Basiszorg voor iedereen toegankelijk

De rijksoverheid stelt vast wat er in het basispakket zit. Dit pakket is dus voor iedereen hetzelfde. Maar niet iedereen heeft dezelfde zorg nodig. De rijksoverheid compenseert de zorgverzekeraars voor verschillen in de zorgbehoefte en mede daardoor zijn de zorgverzekeraars verplicht voor iedere variant van de basisverzekering dezelfde basispremie te vragen aan de verzekerden. Hierdoor betaalt iemand die weinig zorg nodig heeft, mee aan degene die veel zorg nodig heeft. Ondanks dat de rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit en een verrekening uitvoert voor verschillen in zorgbehoefte, varieert de premie van de basisverzekering per verzekeraar.

 

Hoe is onze premie opgebouwd?

De premie van zorgverzekeraars en dus ook van Salland Zorgverzekeraar* bestaat uit twee delen; de rekenpremie die de overheid vaststelt en de opslagpremie, die Salland toevoegt. Wij lichten u graag toe wat de rekenpremie en de opslagpremie inhouden. Zo krijgt u een goed beeld van hoe onze premie voor 2023 is opgebouwd.

*De opbouw is gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de verschillende merken van Salland Zorgverzekeraar N.V. De premies en premieopbouw van onze individuele merken wijken hier op onderdelen van af.

Onderdeel Bedrag per premie-equivalent
1. Rekenpremie €1.599,00
2. Resultaat op zorgactiviteiten € -53,00
3. Bedrijfskosten incl. schadebehandelingskosten € 128,00
4. Inzet beleggingsopbrengsten € -13,00
5. Onttrekking aan reserves € -23,00
6. Toevoeging aan reserves € 0,00
7. Opslag winst € 0,00
8. Opslag resultaat vrijwillig eigen risico € 6,00
9. Opslag i.v.m. oninbare premies en eigen risico € 7,00
10. Opslag overige € 10,00
11. Belasting
Totale premie per jaar € 1.661,00
Totale premie per maand € 138,42

Toelichting overzicht premieopbouw

Rekenpremie

Dit is de premie die de overheid berekent op basis van de te verwachten zorgkosten voor de basisverzekering voor het nieuwe jaar. Op Prinsjesdag heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de rekenpremie vastgesteld op € 1.599,- voor 2023. Dit is een verhoging van € 100,- ten opzichte van 2022. De rekenpremie is een vast bedrag per verzekerde waarmee het budget van de zorgverzekeraar verlaagd wordt en waarvan verwacht wordt dat de verzekeraar dit incasseert bij de verzekerde. Dit bedrag is voor elke premie betalende verzekerde hetzelfde. Voor het bepalen van de uiteindelijke zorgpremie start Salland Zorgverzekeraar met de rekenpremie.

Opslagpremie

De opslagpremie houdt in:

Resultaat op zorgactiviteiten en risicoverevening
Om de uitgaven voor zorg te kunnen betalen ontvangen zorgverzekeraars onder andere een vereveningsbijdrage uit het zorgverzekeringsfonds (ZVF). Elke verzekeraar ontvangt zo’n bijdrage om de zorguitgaven te kunnen betalen. Dit bedrag houdt rekening met de risicokenmerken van de verschillende groepen verzekerden. Zo krijgt een zorgverzekeraar minder geld voor gezonde verzekerden en wordt een zorgverzekeraar gecompenseerd als hij veel chronisch zieken als verzekerden heeft. Dit kan een positief of negatief effect hebben op de premie van Salland Zorgverzekeraar. Het verschil tussen de vereveningsbijdrage en de verwachte zorgkosten is het vereveningsresultaat.
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten
Zorgverzekeraars maken kosten voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet. Dit zijn kosten voor automatisering, personeel en huisvesting.
Inzet beleggingsopbrengsten
Zorgverzekeraars kunnen een deel van hun beleggingsopbrengsten inzetten voor een betaalbare premie. Salland Zorgverzekeraar voert een behoudend beleggingsbeleid. Desondanks zet Salland Zorgverzekeraar een deel van haar opbrengsten in voor het betaalbaar houden van de premie. 
Onttrekking aan reserves
Salland Zorgverzekeraar moet reserves opbouwen om zeker te stellen dat zij altijd aan haar verplichtingen kan voldoen. Daarnaast proberen we de premie zo stabiel mogelijk te houden. Salland Zorgverzekeraar kiest ervoor om een verantwoord deel van de reserves die in het verleden zijn opgebouwd, in te zetten voor een betaalbare premie.
Toevoeging aan reserves
Salland Zorgverzekeraar doet in 2022 geen toevoeging aan haar reserves. Gelet op de huidige solvabiliteit is er ook geen opslag betreffende solvabiliteit noodzakelijk.
Opslag winst
Salland Zorgverzekeraar is een coöperatie en keert daarom nooit winst uit. Wij rekenen hiervoor daarom geen opslag. Als achteraf blijkt dat Salland Zorgverzekeraar de premie te hoog heeft vastgesteld, dan zal dit in de komende jaren in mindering worden gebracht op de premies.
Opslag korting vrijwillig eigen risico
Verzekerden kunnen korting krijgen op hun premie door een vrijwillig eigen risico te nemen bovenop het wettelijk eigen risico. Het kan zijn dat de korting hoger is dan het naar verwachting te innen vrijwillig eigen risico. Hiervoor rekent Salland Zorgverzekeraar een opslag op de premie.
Opslag oninbare premies
Salland Zorgverzekeraar rekent een opslag op de premie vanwege reserveringen voor oninbare premies.
Opslag overige
Dit betreft overige opslagen op de premie voor zover deze niet zijn weergegeven onder de overige posten.
Belasting
Sommige zorgverzekeraars zijn belastingplichtig en dragen een gedeelte van hun winst af aan de belasting. Salland Zorgverzekeraar is niet belastingplichtig. Wij rekenen hiervoor daarom geen opslag.