Waarom beleggen wij?

Als verzekeraar ontvangen wij premies. Het grootste deel hiervan gebruiken we voor het betalen van de zorgkosten. Een deel hiervan moeten we verplicht aanhouden als financiële reserve. Een klein deel hebben we niet meteen nodig. Dat deel beleggen we in aandelen en obligaties.  

Aan beleggen zijn financiële risico’s verbonden. Tegelijkertijd kun je met beleggen impact hebben in de maatschappij. Hoe we dit doen hebben we vastgelegd in ons beleggingsbeleid. In dit beleid laten we onze maatschappelijke en duurzame afspraken zien. Ons beleggingsbeleid sluit aan op de Sustainable Development Goals (van de VN) en het IMVO Convenant. 

Beleggen doen we volgens ons beleggingsplan. Hierin staat dat wij niet alleen beleggen om financieel gezond te blijven, maar ook om de samenleving te helpen. Ook goed om te weten: winst maken met beleggen is niet ons doel. Wat wij verdienen met beleggen, gebruiken wij weer om de premie betaalbaar te houden.

duurzaam beleggen

Beleggingsplan 

Het beleggingsplan is gebaseerd op de Asset Liability Management studie. Deze ALM-studie wordt eens in de drie jaar gehouden. Op basis van de ALM wordt een beleggingsportefeuille ingericht met een risicomijdend risicoprofiel. We houden rekening met het profiel en de rentegevoeligheid van de verzekeringsverplichtingen van Salland Zorgverzekeraar en maken een inschatting van de toekomstige ontwikkeling van het verzekeringstechnische resultaat. De ALM-studie streeft naar een efficiënte invulling van het risicobudget met beleggingscategorieën die zich kenmerken als liquide, transparant en begrijpelijk en divers. 

In plaats van te beleggen in individuele aandelen kiest Salland Zorgverzekeraar bewust voor beleggingsfondsen en verschillende beleggingscategorieën. Hierdoor wordt het risico verspreid. Bij alle beleggingsbeslissingen houden we de maatschappelijke, sociale en ecologische belangen en een goed ondernemingsbestuur bij van de onderneming waarin wordt belegd. Dit zijn de zogenoemde ESG factoren.  

Waar beleggen we in?

 We beleggen in de volgende 3 beleggingscategorieën: 
 • Euro Staatsobligaties: Het rendement op staatsobligaties in euro’s bestaat uit een direct rendement in de vorm van couponopbrengsten en een indirect rendement als gevolg van veranderingen in de rentecurve. Salland Zorgverzekeraar belegt niet in staatsobligaties in valuta anders dan de euro. 
 • Euro Bedrijfsobligaties: Het rendement op bedrijfsobligaties in euro’s bestaat uit een direct rendement in de vorm van couponopbrengsten en een indirect rendement als gevolg van wijzigingen in de rentecurve. Salland Zorgverzekeraar belegt niet in bedrijfsobligaties in valuta anders dan de euro. 
 • Wereldwijde Aandelen: Het rendement van aandelen bestaat uit een directe vergoeding in de vorm van dividendontvangsten en een indirect rendement als gevolg van koersfluctuaties. Aandelen laten historisch gezien een hoger rendement zien dan staats- en bedrijfsobligaties, maar de risico’s zijn groter. Er is gekozen voor een passief index fonds met ESG beleid. 

Duurzaam beleggen

Met het ESG beleid bedoelen we het beleid voor Environment (milieu), Social (maatschappij) en Governance (bestuur). Het duurzaam beleggingsbeleid van Salland Zorgverzekeraar sluit aan op het ‘Convenant internationaal verantwoord beleggen in de verzekeringssector’, dat in 2018 door verschillende partijen is afgesproken. Hiermee streven we naar positieve impact op thema’s zoals milieu, sociale omstandigheden en ondernemingsbestuur (ESG). 

Salland Zorgverzekeraar belegt bij voorkeur in ESG-thema’s waar Salland Zorgverzekeraar zich op focust; Dit zijn de thema’s klimaat, gezondheid en impact op de lokale regio. Daarnaast kan het breder zijn, waarmee we de algemene ESG-thema’s (milieu, maatschappij en bestuur) bedoelen.  

Beleggingsvisie 

Als duurzame beleggingsstrategie kiest Salland Zorgverzekeraar voor het uitsluiten van een aantal producten en bedrijfsprocessen waarvoor geen maatschappelijk draagvlak bestaat. Het maatschappelijk draagvlak is gebaseerd op de normen van internationale organisaties (dit is gebaseerd op onder andere de United Nations Global Compact, de OESO Richtlijnen en de Greendeal). Deze absolute benadering wordt gecombineerd met een ‘best in class’-benadering waarbij vooraf geen beleggingen worden uitgesloten. 

Maatschappelijk verantwoord beleggen 

We willen dat de beleggingen van Salland Zorgverzekeraar duurzaam zijn. Hierbij willen we ook een positieve bijdrage hebben op de bedrijven van de beleggingen en de maatschappelijke impact zoals beschreven in het reglement vermogensbeheer. We beseffen ons dat we door de kleine hoeveelheid aan beleggingen een kleine invloed hebben. We laten dit daarom uitvoeren door een vermogensbeheerder.

Vermogensbeheerder

De vermogensbeheerder moet aan een aantal voorwaarden voldoen met betrekking tot duurzaamheid, die hieronder verder worden uitgelegd.

Duurzaam beleggen

Om ervoor te zorgen dat de beleggingsfondsen in de portefeuille een voldoende hoog duurzaamheidsgehalte hebben wil Salland Zorgverzekeraar alleen beleggen in beleggingsfondsen die aan de volgende criteria voldoen: 

 • Het fonds of de organisatie die de beleggingen op de markt brengt moet een heldere, goed onderbouwde duurzaamheidsvisie hebben. We verwachten dat zij omschrijven wat duurzaamheid volgens hen betekent. Dit moet meer zijn dan een ‘etiket’ en minimaal overeenkomen met de EU taxonomie.   
 • De duurzaamheidsthema’s van het fonds moeten aansluiten bij de focusthema’s van Salland Zorgverzekeraar. De focusthema’s zijn klimaat, gezondheid en impact op de lokale regio. Eventueel mogen de thema’s worden uitgebreid naar de standaard ESG-thema’s milieu, maatschappij en bestuur.  
 • Deze duurzaamheidsthema's moeten uitgewerkt zijn in criteria, bedrijven moeten op zo veel mogelijk van de algemeen gangbare criteria beoordeeld worden zoals: kinderarbeid, corruptie, betrokkenheid bij de samenleving, repressieve regimes, belasting, boekhouding, beloning van directeuren, samenstelling van het directieteam, stemrecht, productkwaliteit & veiligheid, marketing & antitrust, gezondheid & veiligheid, discriminatie & diversiteit, vakbondsvrijheid, werktijden & beloning, milieuzorg, energie & waterverbruik, uitstoot, afval & recycling en transport. 
 • De criteria moeten (uiteraard) meetbaar zijn. 
 • De criteria moeten goed vastgelegd zijn en de normering van de criteria moet aansluiten bij internationale standaarden. 
 • Er moet een logische vertaling van de criteria naar het beleggingsproces van het fonds zijn.  
 • De duurzaamheidsresearch van het fonds of de organisatie moet van een voldoende niveau zijn. Dit betreft de grootte en kwaliteit van het researchteam, de kwaliteit van ingekochte informatie, de organisatie en kwaliteitsbewaking van het researchproces. 
 • De interne controle moet ervoor zorgen dat de uiteindelijk geselecteerde bedrijven ook inderdaad aan de criteria voldoen. 
Due dilligence

Salland Zorgverzekeraar voert periodiek analyses uit op de beleggingen. Dit wordt uitbesteed aan het fonds. Deze analyse wordt due dilligence genoemd. Dit onderzoek bevat de volgende stappen: 

 • Identificeer en beoordeel negatieve gevolgen in activiteiten, toeleveringsketens en zakelijke relaties: We hebben de verantwoordelijkheid om oog te hebben voor de eventuele negatieve impact van onze investeringen op mens, milieu en maatschappij. Daarom richten wij ons vermogensbeheer zo in dat wij informatie krijgen over maatschappelijke issues die spelen in de sectoren en landen waarin wij beleggen. 
 • Stop, voorkom of beperk negatieve gevolgen: We gaan de dialoog met ondernemingen aan met als doel een positieve gedragsverandering te realiseren op ESG-thema’s 
 • Monitor praktische toepassing en resultaten: In de ondernemingen waarin Salland Zorgverzekeraar belegt worden de ontwikkelingen in de ESG-thema’s bijgehouden 
 • Communiceer hoe gevolgen worden aangepakt: we rapporteren op deze website over de voortgang rondom ESG-thema’s, de dialogen die gevoerd zijn en resultaten hiervan. Daarnaast worden uitsluitingen gepubliceerd. 
 • Zorg voor herstelmaatregelen of werk hieraan mee, indien van toepassing: als er negatieve impact wordt geconstateerd bij ondernemingen waarin wordt belegd, zullen we ons best doen om dit te herstellen of te verbeteren.  

Het fonds rapporteert periodiek over het due dilligence onderzoek. 

Het fonds voert n.a.v. het due dilligence onderzoek engagements uit op de belangrijkste risico's en rapporteert over de voortgang. Een engagement starten betekent een dialoog aangaan met een onderneming om haar gedrag te beïnvloeden in het kader van de benodigde duurzame transitie. Engagements zijn trajecten met een langere horizon en vooraf bepaalde doelstellingen. Engagement speelt een sleutelrol in het proces om verandering in de echte wereld tot stand te brengen. Ondernemingen zijn gemotiveerd om naar beleggers te luisteren, omdat zij de geldverstrekkers of eigenaren van hun organisatie zijn.  

Daarnaast willen we een look-through rapportage ontvangen van het beleggingsfonds. Hiermee kunnen we de monitoring van de naleving van de duurzaamheidscriteria mogelijk maken.  

 

Stembeleid
Voor beleggingen in aandelenfondsen geldt dat een eigen Salland Zorgverzekeraar stembeleid niet toepasbaar is en dat het fonds een eigen stembeleid toepast. Salland Zorgverzekeraar tracht bij de selectie van mee te nemen hoe zij hun invloed als aandeelhouder aanwenden om de gevolgen van negatieve impact van bedrijfsactiviteiten te voorkomen, mitigeren en herstel en/of verhaal te bieden 

Wij kiezen zelf een aandelenfonds. De vermogensbeheerder koopt dit voor ons aan en het fonds hanteert zelf een eigen stembeleid.  

We evalueren jaarlijks of het gekozen fonds voldoet aan de eisen van Salland Zorgverzekeraar. 
Uitsluitingscriteria staatsobligaties

Als Zorgverzekeraar willen we absoluut niet beleggen in fondsen die bedrijven in de portefeuille kunnen opnemen met een strategische betrokkenheid bij de productie van tabaksartikelen. Daarnaast belegt Salland Zorgverzekeraar in obligaties. Voor obligaties gelden extra uitsluitingscriteria. Deze uitsluitingscriteria worden hieronder opgesomd voor staatsobligaties.   

We beleggen niet in obligaties van landen die: 

 • de persvrijheid ernstig beperken; 
 • burgerlijke vrijheden aantasten; 
 • de doodstraf uitvoeren; 
 • kernwapens bezitten of er de beschikkingsbevoegdheid over hebben en 
 • belangrijke verdragen op het gebied van controversiële wapens (kern-, biologische- en chemische wapens, clusterbommen en landmijnen), het uitbannen van kernproeven en klimaatbeheersing niet ondertekend of geratificeerd hebben. 

Daarnaast hanteren we de “Best in class” methode. Salland Zorgverzekeraar belegt uitsluitend in obligaties van overheden die bovengemiddeld scoren op de inrichting van de samenleving. Als criteria hiervoor gelden een voldoende niveau en beschikbaarheid van gezondheidszorg, scholing en sociale zekerheid. Ook moet het betreffende land de mensenrechten naleven, de begrotingsdiscipline handhaven, majeure internationale verdragen ondertekend hebben en (ontwikkelings)hulp verstrekken. Tenslotte moet een overheid een goed ontwikkeld beleid hebben met betrekking tot het gebruik van (landbouw)grond, water en energie, biodiversiteit en vervuiling. 

Uitsluitingscriteria bedrijfsobligaties

Als Zorgverzekeraar willen we absoluut niet beleggen in fondsen die bedrijven in de portefeuille kunnen opnemen met een strategische betrokkenheid bij de productie van tabaksartikelen. Daarnaast belegt Salland Zorgverzekeraar in obligaties . Voor obligaties gelden extra uitsluitingscriteria. Deze uitsluitingscriteria worden hieronder apart opgesomd voor bedrijfsobligaties. 

We onderzoeken bedrijven, maar ook (inter)nationale organisaties en instellingen, op hun duurzaamheidsprestaties op tien onderwerpen binnen de drie ESG- thema’s. De onderwerpen per thema zijn: 

 1. Milieu: Toeleveranciers & ketenbeheer, Producten & diensten en Bedrijfsactiviteiten; 
 2. Maatschappij: Fillantropie, Maatschappij & Gemeenschap, Cliënten, Werknemers en Toeleveranciers & ketenbeheer en
 3. Bestuur: Bedrijfsethiek, Corporate Governance en Overheidsbeleid en regelgeving. 

Elk onderwerp is opgebouwd uit vragen over beleid, programma‘s en performance. Controversiële producten en activiteiten worden meegenomen in de analyse. Uiteindelijk krijgt iedere onderneming een score tussen 0 en 100 die kan worden vergeleken met de gemiddelde score per sector. Er mag alleen belegd worden in obligaties van bedrijven of instellingen die boven het sectorgemiddelde scoren. 

Naast deze relatieve analyse kan betrokkenheid bij bepaalde producten of diensten ervoor zorgen dat bedrijven die hierin een bepaald minimum percentage van de omzet mee behalen uitgesloten worden van het beleggingsuniversum. Het gaat dan om de volgende producten en diensten:  

 • wapens, tabak, verslavende vormen van gokken en bont;  
 • ondernemingen die alcohol produceren en ondernemingen betrokken bij de ‘adult entertainment’ industrie worden uitgesloten.  
 • de verkoop en promotie van alcohol mag niet zijn gericht op minderjarigen en er mag er evenmin worden aangezet tot onverantwoorde consumptie.  

Extra informatie over het beleggingsbeleid

Als u wilt weten in welke sectoren en landen wij beleggen verwijzen we naar onze jaarrekening