Orthodontie (beugel)

Bij orthodontie wordt de stand van de tanden en kiezen in de kaak verbeterd. Dat is mogelijk met bijvoorbeeld een beugel. Een tandarts of orthodontist kan de zorg verlenen. Orthodontie is een specialisme binnen de mondzorg.

Deze pagina gaat over orthodontie voor personen jonger dan 18 jaar. Bent u ouder dan 18 en heeft u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan uw tanden, kaak en gebit (tand-kaak-mondstelsel)? Lees dan over de vergoeding van orthodontie in bijzondere gevallen.

Wat krijgt u vergoed in 2023?

Vanuit de tandartsverzekering heeft een verzekerde tot 18 jaar recht op een vergoeding van de kosten van orthodontie. Heeft u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan uw tanden, kaak en gebit (tand-kaak-mondstelsel)? Lees dan over de vergoeding van orthodontie in bijzondere gevallen.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering geen
Tandartsverzekering Vergoeding
TandExtra 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar *
TandPlus 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar *
TandTop 75% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar *

* De vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

  • algemene tandheelkundige zorg;
  • materiaal- en techniekkosten;
  • wettelijke eigen bijdrage kunstgebit;
  • spoedeisende mondzorg in het buitenland;
  • orthodontie als u jonger bent dan 18 jaar.

U heeft recht op vergoeding van de volgende prestatiecodes: U vindt de code achter het soort behandeling op de offerte of rekening van uw tandarts. 

 Type behandeling  Prestatiecode 
 Beugels (orthodontie)  alle F-codes eindigend op de letter 'A'

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

Orthodontie: Met een tandartsverzekering komt u in aanmerking voor vergoeding van orthodontie als u jonger bent dan 18 jaar.

Spoedeisende mondzorg in het buitenland: U heeft recht op vergoeding. De dekking voor mondzorg in het buitenland telt alleen voor behandelingen die op de ‘Lijst Spoedeisende mondzorg’ staan. Deze lijst kunt u bekijken via www.salland.nl/mondzorg.  

Eigen bijdrage

Orthodontie: Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor orthodontie.

Kunstgebit: U heeft recht op vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor uitneembare volledige gebitsprothesen, eventueel te plaatsen op tandheelkundige implantaten. Voor gebitsprothesen op tandheelkundige implantaten geldt daarbij een beperking. Uw vergoeding wordt berekend over maximaal € 275,- (voor de TandExtra maximaal € 250,-) van de wettelijke eigen bijdrage van het implantaat gedragen uitneembare gebitsprothesen.  

Eigen risico

De kosten van vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering tellen niet mee voor het eigen risico.

Wat moet u regelen?

Voor zorg door een orthodontist heeft u geen verwijzing nodig.

Voor het aanmeten, maken, passen en plaatsen van uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen op tandheelkundige implantaten door een tandprotheticus moet u een verwijzing hebben van een tandarts, kaakchirurg of orthodontist.

Voor vergoeding van (het plaatsen van) een tandheelkundig implantaat moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag voor de zorg moet u een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan van de zorgaanbieder meesturen met vermelding van onder meer de medische diagnose(s) en de prestatiecodes, aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen. 

Bij wie kunt u terecht?

- Een tandarts (al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een instelling voor jeugdtandverzorging) mag alle zorg verlenen
- Een mondhygiënist (al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een instelling voor jeugdtandverzorging) mag de zorg verlenen voor zover het zorg betreft die mondhygiënisten plegen te bieden
- Een orthodontist mag alleen orthodontie verlenen
- Een kaakchirurg mag alleen implantologie verlenen
- Een tandprotheticus mag alleen tandtechnische verrichtingen verlenen en uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen voor de boven- of onderkaak aanmeten, maken, passen en plaatsen, al dan niet op tandheelkundige implantaten.  

Materiaal- en techniekkosten

U heeft recht op vergoeding van materiaal- en techniekkosten bij de hiervoor genoemde codes, als die van toepassing zijn. Materiaal- en techniekkosten zijn de kosten voor het (laten) maken van een werkstuk zoals een kroon, kunstgebit of beugel. Uw vergoeding wordt berekend over maximaal het bedrag dat voor de betreffende behandeling is opgenomen in de Lijst maximale vergoeding techniekkosten.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2023. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden 2023

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Wilt u vanuit de basisverzekering zorg van een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager zijn dan het bedrag dat uw zorgaanbieder in rekening brengt. Onze maximumtarieven voor basiszorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder vindt u hier

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.