Zorginkoop paramedische zorg


Paramedische zorg is de verzamelnaam van verschillende zorgvormen met ieder hun eigen vergoedingsregelingen. Paramedische zorg omvat de zorgsoorten diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, logopedie, oefentherapie en podotherapie (preventieve voetzorg bij mensen met diabetes). Paramedische zorg maakt deel uit van de zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering (de Zorgverzekeringswet). Voor fysiotherapie en oefentherapie bestaat daarnaast een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

 

De zorg die wij vergoeden, wordt geboden door zorgverleners met een eigen praktijk en zorgverleners die eerstelijns paramedische zorg verlenen en zijn verbonden aan een thuiszorginstelling, verpleeghuis, instelling voor gehandicaptenzorg of een ziekenhuis. Een behandeling kan plaatsvinden in de praktijk van de zorgverlener, maar in sommige gevallen ook bij u thuis gegeven als dat medisch noodzakelijk is.

Bent u zorgverlener?


Salland Zorgverzekeringen is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. U vindt ons inkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

1. Visie op zorg

De zorg verandert continu. Ziektebeelden veranderen, Nederland vergrijst, er komen nieuwe medicijnen en behandelwijzen, de zorg wordt steeds beter en de verwachtingen van onze verzekerden worden steeds hoger. Tegelijkertijd staan we samen voor de grote maatschappelijke uitdaging om de zorg duurzaam, betaalbaar en toegankelijk te houden. Om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te behouden en – daar waar nodig – te verbeteren en tegelijkertijd de betaalbaarheid te borgen, willen wij inzetten op de transitie ‘de juiste zorg op de juiste plaats’. De essentie van deze transitie is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg, (dichter) bij mensen thuis als dat kan of verder weg als dat vanwege kwaliteit en doelmatigheid moet, en het vervangen van zorg door andere zorg (bijvoorbeeld e-health) met een gelijkwaardige of betere medisch-inhoudelijke kwaliteit van zorg.

 

Hierbij is het uitgangspunt dat onze verzekerden de regie voeren over hun eigen leven, gezondheid en zorg. Niet de ziekte of aandoening van onze verzekerden staat centraal, maar iemands mogelijkheden, ervaren gezondheid en eigen wensen voor de te behalen kwaliteit van leven. De dialoog tussen zorgverleners en onze verzekerden is hierbij cruciaal. Samen met onze verzekerden bepalen zorgverleners wat in het individuele geval het meest passende antwoord op een hulpvraag is.

 

Het zorgbeleid is er de afgelopen jaren steeds meer op gericht om de zorg zo dicht mogelijk in de buurt van mensen te organiseren, zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen functioneren. Hierdoor wonen meer kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag thuis. De zorgvraag die door deze ontwikkeling op de eerste lijn afkomt, neemt toe. Ook zal de zorgvraag de komende jaren flink blijven groeien door toenemende vergrijzing en toename van het aantal mensen met een chronische aandoening. Om deze mensen optimaal te bedienen, zijn meer disciplines nodig. Multidisciplinair samenwerken wordt daarom steeds noodzakelijker. 

 

Een sterke eerste lijn is hierbij van groot belang. Binnen de eerste lijn zijn de paramedische disciplines, ieder vanuit hun eigen professionele taakgebied, direct betrokken bij zorgverlening aan onze verzekerden. De toegevoegde waarde van paramedische zorg in de eerste lijn zien we onder andere terug in de goede toegankelijkheid van zorg in de buurt, zelfzorgondersteuning en het, waar mogelijk, voorkomen van duurdere tweedelijnszorg. Daarnaast draagt het paramedisch vakgebied in de eerste lijn bij aan het beantwoorden van multidisciplinaire zorgvragen en de beïnvloeding van ‘contextfactoren’, zoals de leefstijl en de sociaal-maatschappelijke situatie van een patiënt.

 

Paramedische zorg moet zorg zijn van hoge kwaliteit, die dichtbij onze verzekerden wordt georganiseerd en laagdrempelig en toegankelijk is. Goed ingerichte eerstelijns paramedische zorg kan in een groot deel van de zorgbehoefte van onze verzekerden voorzien en daarmee de aanspraak op duurdere ziekenhuiszorg beperken. Daarom vinden wij het van belang dat de paramedische disciplines zich samen met ons verder ontwikkelen en versterken om meer van de toenemende zorgvraag op te vangen, een effectievere rol te spelen in de kwaliteit van de geleverde zorg, onze verzekerden thuis of in de wijk te bedienen van de meest passende zorg en de zorgkosten te beheersen. Een brede, goed functionerende samenwerking in de wijk, dicht bij onze verzekerden, is hierbij essentieel. Deze samenwerking strekt zich niet alleen uit binnen het medische domein, maar ook voor een belangrijk deel tussen zorg- en welzijnsdomein.

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?


Binnen paramedische zorg onderscheiden wij contracten voor eerstelijns diëtetiek, ergotherapie, fysiotherapie, huidtherapie, logopedie, oefentherapie en podotherapie (preventie voetzorg voor mensen met diabetes). Deze contracten sluiten wij af met praktijken voor paramedische zorg en niet met individuele zorgaanbieders.

 

Wij streven in de basis een brede contractering na, waarbij er voldoende zorg van goede kwaliteit op redelijke afstand van onze verzekerden beschikbaar moet zijn.

 

We bieden bij de contractering voor fysiotherapie en logopedie een hogere beloning aan praktijken die aantoonbaar meer en/of betere kwaliteit en diensten en services bieden voor onze verzekerden. Op deze manier stimuleren wij zorgverleners om te investeren in een continue verbetering van service en kwaliteit van paramedische zorg.

 

We kopen paramedische zorg bij de ziekte van Parkinson en fysio- en oefentherapie bij etalagebenen (claudicatio intermittens) in bij zorgaanbieders die zijn aangesloten bij ParkinsonNet respectievelijk ClaudicatioNet. Wij geloven dat het inkopen van zorg bij gespecialiseerde zorgaanbieders, die specifiek zijn opgeleid om bij genoemde aandoeningen deskundige begeleiding en zorg te leveren en in netwerken multidisciplinair samenwerken, ons helpt bij ons streven om zo veel mogelijk kwalitatief verantwoorde, effectieve en passende paramedische zorg voor onze verzekerden in  te kopen.

1.2 Aandachtspunten bij zorginkoop


Bij de inkoop van paramedische zorg moeten zorgverleners aan verschillende eisen voldoen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. In onderstaande tabel zijn de algemene minimale eisen en de aanvullende minimale eisen per paramedische discipline, waar een zorgverlener aan moet voldoen, samengevat.

 

Algemene minimale eisen voor alle paramedische zorgverleners

De zorgverlener moet een praktijk(ruimte) hebben die voldoet aan de door de beroepsvereniging gestelde inrichtingseisen.

De zorgverlener moet handelen conform de richtlijnen en protocollen van de beroepsvereniging.

Onze verzekerden kunnen binnen 5  werkdagen terecht voor een eerste behandeling.

De praktijk van de zorgverlener heeft een eigen website met daarop ten minste de namen van de zorgverleners die bij de praktijk werken, het praktijkadres, het telefoonnummer met tijden waarop de praktijk bereikbaar is (alle werkdagen), de openingstijden van de praktijk, de geboden verbijzonderingen (indien van toepassing) en de klachtenregeling.

De praktijk van de zorgverlener werkt met een elektronisch patiëntendossier, waarmee voldaan kan worden aan de richtlijn dossiervorming van de beroepsvereniging.

 

Aanvullende minimale eisen per paramedische beroepsgroep

Diëtetiek De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Ergotherapie
 • De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Specialistische ergotherapie wordt verleend door een ergotherapeut die voor de desbetreffende specialisatie is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (kwaliteitsgeregistreerd).
Fysiotherapie
 • De zorgverlener is BIG-geregistreerd.
 • De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR of een opvolger daarvan) en/of in het Keurmerk Fysiotherapie.
 • Verbijzonderde fysiotherapie wordt verleend door een fysiotherapeut die voor de desbetreffende verbijzondering is geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie of het Keurmerk Fysiotherapie.
Huidtherapie De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Logopedie
 • De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Verbijzonderde logopedie wordt verleend door een logopedist die voor de desbetreffende verbijzondering is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (kwaliteitsgeregistreerd).

Oefentherapie
 • De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Verbijzonderde oefentherapie wordt verleend door een oefentherapeut die voor de desbetreffende verbijzondering is geregistreerd het Kwaliteitsregister Paramedici (kwaliteitsgeregistreerd).

Podotherapie/voetzorg voor diabetici
 • De zorgverlener is kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.
 • Als de podotherapeut (een deel van) de zorg uitbesteed aan (medisch) pedicures, moet de podotherapeut een samenwerkingsovereenkomst hebben met de desbetreffende (medisch) pedicure. In de zorgovereenkomst stellen wij enkele kwaliteitseisen aan de pedicures.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld?


U kunt zelf uw zorgverlener kiezen. We sluiten in principe voldoende overeenkomsten met paramedische zorgverleners die aan de minimale kwaliteitseisen voldoen. Dit betekent dat er altijd een paramedische zorgverlener bij u in de buurt beschikbaar is. Vind een paramedische zorgverlener via onze Zorgzoeker.

Naast de door ons gecontracteerde paramedische zorgverleners kan er ook sprake zijn van niet-gecontracteerde zorg. Dit is zorg bij zorgverleners die geen overeenkomst met ons hebben. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de zorgverleners niet aan onze basis kwaliteitseisen kan voldoen of als de zorgverlener er zelf voor gekozen heeft om geen overeenkomst aan te gaan.

Voor paramedische zorg door niet-gecontracteerde praktijken heeft u een verwijzing nodig en hanteren we maximale vergoedingen. Wij adviseren u daarom altijd om vooraf bij uw zorgverlener te informeren of deze een overeenkomst heeft met ons. U kunt dit ook bekijken via onze Zorgzoeker.

Zodra u een zorgverlener heeft gevonden is het goed om met deze zorgverlener afspraken te maken over uw behandeling.  Welke doelen worden nagestreefd? Hoe worden deze doelen bereikt? Wat kunt u zelf doen tijdens en na afloop van de behandeling? Hoe kunnen klachten in de toekomst worden voorkomen?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken


We stimuleren zorgverleners om meer en beter samen te werken met andere disciplines binnen de zorg. Onder meer op deze manier proberen wij de zorgverlening aan onze verzekerden verder te verbeteren.

4. Meer informatie


Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgverleners. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel op werkdagen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Wij kunnen dan samen met u uw situatie bespreken en u het beste advies geven.