Basiszorg voor iedereen toegankelijk

De rijksoverheid stelt vast wat er in het basispakket zit. Dit pakket is dus voor iedereen hetzelfde. Maar niet iedereen heeft dezelfde zorg nodig. De rijksoverheid compenseert de zorgverzekeraars voor verschillen in de zorgbehoefte en mede daardoor zijn de zorgverzekeraars verplicht voor iedere variant van de basisverzekering dezelfde basispremie te vragen aan de verzekerden. Hierdoor betaalt iemand die weinig zorg nodig heeft, mee aan degene die veel zorg nodig heeft. Ondanks dat de rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit en een verrekening uitvoert voor verschillen in zorgbehoefte, varieert de premie van de basisverzekering per verzekeraar.

 

Hoe is onze premie opgebouwd?

De premie van zorgverzekeraars en dus ook van Salland Zorgverzekeraar* bestaat uit twee delen; de rekenpremie die de overheid vaststelt en de opslagpremie, die Salland toevoegt. Wij lichten u graag toe wat de rekenpremie en de opslagpremie inhouden. Zo krijgt u een goed beeld van hoe onze premie voor 2024 is opgebouwd.

*De opbouw is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de verschillende merken van Salland Zorgverzekeraar N.V. De premies en premieopbouw van onze individuele merken wijken hier op onderdelen van af.

Onderdeel Bedrag per premie-equivalent
1. Rekenpremie VWS €1.708
2. Resultaat op zorgactiviteiten € -86
3. Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten € 128
4. Inzet verwachte beleggingsopbrengsten € -16
5. Onttrekking aan reserves € 0
6. Toevoeging aan reserves € 15
7. Opslag winst € 0
8. Opslag i.v.m. vrijwillig eigen risico € 4
9. Opslag i.v.m. oninbare premies € 7
10. Overige opslag € 15
11. Belasting -
Gewogen gemiddelde premie € 1.775
Premie per maand € 147,92

Toelichting overzicht premieopbouw

Rekenpremie

Dit is de premie die de overheid berekent op basis van de te verwachten zorgkosten voor de basisverzekering voor het nieuwe jaar. Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de rekenpremie vastgesteld op € 1.708,- voor 2024. Dit is een verhoging van € 109,- ten opzichte van 2023. De rekenpremie is een vast bedrag per verzekerde waarmee het budget van de zorgverzekeraar verlaagd wordt en waarvan verwacht wordt dat de verzekeraar dit incasseert bij de verzekerde. Dit bedrag is voor elke premie betalende verzekerde hetzelfde. Voor het bepalen van de uiteindelijke zorgpremie start Salland Zorgverzekeraar met de rekenpremie.

Opslagpremie

De opslagpremie houdt in: