Paramedische zorg

Op deze pagina vindt u het zorginkoopbeleid paramedische zorg, contractinformatie, relevante veelgestelde vragen en belangrijke formulieren en documenten voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en podotherapie / voetzorg bij diabetes mellitus.

Zorginkoopbeleid

Met ons zorginkoopbeleid informeren wij u over wat u in het kader van de zorgcontractering van ons mag verwachten en wat wij van u als zorgaanbieder vragen.

Inkoopbeleid Paramedische Zorg 2024 (PDF)
Inkoopbeleid Paramedische zorg 2023 (PDF)

Contractinformatie

Hieronder vindt u onze overeenkomsten en onze algemene inkoopvoorwaarden:

Bent u geïnteresseerd in een contract met Salland Zorgverzekeraar? Of heeft u een contract met ons, maar wilt u dit wijzigen of heeft u hier een vraag over? Neemt u dan contact met ons op.

Ondervindt u problemen met Salland Zorgverzekeraar rondom uw zorgcontract? Bespreek die dan bij voorkeur rechtstreeks met uw contactpersoon bij Salland Zorgverzekeraar, om zo tot een oplossing te komen. U heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Onafhankelijke Geschillencommissie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering.


Formulieren en documenten

Informatie over paramedische herstelzorg (voor 2020 en 2021)

Veelgestelde vragen

Over Salland Zorgverzekeraar, het zorginkoopbeleid, het contract en hoe u ons kunt bereiken

 

Veelgestelde vragen

Paramedische zorg

Moet ik alle papieren verwijzingen bewaren of is het digitaal bewaren van verwijzingen ook voldoende?
De verwijzing moet leesbaar en achteraf opvraagbaar zijn, waarbij het van belang is dat de authenticiteit van de verwijzing gewaarborgd is. Als dit in digitale vorm het geval is, dan is het prima om de verwijzing digitaal te bewaren. Mocht een digitale versie twijfel oproepen t.a.v. juistheid, volledigheid of authenticiteit, dan is het raadzaam om ook het originele exemplaar te bewaren.
Moeten mijn medewerkers ook in het Kwaliteitsregister Paramedici of het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) / het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie ingeschreven zijn?   
Ja. Aangezien Salland Zorgverzekeraar de zorgovereenkomsten op praktijkniveau afsluit, geldt deze eis voor alle medewerkers. Fysiotherapeuten dienen geregistreerd te staan in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) en/of het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie, alle overige paramedici dienen in het Kwaliteitsregister Paramedici te staan. Ook medewerkers die gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst toetreden tot de praktijk dienen hieraan te voldoen.
Ik wil mij niet registreren in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) / het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie of het Kwaliteitsregister Paramedici. Wat moet ik doen om toch in aanmerking te komen voor een zorgovereenkomst? 
De registratie in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) / het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie of het Kwaliteitsregister Paramedici is voor Salland Zorgverzekeraar een vereiste om een zorgovereenkomst te kunnen sluiten. Zonder deze registratie gaan wij geen overeenkomst met u aan.
Gelden er aanvullende voorwaarden voor het behandelen van patiënten met de ziekte van Parkinson? 
Voor diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie en oefentherapie geldt dat de behandeling van verzekerden van Salland Zorgverzekeraar met de ziekte van Parkinson alleen wordt vergoed als de behandelaar is aangesloten bij ParkinsonNet.
Gelden er aanvullende voorwaarden voor het behandelen van patiënten met Claudicatio Intermittens?
Voor fysiotherapie en oefentherapie geldt dat de behandeling van verzekerden van Salland Zorgverzekeraar met Claudicatio Intermittens alleen wordt vergoed als de behandelaar is aangesloten bij Chronisch ZorgNet.
Waarvoor gebruikt Salland Zorgverzekeraar de behandelindex? 
Voor fysiotherapie maken wij gebruik van de landelijke behandelindex als instrument om het gesprek over doelmatigheid van verleende zorg aan te gaan. De behandelindex is niet bepalend voor de overeenkomst waar u voor in aanmerking kunt komen. Wel verwachten wij van fysiotherapeuten een inspanningsverplichting om het behandelindexcijfer van 150 niet te overschrijden. Als uw behandelindex van 2021 150 of hoger is, gaan wij met u in gesprek over (on)doelmatigheid van zorg. Wij vragen u in dit geval om een toelichting op de hoogte van uw behandelindex. Het resultaat van deze dialoog zou kunnen zijn dat wij met u een verbetertraject afspreken waarin u de gelegenheid krijgt om de cijfermatige doelmatigheid van uw geleverde zorg te verbeteren. De uitkomst van dit verbetertraject wordt meegewogen bij de beoordeling ten behoeve van de contractering voor 2024. Als er voor uw fysiotherapiepraktijk 30 of minder unieke patiënten beschikbaar zijn voor de berekening van de behandelindex, is voor uw praktijk geen behandelindex beschikbaar. In dat geval moet sprake zijn van gepast gebruik.
Kan ik beweegprogramma's aanbieden aan verzekerden van Salland Zorgverzekeraar?
De verzekerden van ons merk Salland Zorgverzekeringen bieden wij een aanvullende verzekering waarin ook een vergoeding voor beweegprogramma's is opgenomen. Om beweegprogramma's aan te bieden dient u in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) en/of het kwaliteitsregister van Stichting Keurmerk Fysiotherapie geregistreerd te staan en een addendum op uw overeenkomst fysiotherapie af te sluiten met Salland Zorgverzekeraar.
Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het inkoopbeleid? 
In ons inkoopbeleid (PDF) geven we uitgebreider aan wat veranderd is.

Veelgestelde vragen

Over uw praktijk

Ik ben van plan een bestaande praktijk over te nemen. Kan ik de lopende zorgovereenkomst met deze praktijk overnemen? 
Dit is helaas niet mogelijk. De zorgovereenkomst wordt afgesloten op de AGB-code van de praktijk. Omdat de praktijk overgenomen wordt, zal de AGB-code veranderen. Er moet daarom een nieuwe zorgovereenkomst afgesloten worden. 
Onze maatschap verandert van samenstelling. Heeft dit gevolgen voor de lopende zorgovereenkomst? 
Zolang de wijziging in de maatschap niet zorgt voor een wijziging van rechtsvorm, en daarmee voor een nieuwe AGB-code, kan de zorgovereenkomst gewoon doorlopen. Mocht de maatschap door het vertrek van een medewerker niet meer voldoen aan de (aanvullende) eisen van de zorgovereenkomst, dan vragen we u contact op te nemen met Salland Zorgverzekeraar.
Moet ik een  nieuwe zorgovereenkomst aanvragen als er een nieuwe collega toetreedt tot de praktijk? 
Salland Zorgverzekeraar sluit zorgovereenkomsten af op praktijkniveau. Er verandert daarom niets als er nieuwe medewerkers in de praktijk komen te werken, zolang hierdoor de rechtsvorm niet verandert. Wanneer uw rechtsvorm wijzigt door toetreden van nieuwe medewerkers (bijvoorbeeld omdat uw eenmanszaak een maatschap wordt) verandert uw AGB-code en moet u een nieuwe zorgovereenkomst afsluiten. Neemt u hiervoor contact op met Contractbeheer. Het is in alle gevallen van belang dat u de gegevens van de nieuwe medewerker doorgeeft bij Vektis. 
 Mijn praktijksamenstelling en/of andere gegevens van mijn praktijk veranderen. Wat moet ik doen?  
Alle relevante wijzigingen in uw praktijksamenstelling, naam van de praktijk, aanwezige verbijzonderingen, etc. kunt u direct bij Vektis doorgeven. Vektis beheert de landelijke database met deze gegevens voor alle zorgverzekeraars. Wijzigingen in IBAN worden niet door Vektis bijgehouden en kunt u (alleen schriftelijk én ondertekend) doorgeven via het daarvoor bestemde Wijzigingsformulier. Voor bovenstaande wijzigingen hoeft geen nieuwe zorgovereenkomst te worden aangevraagd. Als de AGB-code van de praktijk wijzigt of wanneer de praktijk door het vertrek van een medewerker niet meer voldoet aan de (aanvullende) eisen van de zorgovereenkomst, dan vragen we u contact op te nemen met Salland Zorgverzekeraar Contractbeheer
 Wat moet ik doen als ik mijn praktijk beëindig?   
Wanneer u uw praktijk wilt beëindigen, dient u dit te registreren in Vektis. Gegevens uit Vektis worden automatisch overgenomen in ons systeem. Op basis hiervan voorzien wij uw overeenkomst per genoemde datum van een einddatum. Salland Zorgverzekeraar ontvangt graag drie maanden van tevoren bericht van uw voornemen om uw praktijk te beëindigen. 
 Ik ben een nieuwe praktijk gestart. Wat moet ik doen?   
Salland Zorgverzekeraar sluit zorgovereenkomsten af op praktijkniveau. Indien u voor uw praktijk een zorgovereenkomst voor paramedische zorg wil aanvragen kan dit via de afdeling Contractbeheer. Leest u eerst ons inkoopbeleid door, zodat u weet of u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Tevens moet u beschikken over de juiste autorisaties voor het Zorginkoopportaal van VECOZO.     

Veelgestelde vragen

Over de overeenkomst

 Wat zijn de voordelen van het aangaan van een zorgovereenkomst met Salland Zorgverzekeraar?   
U kunt declaraties rechtstreeks indienen bij Salland Zorgverzekeraar wanneer u een zorgovereenkomst heeft. Daarnaast wordt uw praktijk vermeld op de zorgzoeker van Salland als gecontracteerde aanbieder. Het voordeel voor de verzekerde is dat deze een volledige vergoeding krijgt van de zorg (conform polisvoorwaarden).     
 Ik heb een zorgovereenkomst getekend. Moet ik actie ondernemen om zorgovereenkomsten voor volgend jaar te ontvangen?   
Zorgaanbieders die een zorgovereenkomst hadden met Salland Zorgverzekeraar voor fysiotherapie of logopedie krijgen van ons automatisch een contractvoorstel of vragenlijst in VECOZO voor het volgende jaar. U krijgt vanuit VECOZO een melding per e-mail wanneer dit voor u klaar staat. De overeenkomsten voor diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie, oefentherapie en voetzorg duren twee jaar.
 Hoe kan ik een overeenkomst afsluiten met Salland Zorgverzekeraar?   
Salland Zorgverzekeraar sluit de contracten digitaal af via VECOZO. U heeft hiervoor de juiste autorisaties voor het VECOZO Zorginkoopportaal nodig. Voor meer informatie betreffende VECOZO verwijzen we u naar: www.vecozo.nl/support.
 Wanneer moet ik contact opnemen met VECOZO en wanneer met Salland Zorgverzekeraar?   
Heeft u vragen of problemen met de werking van of toegang krijgen tot het VECOZO Zorginkoopportaal of de modules? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Support van VECOZO. Inhoudelijke vragen over uw contract of het inkoopbeleid van Salland Zorgverzekeraar kunt u aan ons stellen.     
 Kan ik wisselen van overeenkomst als ik gedurende de looptijd van de overeenkomst aan aanvullende voorwaarden ga voldoen?   
Voor fysiotherapie en logopedie geldt dat wanneer u in 2022 in aanmerking komt voor overeenkomst B en tijdens het eerste jaar van de looptijd van de overeenkomst aan de voorwaarden gaat voldoen die horen bij overeenkomst A én u hier gedurende het restant van de looptijd van de overeenkomst aan blijft voldoen, wij u de mogelijkheid bieden om met ingang van 2023 in aanmerking te komen voor overeenkomst A, voor het restant van de looptijd van de overeenkomst (één jaar). Een verzoek hiervoor moet uiterlijk 31 december 2022 bij ons zijn ingediend.
 Tot hoe lang heb ik de tijd om het contract te tekenen?   
Salland Zorgverzekeraar ziet het als de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder en Salland om te zorgen dat verzekerden in het nieuwe jaar ook zorg kunnen ontvangen van gecontracteerde aanbieders. Daarnaast vinden we het van belang dat verzekerden tijdig inzicht hebben in het gecontracteerde zorgaanbod. Salland Zorgverzekeraar hanteert een ruime reactietermijn, maar wij vinden het de verantwoordelijkheid van praktijken om tijdig tot beoordeling en ondertekening van de zorgovereenkomst over te gaan. Vandaar dat we een harde deadline kennen van 1 november. Tot en met 31 oktober heeft u toegang tot de zorgovereenkomst, dan wel de vragenlijst, in het inkoopportaal van VECOZO.     
 Ik heb geen zorgovereenkomst ontvangen. Hoe vraag ik een zorgovereenkomst aan?   
Als u voldoet aan de voorwaarden die zijn beschreven in ons inkoopbeleid, dan kunt u voor het aanvragen van een nieuwe zorgovereenkomst contact opnemen met de afdeling Contractbeheer.
 Mijn instelling wil starten met het aanbieden van paramedische zorg. Hoe gaat Salland  Zorgverzekeraar daarmee om?   
Salland Zorgverzekeraar breidt het aantal overeenkomsten voor eerstelijns paramedische zorg in instellingen en ziekenhuizen in principe niet verder uit. Wij zijn van mening dat er op dit moment voldoende eerstelijns zorg beschikbaar is bij vrijgevestigde zorgaanbieders. Had u als instelling of ziekenhuis niet eerder, of voor het laatst in 2020 en/of eerder een overeenkomst met Slaland Zorgverzekeraar (voorheen Eno), en wilt u toch een overeenkomst met ons sluiten, dan ontvangen wij graag een motivatie waarom deze overeenkomst meerwaarde biedt voor onze verzekerden. Als instelling of ziekenhuis die eerstelijns paramedische zorg aanbiedt, moet u aan de basiseisen voldoen zoals beschreven in ons zorginkoopbeleid.
 Welke zorgaanbieders komen in aanmerking voor een zorgovereenkomst paramedische zorg in instellingen?   
De zorgovereenkomst kan worden afgesloten door Wtza-instellingen, ziekenhuizen en revalidatiecentra.     
 Waarom zijn er vanaf 2022 voor fysiotherapie nog maar twee verschillende contracttypen?   
Vanaf 2022 biedt Salland Zorgverzekeraar twee varianten van de zorgovereenkomst Fysiotherapie aan in plaats van drie, omdat dit zorgt meer onderscheidend vermogen tussen de verschillende overeenkomsten.     
 In mijn zorgovereenkomst is opgenomen dat verzekerden van Salland Zorgverzekeraar binnen vijf werkdagen voor een eerste afspraak terecht moeten kunnen, maar ik heb een wachtlijst waardoor ik hier niet (altijd) aan kan voldoen. Hoe gaat Salland hiermee om?   
De bepaling dat verzekerden van Salland Zorgverzekeraar binnen vijf werkdagen voor een eerste afspraak terecht moeten kunnen, is gebaseerd op de treeknorm. De treeknorm is een algemeen geldende praktijknorm die tussen zorgverzekeraars en de beroepsgroep is afgesproken. De treeknorm is voor Eno belangrijk in het kader van naleving van de zorgplicht. Salland moet bij de naleving hiervan de algemeen geldende normen in acht nemen. Daarom willen wij dat u onze verzekerden een wachttijd garandeert die de treeknorm niet overschrijdt.

Ter verduidelijking: het gaat hierbij om de wachttijd tot een eerste afspraak voor diagnostiek, de intake. De bepaling zegt niet specifiek iets over de vervolgwachttijd tot de eerste behandeling. Uiteraard kunt u ook met onze verzekerden een langere wachttijd overeenkomen. Maar verzekerden die dat willen, moet u de mogelijkheid bieden om binnen 5 werkdagen een afspraak voor een intake te maken.     

Veelgestelde vragen

Over declareren

 Ik heb fout gedeclareerd, hoe herstel ik dit?   
U stuurt zelf een creditnota. Deze levert u aan op de PM304 standaard. Het is belangrijk dat de correctieregel (creditregel) exact overeenkomt met de eerst ingediende regel (debetregel). De verschillende softwareleveranciers zijn op de hoogte van dit proces en u kunt hen benaderen voor meer informatie.
 Hoe declareer ik chronische codes als de behandelingen in meerdere jaren plaatsvinden?   
De telling van de eerste 20 behandelingen op indicatiecode 8 voor chronische aandoeningen staat los van het kalenderjaar. U declareert door op indicatiecode 8 tot er 20 behandelingen hebben plaatsgevonden, ongeacht of dit over meerdere kalenderjaren verspreid is.
 Wanneer iemand een Wlz-indicatie heeft, mag ik de paramedische behandeling dan wel declareren op basis van de Zorgverzekeringswet?   
Een verzekerde met een Wlz-indicatie kan ook paramedische zorg vanuit de Zvw ontvangen. Dit is toegestaan wanneer de paramedische zorg los staat van de integrale zorg waar iemand vanuit de Wlz op aangewezen is en als voor deze zorg geen specifieke kennis of vaardigheden zijn vereist. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het standpunt ‘Paramedische zorg in de Wlz’ van Zorginstituut Nederland.
 Mijn cliënt is met de behandeling gestart terwijl deze bij een andere zorgverzekeraar verzekerd was, ondertussen is de cliënt verzekerd bij Salland Zorgverzekeraar. Hoe declareer ik chronische codes?   

Om het declareren van chronische codes (20 behandelingen op indicatiecode 008, vervolgens op indicatiecode 001) goed te laten verlopen vragen we u om de behandelhistorie door te geven via dit formulier.