Zorginkoop ggz

Onze visie op zorg: GGZ


Het inkoopdomein van de curatieve Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) beslaat de GGZ instellingen en de vrijgevestigde GGZ-zorgaanbieders die generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en/of gespecialiseerde GGZ (GGGZ) en, zover van toepassing, langdurige GGZ leveren. Bij het inkopen van GGZ zorg maken we een onderscheid tussen de zorginkoop bij zelfstandige praktijken - vaak één of enkele zorgverleners per praktijk - en instellingen die met een of meerdere multidisciplinaire teams van medewerkers werken.


Sinds 2014 vinden er verschuivingen plaats van de gespecialiseerde GGZ naar de basis GGZ en naar de huisartsenzorg, inclusief de praktijkondersteuner (POH). Huisartsen krijgen hierdoor een steeds belangrijkere rol in het herkennen, behandelen en waar nodig verwijzen van patiënten met psychische problematiek. Patiënten kunnen hierdoor sneller, dichterbij en korter behandeld worden. Alleen ernstige, complexe problematiek die om een intensieve en vaak multidisciplinaire behandeling vraagt, wordt behandeld in de gespecialiseerde GGZ. Wij zien dit als een positieve ontwikkeling die aansluit bij onze algemene uitgangspunten bij zorginkoop.


Wat valt niet onder ons inkoopdomein?


GGZ zorg wordt geleverd door verpleeg- of verzorgingshuizen. Instellingen voor verstandelijk gehandicapten vallen buiten dit inkoopdomein. Deze zorg is onderdeel van de Wet Langdurige Zorg. De GGZ zorg aan personen tot 18 jaar valt per 2015 onder de Jeugdwet en niet meer onder de Zorgverzekeringswet. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar uw gemeente. Ook kopen we in principe geen GGZ zorg in die in het buitenland geleverd wordt.

Bent u zorgverlener?

Salland Zorgverzekeringen is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. U vindt ons inkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?


Wij sluiten overeenkomsten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen én erop letten dat hun zorg kosteneffectief is. Wij vinden het belangrijk dat kwaliteit en doelmatigheid voorop staan en dat de zorg betaalbaar blijft. Dit regelen we in de overeenkomst.
 

1.2 Hoe organiseren wij de inkoop?


Vanaf 2018 voeren ONVZ, Eno (waar Salland Zorgverzekeringen onderdeel van is) en Zorg en Zekerheid een gezamenlijk inkoopbeleid en kopen zij samen zorg in via de inkoopcombinatie VRZ Zorginkoop. Eno maakt hierbij onderdeel uit van het inkoopteam GGZ. Het historische werkgebied van Eno is in de regio Salland, en meer specifiek de regio Deventer en omstreken. Tot dit gebied behoren ook de gemeenten Lochem, Olst-Wijhe, Raalte, Rijssen-Holten en Voorst. In dit gebied sluit Eno rechtstreeks een overeenkomst met GGZ instellingen en vrijgevestigde praktijken namens de andere verzekeraars binnen VRZ.
 

1.3 Aandachtspunten bij inkoop


In ons inkoopbeleid hebben wij speciale aandacht voor onder meer doelmatige zorg aan mensen met Ernstige Psychische Aandoeningen (de EPA-doelgroep), verslavingszorg, de instroom in de langdurige GGZ en de wachttijden.


1.4 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening


Als kader voor ons kwaliteitsbeleid hanteren wij wat door de Zorgverzekeringswet (Zvw) als verzekerde zorg wordt aangemerkt. We gaan er vanuit dat alleen behandelmethoden worden ingezet ‘conform de laatste stand van wetenschap en praktijk.’ Leidraad hierbij is de lijst met toegestane behandelingen GGZ. Wij vinden kwaliteit binnen de GGZ en het verbeteren ervan belangrijk. Basis hiervoor zijn het model kwaliteitsstatuut en de zorgstandaarden zoals ontwikkeld door het veld. We kijken hierbij expliciet naar de volgende onderwerpen:
 

  • Veilige zorg
  • Cliëntgerichte zorg
  • Doelmatige zorg
  • Betaalbaarheid
  • Zorgprogramma’s
  • Routine Outcome Measurement (ROM)
  • Innovatief zorgaanbod
  • Administratieve lastenvermindering

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld voor de verzekerde? 

U kunt zelf uw zorgverlener kiezen. Wij hebben overeenkomsten gesloten met tal van instellingen en zelfstandige praktijken. Dit betekent dat er altijd een zorgverlener in uw omgeving is gecontracteerd.

Naast de door ons gecontracteerde zorgverleners kan er ook sprake zijn van niet-gecontracteerde zorg. Dit zijn instellingen of praktijken die niet aan onze basis kwaliteitseisen kunnen voldoen of die er zelf voor kiezen geen overeenkomst met ons aan te gaan.

Voor zorgverlening door niet-gecontracteerde praktijken en instellingen hanteren wij maximale vergoedingen. Wij adviseren u daarom altijd vooraf bij uw zorgverlener te informeren of deze een overeenkomst heeft met Salland Zorgverzekeringen of deze alsnog wil aangaan. U kunt via onze zorgzoeker gecontracteerde zorgverleners vinden.

Zodra u een zorgverlener heeft gevonden is het goed om met deze zorgverlener afspraken te maken over de behandeling: welke doelen worden nagestreefd? Hoe worden deze doelen bereikt?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Wij betalen een hoger tarief aan zelfstandige praktijken van psychologen en psychiaters die, naast te voldoen aan de basisbepalingen in de overeenkomst, een erkende opleidingsplaats hebben.

 

Voor vrijgevestigde praktijken die Basis GGZ leveren bieden wij de mogelijkheid om een tweejarige overeenkomst af te sluiten met de VRZ verzekeraars. GGZ-instellingen waar het gezamenlijke marktaandeel van de betrokken zorgverzekeraars relatief klein is, komen ook in aanmerking voor een tweejarige overeenkomst.


Daarnaast verkennen wij bij een beperkt aantal GGZ-instellingen waar sprake is van een groter marktaandeel de mogelijkheden om tot meerjarenafspraken te komen.

4. Meer informatie

Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgverleners. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel onze afdeling ZorgAdvies, zodat wij samen met u uw situatie kunnen bespreken. Zo kunnen wij u het beste advies geven. ZorgAdvies is op werkdagen bereikbaar via (0570) 68 74 70.