Fysiotherapie en oefentherapie

Fysiotherapie en oefentherapie hebben tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en zijn onder meer gericht op pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit.
LET OP: behandelingen manuele therapie E.S. (Egg Shell) / methode Van der Bijl en orthomanuele geneeskunde vallen niet onder de dekking van fysiotherapie en oefentherapie. Deze behandelingen kunnen vallen onder de dekking voor alternatieve geneeswijzen.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

U heeft recht op fysiotherapie en oefentherapie. Hieronder staat aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor de zorg in aanmerking te komen. Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden.

Alleen als de verzekerde jonger dan 18 jaar is, heeft deze recht op kinderfysiotherapie.

Basispolis
Geen
Start
6 zittingen per kalenderjaar
Extra
9 zittingen per kalenderjaar
Plus
15 zittingen per kalenderjaar
Top
25 zittingen per kalenderjaar

Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben recht op max. 9 behandelingen per indicatie p.jr. (eventueel 9 behandelingen extra) vanuit de basispolis.

Een behandeling of consult noemen we een zitting. Wij vergoeden ook zittingen in het buitenland. Voor zittingen in het buitenland gelden de tarieven voor niet-gecontracteerde zorg. 

Niet elke behandeling telt als één zitting. Een zitting wordt als volgt berekend:

 Type zitting Telt als
Telefonische zitting 0,5 zitting
Screening 0,5 zitting
 Intake en onderzoek naar screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
 Overige 1 zitting

Wanneer komt u in aanmerking voor vergoeding? 

Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u recht op:

• fysiotherapie en oefentherapie voor een aandoening die staat in een door de minister vastgestelde lijst (Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering): de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie. Het recht gaat in vanaf de 21e behandeling. Dat betekent dat u de eerste 20 behandelingen bij aandoeningen op de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie zelf moet betalen of hiervoor aanvullend verzekerd moet zijn. Voor sommige aandoeningen op deze lijst geldt een maximale termijn voor de duur van de behandeling. In dat geval heeft u recht op de zorg tot het einde van de maximale termijn.

• bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie tot maximaal 9 behandelingen (eenmalig).

• looptherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (claudicatio intermittens ofwel etalagebenen). U heeft in dat geval recht op maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.

• oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van uw heup- of kniegewricht. U heeft in dat geval recht op maximaal de eerste 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.

• oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. U heeft in dat geval recht op:
- Bij klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties (verergering of toename van klachten): maximaal de eerste 5 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden
- Bij klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties (verergering of toename van klachten) in combinatie met een matige ziektelast of een voldoende fysieke capaciteit (klasse B1): maximaal de eerste 27 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden na start van de behandeling en maximaal 3 behandelingen per 12 maanden in de daaropvolgende jaren.
- Bij klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties (verergering of toename van klachten) in combinatie met een hoge ziektelast en een beperkte fysieke capaciteit (klasse B2) of als sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties (verergering of toename van klachten): maximaal de eerste 70 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden na aanvang van de behandeling en maximaal 52 behandelingen per 12 maanden in de daaropvolgende jaren.

• voorwaardelijk toegelaten fysiotherapie en oefentherapie als bedoeld in artikel 2.2 Regeling zorgverzekering met de daarbij geregelde voorwaarden, voor zover er sprake is van verantwoorde zorg. De actuele inhoud kunt u vinden op onze pagina met voorwaarden.

Als de verzekerde jonger dan 18 jaar is, heeft de verzekerde recht op:

- fysiotherapie en oefentherapie voor een aandoening die staat op een door de minister vastgestelde lijst (Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering): de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie. Het recht gaat in vanaf de eerste behandeling. Voor sommige aandoeningen op deze lijst geldt een maximale termijn voor de duur van de behandeling. In dat geval heeft de verzekerde recht op de zorg tot het einde van de maximale termijn.

- fysiotherapie en oefentherapie voor aandoeningen die niet in de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie staan. De verzekerde heeft in die gevallen recht op maximaal de eerste 9 behandelingen per kalenderjaar voor dezelfde aandoening. Als die behandelingen niet genoeg resultaat opleveren, heeft de verzekerde aansluitend recht op maximaal 9 behandelingen extra voor dezelfde aandoening. 

Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor fysiotherapie en oefentherapie.

Eigen risico

Verzekerden tot 18 jaar hebben geen eigen risico voor fysiotherapie of oefentherapie. Vanaf 18 jaar tellen de kosten mee voor het verplicht en vrijwillig eigen risico. Met uitzondering van het verplicht eigen risico bij oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van uw heup- of kniegewricht, zoals opgenomen en onder de voorwaarden in het overzicht Aangewezen zorg buiten het eigen risico. Het actuele overzicht kunt u bekijken en downloaden via salland.nl/eigenrisico.

Wat moet u regelen?

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP):

- voor behandeling voor een aandoening die staat op de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie.
- voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie.
- voor looptherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (claudicatio intermittens ofwel etalagebenen).
- voor oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van uw heup- of kniegewricht.
- voor oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie.

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet u een kopie van de verwijzing meesturen met het indienen van de eerste nota. Voor het recht op vergoeding van kosten van de zorg door een niet-gecontracteerde aanbieder voor behandeling voor een aandoening die staat op de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie moet u bij het indienen van de eerste nota ook een verklaring van de zorgaanbieder meesturen waarin staat hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening u al heeft ontvangen

Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:
- algemene fysiotherapie: een fysiotherapeut
- bekkenfysiotherapie: een bekkenfysiotherapeut
- geriatriefysiotherapie: een geriatriefysiotherapeut
- kinderfysiotherapie: een kinderfysiotherapeut
- littekenbehandeling: een fysiotherapeut en huidtherapeut
- manuele therapie: een manueel therapeut 
- oedeemtherapie en lymfedrainage: een oedeemtherapeut en huidtherapeut
- algemene oefentherapie: een oefentherapeut 
- geriatrie-oefentherapie: een geriatrie-oefentherapeut
- psychosomatische oefentherapie: een psychosomatisch oefentherapeut
- kinderoefentherapie: een kinderoefentherapeut
- looptherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (claudicatio intermittens ofwel etalagebenen): een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk Chronisch ZorgNet. Deze zorgaanbieders zijn te vinden in de zorgzoeker van Chronisch ZorgNet. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. De aansluiting op Chronisch ZorgNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018
- fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson: een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze zorgaanbieders zijn te vinden in de zorgzoeker van ParkinsonNet. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.