Veelgestelde vragen GGZ

Veelgestelde vragen

GGZ

Mogen vrijgevestigde zorgaanbieders in de gb-GGZ en g-GGZ medebehandelaren inzetten? 
Ja, bij de behandeling mag de regiebehandelaar beperkt medebehandelaren inzetten. In de afspraken 2021 is opgenomen dat de behandeltijd door medebehandelaren maximaal 20% bedraagt van de totaal binnen de prestatie geregistreerde tijd per verzekerde. Het moet hierbij wel gaan om medebehandelaren met een beroep zoals dat is opgenomen in de DBC-beroepentabel voor de ggz.

Voor 2022 sluit Salland Zorgverzekeraar zich aan bij de nog op te leveren veldnormen die vanuit het landelijk project Zorgprestatiemodel in samenwerking met het veld ontwikkeld worden.
Hoe gaat Salland Zorgverzekeraar om met seriële prestaties in de gb-GGZ?
Salland Zorgverzekeraar conformeert zich in 2021 aan de landelijke veldnorm. Voor 2022 sluit Salland zich aan bij de nog op te leveren veldnormen die vanuit het landelijk project Zorgprestatiemodel in samenwerking met het veld ontwikkeld worden.
Welke eisen hanteert Salland Zorgverzekeraar ten aanzien van de praktijkomvang?
De maximale omvang van een op of na 1 januari 2021 gestarte praktijk is acht fte regiebehandelaren. Het aantal locaties van de praktijk bedraagt maximaal drie. Per behandellocatie is tijdens ten minste 80% van de openingsuren een regiebehandelaar aanwezig.
Hoe gaat Salland Zorgverzekeraar om met bijcontractering? Kan het omzetplafond tussentijdens worden bijgesteld? 

Uiterlijk 1 oktober van het lopende contractjaar kan een zorgaanbieder bij Salland Zorgverzekeraar, via de bekende relatiebeheerder of via ons contactformulier aangeven of de zorgaanbieder verwacht voor het lopende kalenderjaar de afspraak te overschrijden. Deze uiterste datum is gekozen omdat beide partijen dan redelijkerwijs nog mogelijkheden hebben beheersmaatregelen te treffen. Na deze datum worden geen verzoeken meer in behandeling genomen. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat gedurende het kalenderjaar een tijdige en correcte vulling van de uniforme productiemonitor door de zorgaanbieder heeft plaatsgevonden. Partijen treden vervolgens in overleg of het noodzakelijk is om de afspraak te herzien.

Voor een eventuele herziening dient minimaal sprake te zijn van een aantoonbare groei van verzekerden en/of verandering van omstandigheden die niet bekend waren bij het sluiten van de overeenkomst. Bij de beoordeling hanteren wij onder andere de volgende aanvullende criteria:

  • Moment van melden overproductie in het productiejaar;
  • Productie en prognoses eerdere jaren;
  • Verzekerdenmutatie in relatie tot collectiviteiten;
  • Wachttijdaanpak;
  • Productmix verzwaring;
  • Consequenties voor de zorgverlening aan onze verzekerden.

Wij beschouwen elke aanvraag als maatwerk. Ons streven is om het proces zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Als de aanvraag volledig is en voldoet aan bovenstaande criteria streven wij ernaar om aan de aanvraag binnen vier weken af te handelen.

Hoe gaat Salland tijdens de inkoop 2022 om met de overgang naar het zorgprestatiemodel? 
In 2022 gaat de GGZ over naar de nieuwe bekostiging: het Zorgprestatiemodel. Dit vraagt om aanpassingen in ons beleid en inkoopproces. We kiezen ervoor om in 2022 het huidige beleid voort te zetten met hierbij de focus op het omzetten van huidige contractafspraken naar het nieuwe model.

Wij volgen daarnaast de landelijke ontwikkelingen en afspraken die van invloed kunnen zijn op de zorginkoop 2022.

Eventuele wijzigingen in onze inkoopprocedure publiceren wij uiterlijk 1 juli.
Hanteert Salland Zorgverzekeraar een omzetplafond?
Salland Zorgverzekeraar hanteert in de reguliere overeenkomsten met GGZ-aanbieders geen omzetplafond. Slechts met enkele zorgaanbieders onderhandelen wij wel over een omzetplafond. Vanwege de invoering van het Zorgprestatiemodel stelt Salland wel een maximum aan de groei van gedeclareerde kosten in 2022 ten opzichte van 2021.
Is er voor de behandeling binnen de GGZ een verwijzing nodig? 
Ja, voor behandeling binnen de GGZ is vooraf een schriftelijke verwijzing nodig. Salland Zorgverzekeraar conformeert zich aan de landelijke afspraken verwijzing ggz. Meer informatie (PDF)
Vindt er een gesprek plaats met zorginkopers over de inkoopafspraak 2022?
Salland Zorgverzekeraar maakt in haar contracteerproces onderscheid tussen maatwerkafspraken, semi-maaatwerkafspraken en digitale contractering. Alleen bij aanbieders met een substantieel marktaandeel voor Salland Zorgverzekeraar gaan wij persoonlijk in gesprek over de contractering. Hiervoor verwijzen wij naar ons inkoopproces zoals opgenomen in het zorginkoopbeleid GGZ.
Wat zijn de gevolgen als ik geen overeenkomst sluit met Salland Zorgverzekeraar?
Wanneer u geen overeenkomst sluit met Salland Zorgverzekeraar wordt u niet getoond op onze Zorgzoeker als ‘gecontracteerd’. U kunt daarnaast niet rechtstreeks bij Salland declareren en zult daarom een nota moeten meegeven aan de verzekerde. Onze verzekerden ontvangen een (gedeeltelijke) vergoeding afhankelijk van de afgesloten zorgpolis. 
Wat betekent de invoering van het Zorgprestatiemodel voor DBC's en prestaties generalistische basis GGZ die zouden doorlopen in 2022?
Alle nog lopende DBC’s en prestaties worden afgesloten op 31 december 2021. Vanaf 1 januari declareert u de rest van het behandeltraject conform het Zorgprestatiemodel. Meer informatie vindt u in de NZa regeling: NR/REG-2125 - Afsluiting van d(b)bc’s en prestaties generalistische basis-ggz ten behoeve van de overgang naar het Zorgprestatiemodel. 
Waarom stelt Salland Zorgverzekeraar in de overeenkomst een maximum aan de groei van gedeclareerde kosten in 2022 ten opzichte van 2021? 
Vanwege de invoering van de nieuwe bekostiging van de GGZ stelt Salland Zorgverzekeraar, bij een gelijkblijvend aantal verzekerden in uw praktijk/instelling, een maximum in de groei van de zorgkosten voor. U hoeft hiervoor niets aan te leveren, Salland gaat deze ontwikkeling op basis van de gedeclareerde zorgkosten monitoren. Mocht uw praktijk/instelling de maximale groei zoals gesteld in onze overeenkomst overschrijden dan nemen we contact met u op om hierover in gesprek gaan. Op deze manier monitoren wij de doelmatigheid van de geleverde zorg om te voorkomen dat de invoering van het Zorgprestatiemodel de zorg duurder maakt. 
Waarom biedt Salland Zorgverzekeraar vrijgevestigden geen overeenkomst aan bij praktijken van meer dan 8 fte aan regiebehandelaren en/of meer dan 3 behandellocaties? 
Wij vinden het belangrijk dat vrijgevestigde praktijken zorg dicht bij huis leveren, in een kleinschalige praktijk met continuïteit van (regie)behandelaren.     
Waar vind ik algemene informatie over het Zorgprestatiemodel? 
Uitgebreide informatie over het nieuwe Zorgprestatiemodel vindt u op deze website.
Hoe vraag ik een overeenkomst met Salland Zorgverzekeraar aan?
Als u voldoet aan de voorwaarden in ons Inkoopbeleid GGZ 2022 kunt u een overeenkomst met Salland Zorgverzekeraar aanvragen door ons contactformulier in te vullen. We bieden de overeenkomst aan via het digitale contracteerplatform VECOZO.     
Ik heb op dit moment een overeenkomst met Salland Zorgverzekeraar, hoe zorg ik dat ik volgend jaar opnieuw een contractaanbod krijg? 
U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen. Alle huidige gecontracteerde zorgaanbieders ontvangen automatisch een aanbod voor het volgende jaar. We bieden de overeenkomst aan via het digitale contracteerplatform VECOZO
Ik heb op dit moment een overeenkomst voor vrijgevestigden met Salland Zorgverzekeraar, maar ik heb een andere AGB-code aangevraagd en ik wil hiermee een instellingsovereenkomst aanvragen. Hoe sluit ik de nieuwe overeenkomst af? 
Op het moment dat een vrijgevestigde praktijk wijzigt naar een instelling en daarmee ook wijzigt van AGB-code beoordelen wij u als nieuwe aanbieder. Wij zullen uw aanvraag dan beoordelen, de criteria waarop de beoordeling plaatsvindt staan in ons Inkoopbeleid GGZ 2023. 
Staat Salland Zorgverzekeraar de omzet van een medebehandelaar toe?
Een medebehandelaar kan, onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar, voor maximaal 20% van de behandeltijd (per verzekerde) worden ingezet. 
Kan ik als niet-gecontracteerde aanbieder bij Salland Zorgverzekeraar declareren door middel van een akte van cessie? 
Nee, Salland Zorgverzekeraar hanteert in haar polisvoorwaarden een cessieverbod. Daardoor is het niet mogelijk om met een akte van cessie de nota rechtstreeks bij Salland in te dienen als u niet bij ons gecontracteerd bent.

In specifieke situaties waarbij sprake is van uitzonderlijke omstandigheden die rechtstreekse betalingen rechtvaardigen kunnen wij hierop een uitzondering maken. Hiervoor hebben wij een schriftelijke gedetailleerde en onderbouwde toelichting van een bevoegd persoon (bijv. een verslavingsarts) nodig waaruit blijkt dat er een gegronde vrees bestaat dat de betaling niet bij de zorgaanbieder terecht komt.