Speerpunten zorginkoopbeleid

Bij de inkoop van zorg hanteren wij deze uitgangspunten:

  • betaalbaarheid
  • kwaliteit
  • toegankelijkheid van zorg
  • vermindering van administratieve lasten
  • transparantie van het zorginkoopbeleid

We richten ons specifiek op 'Passende Zorg' en 'Zorgvernieuwing en innovatie'.

Passende zorg

Zelfregie, waar mogelijk dicht bij huis en digitaal als het kan zijn uitgangspunten die bij kunnen dragen aan de transformatie van zorg. Het is van belang dat zorgaanbieders meer in samenhang zorg en ondersteuning gaan bieden rondom de wensen en behoeften van de patiënt. Hierin staat het stimuleren van gezondheid in brede zin centraal, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal, en niet langer de focus op ziekte en zorg. We noemen deze ontwikkeling de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).

Graag maken wij bij de zorginkoop afspraken met zorgaanbieders over:

Voorkomen van zorg: inzetten op gezondheid en preventie door samenwerking met het sociale domein. Initiatieven die inzetten op zelfmanagement en zelfregie van onze verzekerden willen wij stimuleren.  Salland Zorgverzekeraar heeft haar visie op gezondheid en preventie verwoord. U leest hier meer over in Visie op Gezondheid & Preventie. (PDF).

Verplaatsing van zorg in de tweede lijn naar de eerste lijn, van de eerste lijn naar thuis en van de tweede lijn naar thuis.

Vervangen van zorg door inzet van technologie en digitalisering. Inzet van technologie en digitalisering kan zorg naar huis brengen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan zorgtransformatie. Waar mogelijk willen we deze ontwikkeling samen met u versnellen. Hierbij sluiten we aan bij de uniforme landelijke ambities en doelstellingen zoals via onze branchevereniging Zorgverzekeraars Nederland zijn afgesproken.

In ieder afzonderlijk zorginkoopbeleid per zorgsoort kunt u meer hierover lezen.

“Voor onze verzekerden werken we iedere dag om de zorg betaalbaar, toegankelijk en passend te houden. Dat doen we onder andere door het vormen van zorginkoopbeleid. Hierin ligt de focus op de benodigde zorgtransformatie, innovatie en Passende Zorg, waarbij we natuurlijk in de basis aan onze zorgplicht voldoen. Zo werken we samen met de zorgaanbieders in de regio aan de toekomst. Een kleine verzekeraar met een grootse bijdrage.”

Pieter Degen, manager Strategie & Beleid

Zorgvernieuwing en innovatie

Innovatie is één van de speerpunten van het beleid van Salland Zorgverzekeraar. Wij zien dat de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg onder druk staat. Er is sprake van een toenemende zorgvraag, de zorgvraag wordt complexer en mensen wonen langer thuis. Daarnaast hebben we te maken met krapte op de arbeidsmarkt. In onze ogen kan innovatie een belangrijke bijdrage leveren om deze druk te verminderen. Patiënten vragen er ook om. De beschikbaarheid van nieuwe mogelijkheden en technieken in de zorg gaat niet voorbij aan patiënten en logischerwijs ontstaat daardoor de vraag naar de toepassingen. Ook zijn wij ervan overtuigd dat innovatie een bijdrage levert aan onze strategische doelen. 

Met innovatie doelen wij overigens niet alleen op de technologische vernieuwingen maar ook op vernieuwende processen, sociale innovatie of nieuwe financieringsvormen. Wij maken daarom graag afspraken met u over innovaties die een aantoonbare bijdrage leveren aan onze beleidsvisie en -doelstellingen. Salland Zorgverzekeraar gaat daarover graag het gesprek met u aan, primair aan de hand van de bestaande innovatiemogelijkheden binnen de beleidsregelgeving van de NZa (zorgsoortspecifiek of de beleidsregel Innovatie). 
Wij staan ook open voor innovaties die op andere wijze bijdragen aan:  

  • kwaliteit, betaalbaarheid en/of toegankelijkheid van de zorg  
  • passende zorg
  • de doelen van het regioplan Midden-IJssel
 

Ook zetten we, in lijn met het Integraal Zorg Akkoord, de veranderingen in de zorg centraal.