Waarom beleggen wij?

Als verzekeraar ontvangen wij premies. Het grootste deel hiervan gebruiken we voor het betalen van de zorgkosten. Een deel hiervan moeten we verplicht aanhouden als financiële reserve. Een klein deel hebben we niet meteen nodig. Dat deel beleggen we in aandelen en obligaties.  

Aan beleggen zijn financiële risico’s verbonden. Tegelijkertijd kun je met beleggen impact hebben in de maatschappij. Hoe we dit doen hebben we vastgelegd in ons beleggingsbeleid. In dit beleid laten we onze maatschappelijke en duurzame afspraken zien. Ons beleggingsbeleid sluit aan op de Sustainable Development Goals (van de VN) en het IMVO Convenant. 

Beleggen doen we volgens ons beleggingsplan. Hierin staat dat wij niet alleen beleggen om financieel gezond te blijven, maar ook om de samenleving te helpen. Ook goed om te weten: winst maken met beleggen is niet ons doel. Wat wij verdienen met beleggen, gebruiken wij weer om de premie betaalbaar te houden.

duurzaam beleggen

Beleggingsplan 

Het beleggingsplan is gebaseerd op de Asset Liability Management studie. Deze ALM-studie wordt eens in de drie jaar gehouden. Op basis van de ALM wordt een beleggingsportefeuille ingericht met een risicomijdend risicoprofiel. We houden rekening met het profiel en de rentegevoeligheid van de verzekeringsverplichtingen van Salland Zorgverzekeraar en maken een inschatting van de toekomstige ontwikkeling van het verzekeringstechnische resultaat. De ALM-studie streeft naar een efficiënte invulling van het risicobudget met beleggingscategorieën die zich kenmerken als liquide, transparant en begrijpelijk en divers. 

In plaats van te beleggen in individuele aandelen kiest Salland Zorgverzekeraar bewust voor beleggingsfondsen en verschillende beleggingscategorieën. Hierdoor wordt het risico verspreid. Bij alle beleggingsbeslissingen houden we de maatschappelijke, sociale en ecologische belangen en een goed ondernemingsbestuur bij van de onderneming waarin wordt belegd. Dit zijn de zogenoemde ESG factoren.  

Waar beleggen we in?

 We beleggen in de volgende 3 beleggingscategorieën: 
  • Euro Staatsobligaties: Het rendement op staatsobligaties in euro’s bestaat uit een direct rendement in de vorm van couponopbrengsten en een indirect rendement als gevolg van veranderingen in de rentecurve. Salland Zorgverzekeraar belegt niet in staatsobligaties in valuta anders dan de euro. 
  • Euro Bedrijfsobligaties: Het rendement op bedrijfsobligaties in euro’s bestaat uit een direct rendement in de vorm van couponopbrengsten en een indirect rendement als gevolg van wijzigingen in de rentecurve. Salland Zorgverzekeraar belegt niet in bedrijfsobligaties in valuta anders dan de euro. 
  • Wereldwijde Aandelen: Het rendement van aandelen bestaat uit een directe vergoeding in de vorm van dividendontvangsten en een indirect rendement als gevolg van koersfluctuaties. Aandelen laten historisch gezien een hoger rendement zien dan staats- en bedrijfsobligaties, maar de risico’s zijn groter. Er is gekozen voor een passief index fonds met ESG beleid. 

Duurzaam beleggen

Met het ESG beleid bedoelen we het beleid voor Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Het duurzaam beleggingsbeleid van Salland Zorgverzekeraar sluit aan op het ‘Convenant internationaal verantwoord beleggen in de verzekeringssector’, dat in 2018 door verschillende partijen is afgesproken. Hiermee streven we naar positieve impact op thema’s zoals milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur (ESG). 

Salland Zorgverzekeraar belegt bij voorkeur in ESG-thema’s waar Salland Zorgverzekeraar zich op focust; Dit zijn de thema’s klimaat, gezondheid en impact op de lokale regio. Daarnaast kan het breder zijn, waarmee we de algemene ESG-thema’s (milieu, maatschappij en bestuur) bedoelen.  

Beleggingsvisie 

Als duurzame beleggingsstrategie kiest Salland Zorgverzekeraar voor het uitsluiten van een aantal producten en bedrijfsprocessen waarvoor geen maatschappelijk draagvlak bestaat. Het maatschappelijk draagvlak is gebaseerd op de normen van internationale organisaties (dit is gebaseerd op onder andere de United Nations Global Compact, de OESO Richtlijnen en de Greendeal). Deze absolute benadering wordt gecombineerd met een ‘best in class’-benadering waarbij vooraf geen beleggingen worden uitgesloten. 

Maatschappelijk verantwoord beleggen 

We willen dat de beleggingen van Salland Zorgverzekeraar duurzaam zijn. Hierbij willen we ook een positieve bijdrage hebben op de bedrijven van de beleggingen en de maatschappelijke impact zoals beschreven in het reglement vermogensbeheer. We beseffen ons dat we door de kleine hoeveelheid aan beleggingen een kleine invloed hebben. We laten dit daarom uitvoeren door een vermogensbeheerder.

Vermogensbeheerder

De vermogensbeheerder moet aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot duurzaamheid, die hieronder verder worden uitgelegd.

Extra informatie over het beleggingsbeleid

Als u wilt weten in welke sectoren en landen wij beleggen verwijzen we naar onze jaarrekening