Uitzonderingen op het eigen risico

Sommige kosten tellen niet mee voor het eigen risico

Wanneer u 18 jaar of ouder bent en zorg krijgt die onder de basisverzekering valt, betaalt u in de meeste gevallen verplicht en vrijwillig eigen risico. Maar er zijn uitzonderingen. Hieronder vindt u de zorgkosten vanuit de basisverzekering waar u geen eigen risico over hoeft te betalen. 

Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering en hebben ook geen eigen risico. 

Geen verplicht én geen vrijwillig eigen risico

Voor de volgende kosten betaalt u geen verplicht eigen risico en ook geen vrijwillig eigen risico:

 • huisartsenzorg

(Let op: u betaalt wel eigen risico voor kosten van onderzoeken die de huisarts door anderen laat doen en die apart in rekening worden gebracht, zoals laboratoriumtests en bloedprikken.)

 • inschrijving bij een huisartsenpraktijk
 • overige geneeskundige (huisartsen)zorg
 • voorkeursgeneesmiddelen die op de Lijst voorkeursgeneesmiddelen staan. 

  (Let op: de terhandstellingskosten, het begeleidingsgesprek en een inhalatie-instructie vallen wel onder het verplicht en, indien van toepassing, het vrijwillig eigen risico.)

 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • de NIPT
 • preventieve voetzorg
 • ketenzorg (multidisciplinaire eerstelijnszorg waar huisartsenzorg deel van uitmaakt)
 • zorg van verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)
 • gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)
 • als u orgaandonor bent, uw kosten van zorg, verblijf en vervoer die verband houden met de opname voor de selectie en verwijdering van het transplantatiemateriaal, zoals omschreven op de vergoedingenpagina over transplantatiezorg 
 • door ons aangewezen geneesmiddelenzorg of hulpmiddelen en zorg aan u door een zorgaanbieder die wij daarvoor hebben aangewezen. Deze zijn opgenomen in het overzicht Aangewezen zorg buiten het eigen risico.
 • hulpmiddelen in bruikleen, m.u.v. de bij die hulpmiddelen behorende verbruiksartikelen of gebruikskosten. Bekijk ons Reglement hulpmiddelen voor meer informatie.
 • valrisicobeoordeling.

(Let op: de intake voor het trainingsprogramma valpreventie en het trainingsprogramma zelf vallen wel onder het eigen risico.)

Geen verplicht eigen risico, wel vrijwillig eigen risico

Voor de volgende kosten betaalt u geen verplicht eigen risico. Heeft u uw eigen risico vrijwillig verhoogd, dan betaalt u wel vrijwillig eigen risico: 

 • zorg aan u als u een door ons aangewezen programma voor diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, COPD, overgewicht, dementie, trombosezorg, incontinentiezorg of stoppen met roken heeft gevolgd. De kosten moeten dan betrekking hebben op de aandoening waarvoor u dat programma heeft gevolgd. De door ons aangewezen programma’s zijn opgenomen in het overzicht Aangewezen zorg buiten het eigen risico
 • medicatiebeoordeling bij chronisch gebruik van medicijnen die uitsluitend op recept te verkrijgen zijn) in het kader van geneesmiddelenzorg door een apotheker of een apotheekhoudende huisarts
 • een stoppen-met-rokenprogramma, incl. geneesmiddelen die daarbij horen
 • gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht. De zorg moet geleverd worden door een gecontracteerde zorgaanbieder, te vinden in onze Zorgzoeker

 • anticonceptiemiddelen voor verzekerden jonger dan 21 jaar, geleverd door een gecontracteerde apotheek of apotheekhoudend huisarts