Zorginkoop oefentherapie

Onze visie op zorg: oefentherapie

Oefentherapie maakt deel uit van de zorg waarvoor een dekking is in de basisverzekering (de Zorgverzekeringswet) en in de aanvullende verzekeringen. De zorg die Salland Zorgverzekeringen vergoedt wordt geleverd door vrijgevestigde oefentherapeuten of door oefentherapeuten die vanuit verpleeg- of verzorgingshuizen deze eerstelijnszorg bieden. De inhoud van de zorg is vastgelegd in de beleidsregel ‘prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie’ van de Nederlandse Zorgautoriteit.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?

Wij sluiten overeenkomsten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen én erop letten dat hun zorg kosteneffectief is. Aangezien Salland in alle polissen een passende vergoeding heeft opgenomen voor noodzakelijke zorg vinden we het van belang dat kwaliteit en doelmatigheid voorop staat. Dit regelen we in het contract. Voor de zorgverleners biedt een overeenkomst overigens ook gunstige voorwaarden rondom de betaling.

1.2 Aandachtspunten bij inkoop

Bij de inkoop van oefentherapeutische zorg onderscheiden wij een aantal aandachtspunten:

 

Kwaliteit
Wanneer wij een overeenkomst sluiten met een oefentherapeut, is onze eerste eis dat de oefentherapeut beschikt over een BIG-registratie en is ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Daarnaast moet een oefentherapeut aantoonbaar werken volgens de meest recente richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep. Op die manier kunt u de meest actuele en best passende zorg ontvangen. Verder vinden wij belangrijk:
 

  • dat er een adequaat elektronisch patiëntendossier wordt bijgehouden;
  • dat er overleg plaatsvindt met degene die u verwezen heeft (als dit het geval is);
  • dat er regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van klanten wordt gedaan;
  • dat er klantgericht gewerkt wordt.

Ook maken privacy, na- en bijscholing, waarnemingsafspraken en een adequate praktijkinrichting onderdeel uit van de gewenste kwaliteit.

De beroepsgroep voor oefentherapeuten is momenteel bezig de kwaliteit van oefentherapeuten op een meer objectieve manier inzichtelijk te maken onder meer door cliëntervaringen te meten. Wij bespreken de kwaliteit van zorg samen met de oefentherapeuten en bepalen aan de hand daarvan hoe dit voor u als verzekerde van invloed kan zijn.

 

Toegankelijkheid
In principe is iedere oefentherapeut zonder verwijzing (direct) toegankelijk. De therapeut beoordeelt dan of hij/zij u kan helpen of dat u doorverwezen wordt. Door voldoende praktijken te contracteren, zijn er in de meeste gevallen praktijken in uw directe omgeving beschikbaar zonder wachttijd of met een niet al te lange wachttijd. Meestal kan een eerste afspraak al binnen vijf werkdagen plaatsvinden. In spoedgevallen kunt u zelfs, na verwijzing, al binnen 24 uur terecht.

Qua fysieke toegankelijkheid hanteren wij de inrichtingseisen die door de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) worden gesteld.

 

Doelmatigheid
Net als de meeste andere zorgverzekeraars worden ook wij geconfronteerd met toenemende kosten. Als kosten stijgen, heeft dat gevolgen voor de hoogte van de premie die u betaalt. Daarom is ons beleid niet alleen gericht op het borgen van kwaliteit, maar ook op kosteneffectief handelen.

Met de gecontracteerde oefentherapeuten wisselen we daarom inzichten uit over de meest effectieve behandelmethoden, de behandeldoelstellingen en de daarbij behorende noodzakelijke behandelduur. Deze informatie is geanonimiseerd en kan de zorgverlener ondersteunen bij het maken van afspraken met u over uw behandeling.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld?

U kunt zelf uw oefentherapiepraktijk kiezen. Salland Zorgverzekeringen sluit in principe voldoende overeenkomsten met vrijgevestigde oefentherapeuten die aan de basis kwaliteitseisen voldoen. Dit betekent dat er altijd een oefentherapeut bij u in de buurt is gecontracteerd. U kunt tegenwoordig zonder verwijzing naar een oefentherapeut toe.

Naast de door ons gecontracteerde oefentherapeuten kan er ook sprake zijn van niet-gecontracteerde zorg. Dit zijn bijvoorbeeld oefentherapiepraktijken die niet aan onze basis kwaliteitseisen kunnen voldoen of die er zelf voor kiezen geen overeenkomst met Salland Zorgverzekeringen aan te gaan.

Voor oefentherapie door niet-gecontracteerde praktijken hanteert Salland Zorgverzekeringen maximale vergoedingen. Wij adviseren u daarom altijd vooraf bij uw zorgverlener te informeren of deze een overeenkomst heeft met Salland Zorgverzekeringen. U kunt dit ook bekijken via onze Zorgzoeker.

 

Zodra u een zorgverlener heeft gevonden is het goed om met deze zorgverlener afspraken te maken over de behandeling: welke doelen worden nagestreefd? Hoe zullen deze doelen worden bereikt? Wat kunt u zelf doen tijdens en na afloop van de behandeling? Hoe kunnen klachten in de toekomst worden voorkomen?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Er is steeds meer aandacht voor verbetering van voeding- en bewegingsgewoontes. Dit past in ons streven om een omslag te maken van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag (ZZ -> GG). Het is inmiddels bekend dat gezond eten en bewegen belangrijk is om ziekte of verergering van een ziekte te voorkomen. In dat kader wordt ook steeds vaker ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de fysiotherapie en oefentherapie gevraagd.

 

Wij zijn verder samen met de beroepsgroep van mening, dat oefentherapie meer in samenhang met overige disciplines geboden zou moeten worden en dat oefentherapeuten over expertise beschikken die een bijdrage kan leveren aan preventieve zorg.

4. Meer informatie

Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgverleners. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel op werkdagen met de zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Wij kunnen dan samen met u uw situatie bespreken en u het beste advies geven.