Aanvulling zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2024

Het zorginkoopbeleid paramedische zorg 2024 is op twee onderdelen gewijzigd:

1. Zorginkoop van ‘Valpreventieve beweeginterventie’ als onderdeel van de ketenaanpak ‘Valpreventie bij ouderen’

In het IZA en GALA hebben partijen met elkaar afgesproken dat zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk o.a. de ketenaanpak ‘Valpreventie bij ouderen’ inrichten. Onderdelen van de ketenaanpak ‘Valpreventie bij ouderen’ worden per 2024 gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Eén van die onderdelen betreft de ‘valpreventieve beweeginterventie’.

Vanwege onduidelijkheden en ontbrekende randvoorwaarden m.b.t. de landelijke implementatie van de ketenaanpak ‘Valpreventie bij ouderen’ was het niet mogelijk om voor 1 april 2023 het

zorginkoopbeleid voor 2024 m.b.t. de ‘valpreventieve beweeginterventie’ te publiceren. De belangrijkste reden was dat er meerdere valpreventieve beweegprogramma’s bestaan en het tot voor kort voor zorgverzekeraars niet duidelijk was welk valpreventief beweegprogramma vergoed mag worden uit de Zvw. Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft hier op 19-02-2024 helderheid over gegeven. Op grond van de duiding van ZiNL gaat Salland Zorgverzekeraar op korte termijn over tot de zorginkoop van de ‘valpreventieve beweeginterventie’.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?
Salland Zorgverzekeraar koopt de Valpreventieve beweeginterventie voor 2024 in onder de reikwijdte van een addendum op de overeenkomsten fysiotherapie en oefentherapie. Het addendum heeft een looptijd van 1 kalenderjaar.

Bent u fysiotherapeut of oefentherapeut en wilt u een overeenkomst voor het verlenen van Valpreventieve beweeginterventie aan mensen die een hoog valrisico hebben én die als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen bij de valpreventieve beweeginterventie zijn aangewezen op begeleiding door een fysiotherapeut of oefentherapeut? Als u voor 2024 een overeenkomst Fysiotherapie of Oefentherapie met ons heeft gesloten, hoeft u niets te doen. Wij bieden u het addendum Valpreventieve beweeginterventie op korte termijn digitaal aan via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Heeft u voor 2024 geen overeenkomst Fysiotherapie of Oefentherapie met Salland Zorgverzekeraar? Dan komt u voor 2024 niet in aanmerking voor het addendum Valpreventieve beweeginterventie.

 

2. Zorginkoop van preventieve voetzorg bij een verhoogd risico op voetulcera

O.b.v. gesprekken met en informatie van de beroepsorganisatie voor podologie Stichting Loop heeft Salland Zorgverzekeraar geconcludeerd dat de registerpodoloog vanuit opleiding en competenties bevoegd en bekwaam is om preventieve voetzorg bij een verhoogd risico op voetulcera (verder: preventieve voetzorg) te verlenen. Salland Zorgverzekeraar heeft besloten om voor het verlenen van preventieve voetzorg, naast podotherapeuten, ook registerpodologen te contracteren.   

Omdat gesprekken met Stichting Loop en de beoordeling door Salland Zorgverzekeraar dat registerpodologen vanuit opleiding en competenties bevoegd en bekwaam zijn om preventieve voetzorg te verlenen na 1 april 2023 plaatsvonden, was het niet mogelijk om voor 1 april 2023 het zorginkoopbeleid voor 2024 m.b.t. de zorginkoop van preventieve voetzorg bij registerpodologen te publiceren. Met een aanvulling op het zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2024 doen wij dit alsnog.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?
Bent u registerpodoloog en wilt u een overeenkomst voor het verlenen van preventieve voetzorg bij een verhoogd risico op voetulcera? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier op onze website. Dan beoordelen wij of u in aanmerking komt voor een overeenkomst.

 

Samenvatting van de wijzigingen van het zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2024

Het zorginkoopbeleid paramedische zorg 2024 is op de volgende punten gewijzigd:

 • De zorginkoopprocedure ten aanzien van de ‘valpreventieve beweeginterventie’, als onderdeel van de ketenaanpak ‘Valpreventie bij ouderen’ is geconcretiseerd;
 • Voor preventieve voetzorg bij een verhoogd risico op voetulcera is aangegeven dat Salland Zorgverzekeraar vanaf 2024, naast podotherapeuten, ook overeenkomsten met registerpodologen sluit;
 • Basiseisen voor zorgaanbieders:
    - voor fysiotherapie en oefentherapie zijn de basiseisen toegevoegd waaraan fysio- en oefentherapeuten moeten
  voldoen om in aanmerking te komen voor een addendum ‘Valpreventieve beweeginterventie’;
  voor preventieve voetzorg bij een verhoogd risico op voetulcera zijn de basiseisen toegevoegd waaraan
  registerpodologen moeten voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een overeenkomst.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over de zorginkoopprocedure en de basiseisen die wij stellen om voor een addendum Valpreventieve beweeginterventie of een overeenkomst Preventieve voetzorg bij een verhoogd risico op voetulcera in aanmerking te komen, kunt u ons aangepaste Zorginkoopbeleid Paramedische zorg 2024 bekijken.