 kilometer valt ook onder het ambulancevervoer, als wij daarvoor vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Wat krijgt u vergoed?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van kosten van ambulancevervoer.

Basispolis
100%
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor ambulancevervoer.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wat moet u regelen?

U heeft voor ambulancevervoer een voorschrift nodig van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, physician assistant, verpleegkundig specialist of verloskundige. Deze voorwaarde geldt niet als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld.

In 2 situaties heeft u voor vergoeding van ambulancevervoer vooraf schriftelijke toestemming nodig:

  • vervoer over een afstand van meer dan 200 km
  • vervoer met een ander vervoermiddel dan een ambulance

Toestemming is niet verplicht als er sprake is van spoedeisende zorg die niet kan worden uitgesteld.

Bij de aanvraag voor het vervoer stuurt u een rapportage van de behandelend arts mee waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de motivatie voor de aanvraag staan. Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen

Medisch adviseur

Antwoordnummer 30

7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Bij wie kunt u terecht?

Een ambulancevervoerder met een erkende vergunning mag de zorg verlenen. Is het vervoer over een afstand langer dan 200 kilometer of gaat u met een ander vervoermiddel dan een ambulance? U heeft dan vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023