Zorginkoopbeleid

Duurzame, toegankelijke en betaalbare zorg, daar voelt Salland Zorgverzekeraar zich verantwoordelijk voor. Toenemende krapte op de arbeidsmarkt, een stijgende zorgvraag en kosten vragen om zorgtransformatie, zodat de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van zorg voor onze verzekerden nu en in de toekomst behouden blijft. In ons zorginkoopbeleid 2024 geven we daar verder invulling aan.

Wij kopen landelijk zorg in voor onze verzekerden, maar als regionale verzekeraar ligt  de focus op de regio Midden IJssel en de provincies Overijssel en Gelderland. Hier wonen namelijk de meeste van onze verzekerden. Samen werken wij met zorgaanbieders, gemeenten en andere partijen aan het verbeteren van de zorg en de transformatie in de zorg. Hierbij zetten wij in op passende zorg en innovatie. Buiten de regio, waar ons marktaandeel minimaal is, kiezen we voor een grotendeels gestandaardiseerde zorginkoop en ligt de focus op een goede contracteergraad. Hierdoor kunnen we aan onze zorgplicht voor onze verzekerden voldoen. 

“Ons streven is om de zorg in de regio Salland en daarbuiten kwalitatief goed, met korte wachttijden en betaalbaar te laten zijn. Om dit te realiseren willen we in nauwe samenwerking met de zorgaanbieders het goede behouden en vernieuwing stimuleren.”

Paul Offringa, directeur Zorg

Uitgangspunten

Wij hanteren bij de inkoop van zorg zes uitgangspunten. Deze uitgangspunten komen terug in het zorginkoopbeleid en onze overeenkomsten van de diverse zorgsoorten:

  • Betaalbaarheid
  • Kwaliteit
  • Passende zorg
  • Toegankelijkheid van zorg
  • Vermindering van administratieve lasten
  • Transparantie van het zorginkoopproces

In ons beleid richten wij ons daarnaast specifiek op de speerpunten de Juiste zorg op de Juiste Plek en innovatie.


Zorgsoorten

Inkoopbeleid, documenten en veelgestelde vragen per zorgsoort.

In de regio

Salland Zorgverzekeraar werkt nauw samen met partners in de regio. Lees meer over de ontwikkelingen; nieuwe projecten en samenwerkingen.