Zorginkoop ggz

Onze visie op zorg: geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Tot de geestelijke gezondheidszorg (ggz) behoren:

  • eerstelijns psychologische zorg
  • tweedelijns gespecialiseerde ggz
  • dyslexiezorg

Bij het inkopen van zorg maken we een onderscheid tussen de zorginkoop bij zelfstandige praktijken - vaak één of enkele zorgverleners per praktijk - en instellingen die met een of meerdere multidisciplinaire teams van medewerkers werken.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?

Wij sluiten overeenkomsten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen én erop letten dat hun zorg kosteneffectief is. Wij vinden het belangrijk dat kwaliteit en doelmatigheid voorop staan. Dit regelen we in de overeenkomst. Voor de zorgverleners biedt een overeenkomst overigens ook gunstige voorwaarden rondom de betaling.

1.2 Aandachtspunten bij inkoop

Bij de inkoop van ggz letten wij op een aantal punten:

Professionaliteit

Bij zelfstandige praktijken staat de professionaliteit voorop. Het gaat dan om de opleiding, werkervaring en het actueel houden hiervan door de zorgverlener. Wanneer wij een overeenkomst sluiten, is onze eerste eis dat deze zorgverlener beschikt over een relevante BIG-registratie en de juiste specialisatie.

Uitzonderingen op de BIG-registratie:

  • als het gaat om eerstelijns psychologische zorg voor kinderen/jeugd mogen ook orthopedagogen generalist (NVO geregistreerd) en kinder- en jeugdpsychologen (als zodanig NIP geregistreerd) zorg bieden;
  • als een andere zorgverlener beargumenteerd en onderbouwd aan Salland kan laten zien dat hij beschikt over vergelijkbare kennis en kunde als een gezondheidszorgpsycholoog, kan Salland een uitzondering maken en toch een overeenkomst sluiten. Salland moet hiervoor dan schriftelijke toestemming geven.
  • als het gaat om instellingen voor tweedelijns gespecialiseerde ggz worden alleen overeenkomsten gesloten met ggz-instellingen die hiervoor een toelating – vergelijkbaar met een vergunning – hebben van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ook moeten zij voldoen aan de bepalingen in het inkoopbeleid van Salland Zorgverzekeringen.

Kwaliteit
Wij vinden het belangrijk dat er kwalitatief hoogwaardige en effectieve zorg wordt geboden. Kwalitatief hoogwaardig wil zeggen dat professionele behandelstandaarden worden gehanteerd, maar ook dat het logistieke proces, de bejegening en de patiëntveiligheid op orde zijn. Effectief wil zeggen dat zorg wordt ingezet die werkt. Het liefst is dat wetenschappelijk aangetoond (‘evidence based’), of anders op basis van de ervaringen van experts (expert-based) of de werkvloer (practise-based). Salland ondersteunt en stimuleert zorgverleners in de ggz die gebruik maken van ‘evidence-based’ behandelrichtlijnen. Ook belonen wij effectonderzoek. Bij effectonderzoek worden regelmatig vragenlijsten afgenomen om de aard en mate van klachten te meten.

Stepped Care
Salland streeft naar behandeling van niet-complexe psychologische problemen in de eerste lijn. De huisarts en eventueel de praktijkondersteuner ggz heeft hierin een belangrijke rol. Hierdoor wordt alleen doorverwezen naar tweedelijns gespecialiseerde ggz zorg als dat nodig is.

Dit principe wordt ‘stepped care’ genoemd: getrapte zorg waarbij afhankelijk van problematiek zo licht als mogelijk wordt ingestoken en zo nodig wordt opgebouwd naar zwaardere vormen van zorg. Als meteen duidelijk is dat er sprake is van zware problematiek, kan uiteraard wel direct worden verwezen naar tweedelijnszorg. Wij stimuleren en ondersteunen ook projecten van zorgverleners die zich hierop richten.

Patiëntgerichtheid
Salland Zorgverzekeringen vindt patiëntgerichte zorg heel belangrijk. In ons beleid naar ggz-instellingen en zelfstandig gevestigde praktijken wordt het meten van klanttevredenheid en patiëntervaringen beloond. Ook zijn wij van plan zelf dit onderzoek te gaan doen. Wij spreken bovendien met onze Ledenraad, cliëntenraden en Zorgbelang Overijssel over hun wensen en behoeften. Dit totaal levert belangrijke input om de zorginkoop af te stemmen op de wensen en behoeften van onze verzekerden.

Diagnose-specifieke inkoop
Er zijn diagnoses in de ggz die vaak voorkomen. In de top 3 van de geestelijke gezondheidszorg staan: stemmingsklachten, angst en verslaving. In dit soort situaties is iedereen gebaat bij kwalitatief hoogwaardige, goed georganiseerde en betaalbare zorg. Salland wil hiervoor specifiek zorg inkopen. Op gebied van kinderen met autisme doen wij dit al.

Betaalbare zorg
Doel van Salland is dat de zorgkosten in de pas blijven bij het landelijk gemiddelde. Zo willen wij de premie voor onze verzekerden betaalbaar houden. Zorg kan deels betaalbaar gehouden worden door te letten op zaken als professionaliteit en doelmatigheid. Dit is vanuit de overtuiging dat goede zorg uiteindelijk ook goedkopere zorg is. Daarnaast spreken wij concurrerende tarieven af met zorgverleners.

Transparantie
Transparantie van handelen is belangrijk voor alle ggz-instellingen en zelfstandige praktijken. Graag is Salland op de hoogte van wat de ambities en plannen zijn van zorgverleners, hoe dat in dagelijkse praktijk vorm krijgt en de resultaten daarvan.

Salland maakt gebruik van zogenoemde spiegelinformatie. Hiermee kan de zorgverlener zich vergelijken (spiegelen) met vergelijkbare zorgverleners, op gebied van kwaliteit, effectiviteit, kosten en wachttijden.

Daarnaast willen wij naar onze verzekerden transparant zijn over de manier waarop wij zorg inkopen, en wat de resultaten daarvan zijn. Dit doen wij onder andere door documenten als deze te publiceren en via onze Zorgzoeker. Daar vindt u ggz-instellingen en zelfstandige praktijken met wie wij een overeenkomst hebben gesloten.

 

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld voor de verzekerde? 

U kunt zelf uw zorgverlener kiezen. Salland heeft overeenkomsten gesloten met tal van instellingen en zelfstandige praktijken voor eerstelijns psychologie of tweedelijns gespecialiseerde ggz. Dit betekent dat er altijd een zorgverlener in uw omgeving is gecontracteerd.

Naast de door ons gecontracteerde zorgverleners kan er ook sprake zijn van niet-gecontracteerde zorg. Dit zijn instellingen of praktijken die niet aan onze basis kwaliteitseisen kunnen voldoen of die er zelf voor kiezen geen overeenkomst met Salland Zorgverzekeringen aan te gaan.

Voor zorgverlening door niet-gecontracteerde praktijken en instellingen hanteert Salland Zorgverzekeringen maximale vergoedingen. Wij adviseren u daarom altijd vooraf bij uw zorgverlener te informeren of deze een overeenkomst heeft met Salland Zorgverzekeringen of deze alsnog wil aangaan. U kunt via onze zorgzoeker gecontracteerde zorgverleners vinden.

Zodra u een zorgverlener heeft gevonden is het goed om met deze zorgverlener afspraken te maken over de behandeling: welke doelen worden nagestreefd? Hoe zullen deze doelen worden bereikt?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Pay for performance: belonen voor ‘goed gedrag’

Salland Zorgverzekeringen betaalt een hoger tarief aan zelfstandige praktijken van psychologen en psychiaters die, naast te voldoen aan de basisbepalingen in de overeenkomst, ook:

  • een eigen elektronisch patiëntendossier gebruiken;
  • effectmetingen verrichten bij behandelingen (voor- en nameting);
  • lid zijn van een wetenschappelijke vakvereniging;
  • telefonische bereikbaarheid goed geregeld hebben.

Ook de wachttijd voordat de behandeling begint vindt Salland Zorgverzekeringen belangrijk. Zo hebben we voor eerstelijnspsychologie een speciale afspraak met praktijk Visie dat u binnen vier weken na aanmelding terecht kunt voor een eerste consult.

Voor ggz-instellingen geldt een vergelijkbaar principe. Ggz-instellingen die aantoonbaar meer voldoen aan de bepalingen in ons inkoopbeleid, kunnen rekenen op voor hen gunstiger afspraken.
 

Kinderen/jeugd
De afgelopen jaren wordt de kinder- en jeugd-ggz gekenmerkt door lange wachtlijsten, terwijl juist een snelle inzet van zorgverlening belangrijk is. De extra inzet van financiële middelen heeft dit nauwelijks veranderd. Salland Zorgverzekeringen heeft zich de afgelopen jaren ervoor ingezet om deze wachttijden in de regio beperkt te houden door alternatieven hiervoor te contracteren en leemtes in het zorgaanbod op te lossen. Hiertoe zijn bijvoorbeeld speciale afspraken gemaakt met Dimence, Autimaat en de praktijk van kinderpsychiater Leutscher in Eefde.

4. Meer informatie

Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgverleners. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel ZorgAdvies, zodat wij samen met u uw situatie kunnen bespreken. Zo kunnen wij u het beste advies geven. ZorgAdvies is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (0570) 68 74 70.