Geschillencommissie zorgcontractering


Ondervindt u problemen met Salland Zorgverzekeraar rondom uw zorgcontract? Bespreek die dan bij voorkeur rechtstreeks met uw contactpersoon bij Salland om zo tot een oplossing te komen.

U heeft ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de Onafhankelijke Geschillencommissie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Deze geschillencommissie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en kan, als een laagdrempelige scheidsrechter, bijdragen aan het oplossen van een probleem tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in de volgende documenten:
Convenant onafhankelijke geschillencommissie zorgcontractering (PDF)
Bijlage A: Arbitrageovereenkomst zorgcontractering
Bijlage B: Bindendadviesovereenkomst zorgcontractering
Bijlage C: Mediationovereenkomst zorgcontractering 
Bijlage D: Keuzehulp geschiloplossing- en beslechting zorgcontractering 
Bijlage E: Addendum ZN tegemoetkomingsregeling in de meerkosten "kleine zorgaanbieders" eerste lijn (PDF)

De geschilleninstantie behandelt geschillen over de contractering van zorg in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aanvullend gecontracteerde zorg. Per 1 april 2017 kunnen ook geschillen over de contractering van zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan de geschillencie worden voorgelegd. Meer informatie over vormen van beslechting van geschillen vindt u op de site van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). Het NAI voert alle procedures voor mediation, bindend advies en arbitrage uit in het kader van de Onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering.