Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit. Heeft u een bijzondere aandoening aan de mond, kaak en/of het gebit (tand-kaak-mondstelsel) dan komt u in aanmerking voor bijzondere tandheelkunde.

 

Heeft u een bijzondere aandoening aan de mond, kaak en/of het gebit (tand-kaak-mondstelsel) dan komt u in aanmerking voor bijzondere tandheelkunde.
Bent u 18 jaar of ouder? Kijk dan hier.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Met een tandartsverzekering heeft de verzekerde jonger dan 18 jaar recht op een vergoeding van tandheelkundige zorg:

* bijzondere tandheelkundige zorg
* jaarlijkse tandartscontrole (meer controles op indicatie)
* een incidenteel tandheelkundig consult
* tandsteen verwijderen
* 2 fluoridebehandelingen per jaar (meer behandelingen op indicatie) 
* aanbrengen van een beschermend laagje op de bovenkant van de kiezen (sealing)
* behandeling van de steunweefsels van tanden en kiezen, zoals het tandvlees (parodontale hulp)
* plaatselijke verdoving (anesthesie)
* behandeling van de tandzenuw (endodontische hulp)
* restauratie van gebitselementen met plastische materialen (vullingen)
* behandeling van het kaakgewricht (gnathologische hulp)
* uitneembare gebitsprothese (kunstgebit)
* chirurgische tandheelkundige hulp, behalve het aanbrengen van tandheelkundige implantaten
* röntgenonderzoek, maar geen röntgenonderzoek voor orthodontische hulp

Als u jonger bent dan 23 jaar, dan heeft u recht op tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van tandheelkundige implantaten, als het de vervanging van een of meer ontbrekende blijvende snij- of hoektanden betreft die niet zijn aangelegd, of omdat het ontbreken van die tand of die tanden het directe gevolg is van een ongeval. Hierbij geldt als voorwaarde dat de noodzaak van deze zorg is vastgesteld voordat u 18 jaar bent geworden.

Tandartsverzekering Vergoeding
TandExtra Voor consulten: 100%. Voor overige zorg: 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
TandPlus Voor consulten: 100%. Voor overige zorg: 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar
TandTop Voor consulten: 100%. Voor overige zorg: 75% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar

De maximumvergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

 • consulten
 • algemene tandheelkundige zorg
 • materiaal- en techniekkosten
 • wettelijke eigen bijdrage kunstgebit
 • spoedeisende mondzorg in het buitenland (alleen behandelingen op de lijst Spoedeisende mondzorg)
 • orthodontie

De verzekerde jonger dan 18 jaar krijgt een vergoeding van alle hieronder genoemde behandelingen. Achter iedere behandeling staat een code, de zogenoemde prestatiecode, opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De codes horen bij de behandelingen die zijn opgenomen in de prestatielijst van de NZa. Zorgverleners mogen deze behandelingen in rekening brengen als ze voldoen aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden. De verzekerde heeft alleen recht op een vergoeding van zorg met die prestatiecodes.

Type behandeling  Prestatiecode
 Consultatie en diagnostiek  alle C-codes
 Maken en beoordelen foto’s  alle X-codes
 Preventieve mondzorg  alle M-codes
 Verdoving  alle A-codes
 Verdoving door middel van roesje  alle B-codes
 Vullingen  alle V-codes
 Wortelkanaalbehandelingen  alle E-codes
 Kronen en bruggen  alle R-codes
 Kaakgewrichtsbehandelingen  alle G-codes
 Chirurgie  alle H-codes
 Kunstgebitten  alle P-codes
 Tandvleesbehandelingen  alle T-codes
 Implantaten alle J-codes en, voor zorg door kaakchirurgen, de relevante medisch-specialistische prestaties (overige zorgproducten)

Materiaal- en techniekkosten

Materiaal- en techniekkosten zijn de kosten voor het (laten) maken van een werkstuk zoals een kroon, kunstgebit of beugel. U heeft recht op vergoeding van (een deel van) de materiaal- en techniekkosten van de behandelingen algemene tandheelkundige zorg en orthodontie. De maximale vergoeding van de materiaal- en techniekkosten van de behandelingen algemene tandheelkundige zorg en orthodontie kunt u bekijken op de Lijst maximale vergoeding techniekkosten.

Eigen bijdrage

Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor tandheelkundige zorg uit de basisverzekering.

Bij een volledig uitneembaar kunstgebit: Met de tandartsverzekering heeft de verzekerde jonger dan 18 jaar recht op de vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage. Wordt deze prothese geplaatst op tandheelkundige implantaten? Dan wordt er tot maximaal € 275,- vergoed (bij TandExtra maximaal € 250,-). 

Eigen risico

Verzekerden tot 18 jaar hebben geen eigen risico voor kosten van zorg uit de basisverzekering.

Wat moet u regelen?

Verwijzing

Voor zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een instelling voor jeugdtandverzorging moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts, kaakchirurg of orthodontist. De tandarts, kaakchirurg of orthodontist die de verwijzing afgeeft, mag niet zijn verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Voor zorg door een kaakchirurg moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts of orthodontist of een andere kaakchirurg.

Toestemming

Voor de volgende behandelingen heeft u vooraf schriftelijk toestemming van ons nodig:

 • bijzondere tandheelkundige zorg
 • gnathologische zorg als de verzekerde jonger is dan 18 jaar
 • het maken van een kaakoverzichtsfoto als de verzekerde jonger is dan 18 jaar
 • de derde of vierde fluoride-behandeling per jaar vanaf het moment dat de blijvende tanden en kiezen doorbreken als de verzekerde jonger is dan 18 jaar
 • tandvervangende zorg met niet-plastische materialen als u jonger bent dan 23 jaar
 • behandelingen onder narcose
 • het plaatsen van een tandheelkundig implantaat
 • chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard als de behandeling voorkomt op de Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirurgie
 • het maken, plaatsen, repareren of rebasen van een volledige tandheelkundige prothese voor de boven- of onderkaak, al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten
 • zorg door een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een instelling voor jeugdtandverzorging

Bij de aanvraag voor de zorg moet u een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan van de zorgaanbieder meesturen met vermelding van onder meer de medische diagnose(s) en de prestatiecodes, aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor tandheelkundige zorg terecht bij:

 • tandarts, al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een instelling voor jeugdtandverzorging, voor tandheelkundige zorg
 • mondhygiënist, al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een instelling voor jeugdtandverzorging, voor mondverzorging
 • orthodontist voor orthodontie
 • kaakchirurg voor implantologie

Uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen voor de boven of onderkaak, al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten, mogen ook aangemeten, gemaakt en geplaatst worden door een tandprotheticus. Als het gaat om het aanmeten, maken, passen en plaatsen door een tandprotheticus van uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen op tandheelkundige implantaten moet u een verwijzing hebben van een tandarts, kaakchirurg of orthodontist.

Wat wordt niet vergoed?

De kosten van het niet nakomen van een afspraak vergoeden wij niet.

Er bestaat geen recht op vergoeding vanuit de tandartsverzekering als de zorg valt onder de dekking van de basisverzekering. Dan worden de kosten volgens de voorwaarden van de basisverzekering vergoed.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.