Uitzonderingen verplicht eigen risico

Kosten die niet meetellen voor het eigen risico

Het verplicht eigen risico geldt voor de meeste zorgkosten die vanuit de basisverzekering worden vergoed. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico. Kinderen tot 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering en hebben ook geen eigen risico. Niet alle zorgkosten vanuit de basisverzekering vallen onder het eigen risico.

 

Bekijk hieronder de uitzonderingen van het verplicht eigen risico:

Zorg door uw huisarts

Behandelingen, consulten en visites van de huisarts vallen niet onder het eigen risico. Schrijft uw huisarts medicijnen of bijvoorbeeld een bloedonderzoek voor, dan vallen die kosten wel onder het verplicht eigen risico.

Verloskundige zorg en kraamzorg

Zorg rond zwangerschap en bevalling valt niet onder het verplicht eigen risico. Het gaat om:

  • kraamzorg;
  • echo’s die zijn voorgeschreven door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog;
  • verloskundige hulp door een huisarts en een verloskundige;
  • medisch noodzakelijke verloskundige hulp door een gynaecoloog;
  • gebruik van de verloskamer;
  • ziekenhuisopname bij bevalling in het ziekenhuis.

Kosten van andere zorg rondom de bevalling, zoals laboratoriumonderzoek en de ambulance naar het ziekenhuis in verband met de bevalling vallen wel onder het verplicht eigen risico.

Hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt

Wanneer u een hulpmiddel in bruikleen krijgt, dan tellen de kosten van het hulpmiddel niet mee voor het verplicht eigen risico. Bekijk ons Reglement Hulpmiddelen (pdf) voor meer informatie.

Nacontroles van de donor na een orgaandonatie

De zorg die een donor krijgt, wordt de eerste dertien weken vergoed vanuit de basisverzekering van de ontvanger van het donormateriaal. Bij een levertransplantatie is deze periode zes maanden. De nacontroles die na deze periode plaatsvinden worden vergoed vanuit de basisverzekering van de donor zelf. Voor deze zorg geldt dan geen verplicht eigen risico.

Kosten voor ketenzorg

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van de kosten van ketenzorg. Ketenzorg kan er zijn voor vasculair risicomanagement, chronisch obstructief longlijden (COPD) en personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2. De kosten van ketenzorg tellen niet mee voor het verplicht eigen risico en eventuele vrijwillig eigen risico.

Anticonceptie voor verzekerden tot 21 jaar

Bent u jonger dan 21 jaar? U heeft dan recht op vergoeding van anticonceptiemiddelen vanuit de basisverzekering. Hierbij geldt wel dat de anticonceptiemiddelen zijn geleverd door een gecontracteerde apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging)

U heeft vanuit de basisverzekering onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding van kosten voor verpleging en verzorging zonder verblijf (wijkverpleging). Deze kosten vallen niet onder het eigen risico.

 

Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.