Zorginkoop ggz

Onze visie op zorg: GGZ


Voor een optimale geestelijke gezondheid is het niet alleen van belang medisch te herstellen, maar ook om maatschappelijk volwaardig te kunnen participeren. We vinden het belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk in de thuisomgeving van de verzekerde plaatsvindt. De zorg dient zodanig te worden ingericht dat deze aansluit bij de behoefte van de cliënt en dat zij invloed kunnen uitoefenen op de zorg die zij ontvangen. Uitgangspunt hierbij is dat de behandeling gericht is op functioneren in het dagelijkse leven en herstel. Behandeldoelen worden altijd samen met de cliënt vastgesteld en waar mogelijk in samenspraak met de omgeving van cliënt. Hierbij is het van belang dat nadrukkelijk de koppeling wordt gemaakt met zorg en ondersteuning die vanuit andere domeinen geleverd wordt. Wij stimuleren de beweging van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Hiervoor is het nodig dat behandelaren kennis hebben van wie de ketenpartners zijn in hun regio en hoe samenwerking gezocht kan worden.


Wat valt niet onder ons inkoopdomein?

GGZ zorg geleverd door verpleeg- of verzorgingshuizen instellingen voor verstandelijk gehandicapten valt buiten dit inkoopdomein. Deze zorg is onderdeel van de Wet Langdurige Zorg. De GGZ zorg aan personen tot 18 jaar valt per 2015 onder de Jeugdwet en niet meer onder de Zorgverzekeringswet. Voor vragen hierover verwijzen wij u naar uw gemeente. Ook kopen we in principe geen GGZ zorg in die in het buitenland geleverd wordt.

Bent u zorgverlener?


Salland Zorgverzekeringen is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. U vindt ons inkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?


Wij sluiten overeenkomsten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen én erop letten dat hun zorg kosteneffectief is. Wij vinden het belangrijk dat kwaliteit en doelmatigheid voorop staan en dat de zorg betaalbaar blijft. Dit regelen we in de overeenkomst.

 

1.2 Hoe organiseren wij de inkoop?

Vanaf 2021 koopt Salland zelfstandig de zorg in. Voor de contractering maakt Salland onderscheid tussen maatwerkafspraken en digitaal contracteren. Dit onderscheid maakt Salland op basis van onder andere de behoeften van de verzekerden, het marktaandeel bij de zorgaanbieder en de regio waarin de zorgaanbieder gevestigd is.

 

Voor de beveiligde zorg en de acute GGZ volgen wij de landelijke afspraken die door de representerende verzekeraar worden gemaakt conform de landelijke inkoopkaders.

 

1.3 Aandachtspunten bij inkoop


In ons inkoopbeleid hebben wij speciale aandacht voor onder meer de aanpak van de wachttijden. We vinden het belangrijk dat de zorg binnen de treeknormen geleverd wordt. Daar waar wachttijden bestaan, stellen wij ons ten doel deze in samenwerking met het veld terug te brengen tot binnen de Treeknormen. Wij zetten ons in om voldoende zorg in te kopen en maken gebruik van zorgbemiddeling ten behoeve van onze verzekerden. Daarnaast willen wij graag ondersteunen en faciliteren bij initiatieven die hieraan bijdragen.


1.4 Eisen aan zorgaanbieders en zorgverlening


Als kader voor ons kwaliteitsbeleid hanteren wij wat door de Zorgverzekeringswet (Zvw) als verzekerde zorg wordt aangemerkt. We gaan ervan uit dat alleen behandelmethoden worden ingezet ‘conform de laatste stand van wetenschap en praktijk.’ Leidraad hierbij is de lijst met toegestane behandelingen GGZ. Wij vinden kwaliteit binnen de GGZ en het verbeteren ervan belangrijk. Basis hiervoor zijn het model kwaliteitsstatuut en de zorgstandaarden zoals ontwikkeld door het veld.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld voor de verzekerde? 


U kunt zelf uw zorgverlener kiezen. Wij hebben overeenkomsten gesloten met tal van instellingen en zelfstandige praktijken. Dit betekent dat er altijd een zorgverlener in uw omgeving is gecontracteerd.

Naast de door ons gecontracteerde zorgverleners kan er ook sprake zijn van niet-gecontracteerde zorg. Dit zijn instellingen of praktijken die niet aan onze basis kwaliteitseisen kunnen voldoen of die er zelf voor kiezen geen overeenkomst met ons aan te gaan.

Voor zorgverlening door niet-gecontracteerde praktijken en instellingen hanteren wij maximale vergoedingen. Wij adviseren u daarom altijd vooraf bij uw zorgverlener te informeren of deze een overeenkomst heeft met Salland Zorgverzekeringen of deze alsnog wil aangaan. U kunt via onze zorgzoeker gecontracteerde zorgverleners vinden.

Zodra u een zorgverlener heeft gevonden is het goed om met deze zorgverlener afspraken te maken over de behandeling: welke doelen worden nagestreefd? Hoe worden deze doelen bereikt?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken


Wij betalen een hoger tarief aan zelfstandige praktijken van psychologen en psychiaters die, naast te voldoen aan de basisbepalingen in de overeenkomst, een erkende opleidingsplaats hebben.

 

Salland hanteert specifieke afspraken voor verslavingszorg waarbij het rapport ‘Verslavingszorg in beeld’ van het Zorginstituut Nederland als leidraad heeft gediend. Hiermee wil Eno een doelmatige en rechtmatige inkoop die effectief is voor verzekerden.

 

Cliënten die meer dan 365 dagen, maar minder dan 1095 dagen, onafgebroken verblijf en behandeling binnen een GGZ-instelling ontvangen, komen in aanmerking voor voortgezet verblijf binnen de Zvw. Zorgaanbieders die deze zorg leveren, beschikken aantoonbaar over faciliteiten en programma’s die de zelfredzaamheid van de cliënten bevorderen, waardoor ambulantisering van de zorg mogelijk wordt en de cliënt kan terugkeren naar de thuissituatie of een beschermde woonvorm.

 

Bij de inkoop van de langdurige GGZ vinden wij het een vereiste dat de aanbieder een duidelijk beleid hanteert met betrekking tot de instroom en doorstroom van verzekerden. Voor 2021 geldt dit specifiek voor cliënten die overgaan van de Zvw naar de Wlz. Bij Salland dient voorafgaand aan de overgang naar de langdurige GGZ (het tweede verblijfjaar) en bij verlengd voortgezet verblijf (het derde verblijfjaar), een machtiging te worden aangevraagd, namens de verzekerde, door de zorgaanbieder. De aanvraag voor deze machtiging moet uiterlijk twee maanden voor de voorziene overgang bij ons worden ingediend. De zorgaanbieder hanteert hierbij de landelijk afgesproken checklist LGGZ.

4. Meer informatie


Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgverleners. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel onze afdeling ZorgAdvies, zodat wij samen met u uw situatie kunnen bespreken. Zo kunnen wij u het beste advies geven. ZorgAdvies is op werkdagen bereikbaar via (0570) 68 74 70.