Stoppen-met-rokenprogramma

U heeft recht op het volgen van een stoppen-met-rokenprogramma. Dit is een programma van geneeskundige zorg al dan niet in combinatie met nicotinevervangende (genees)middelen gericht op gedragsverandering met als doel om te stoppen met roken. U heeft alleen recht op nicotinevervangende (genees)middelen die verband houden met stoppen met roken als die deel uitmaken van het programma. De zorg is beperkt tot het volgen van één programma per kalenderjaar. 

U heeft geen recht op een stoppen-met-rokenprogramma als u begeleiding bij stoppen met roken krijgt als onderdeel van ketenzorg, tenzij u zwaardere begeleiding nodig heeft dan in de ketenzorg is afgesproken.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Basispolis
100%, max. 1 x p.jr.
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Eigen bijdrage

U betaalt geen wettelijke eigen bijdrage voor het stoppen-met-rokenprogramma uit de basisverzekering.

Eigen risico

De kosten van het stoppen-met-rokenprogramma zijn opgenomen in het overzicht ‘Aangewezen zorg buiten het eigen risico’. De kosten tellen daarom niet mee voor het verplicht eigen risico. De kosten tellen wel mee voor het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

- een huisarts die het stoppen-met-rokenprogramma biedt
- een zorgaanbieder die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister stoppen met roken (te raadplegen via kwaliteitsregisterstoppenmetroken.nl), die de geboden interventie levert conform de Zorgmodule stoppen met roken en die voldoet aan de Richtlijn behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning
- een door ons gecontracteerde zorgaanbieder voor stoppen met roken. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn te vinden met onze Zorgzoeker. 

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen en is bedoeld om u een eerste indruk te geven van de dekking. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze polisvoorwaarden

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg

Kiest u voor zorg uit de basisverzekering door een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door niet-gecontracteerde zorgaanbieders vindt u in onze tarievenlijsten.

 

Informatie voor 2023

  • Polisvoorwaarden 2023
  • Overzicht vergoedingen 2023
  • Tarievenlijsten voor 2023