Zorginkoop fysiotherapie

Onze visie op zorg: fysiotherapie

Fysiotherapie maakt deel uit van de zorg waarvoor een dekking is in de basisverzekering (de Zorgverzekeringswet) en in de aanvullende verzekeringen. De zorg die Salland Zorgverzekeringen vergoedt wordt geleverd door vrijgevestigde fysiotherapeuten of door fysiotherapeuten van verpleeg-/verzorgingshuizen die eerstelijnszorg bieden. De inhoud van de zorg is vastgelegd in de beleidsregel ‘prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie’ van de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze zorg kopen wij landelijk voor u in en wij vinden klantgerichtheid, doelmatigheid en toegankelijkheid van groot belang.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?

Wij sluiten overeenkomsten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen én erop letten dat hun zorg kosteneffectief is. In alle polissen heeft Salland Zorgverzekeringen een passende vergoeding voor fysiotherapie; daarbij vinden we het van belang dat kwaliteit en doelmatigheid voorop staat. Dit regelen we in het contract. Voor de zorgverleners biedt een overeenkomst overigens ook gunstige voorwaarden rondom de betaling.

1.2 Aandachtspunten bij inkoop

Bij de inkoop van fysiotherapie onderscheiden wij een aantal aandachtspunten:

 

Kwaliteit
Wanneer wij een overeenkomst sluiten met een fysiotherapeut, is onze eerste eis dat de fysiotherapeut beschikt over een BIG-registratie en is ingeschreven in een erkend kwaliteitsregister.

Daarnaast moet een fysiotherapeut aantoonbaar werken volgens de meest recente richtlijnen en protocollen van de beroepsgroep. Op die manier kunt u de meest actuele en best passende zorg ontvangen. Verder vinden wij belangrijk:
 

  • dat er een adequaat elektronisch patiëntendossier wordt bijgehouden;
  • dat er overleg plaatsvindt met degene die u verwezen heeft (als dit het geval is);
  • dat er regelmatig onderzoek naar de tevredenheid van klanten wordt gedaan;
  • dat er klantgericht gewerkt wordt.

Ook maken privacy, na- en bijscholing, waarnemingsafspraken en een adequate praktijkinrichting onderdeel uit van de gewenste kwaliteit.

 

De fysiotherapeuten zijn op meerdere manieren bezig de kwaliteit van zorg beter inzichtelijk te maken. Hiervoor worden onder andere ‘kwaliteitsindicatoren’ ontwikkeld. Zodra er indicatoren beschikbaar zijn, bekijken wij samen met de beroepsgroep of en hoe deze indicatoren voor onze verzekerden van invloed kunnen zijn.

 

Toegankelijkheid
In principe is iedere fysiotherapeut zonder verwijzing (direct) toegankelijk. Door voldoende praktijken te contracteren, zijn er in de meeste gevallen praktijken in uw directe omgeving beschikbaar zonder wachttijd of met een niet al te lange wachttijd. Meestal kan een eerste afspraak al binnen vijf werkdagen plaatsvinden. In spoedgevallen kunt u zelfs, na verwijzing, al binnen 24 uur terecht.

 

Qua fysieke toegankelijkheid hanteren wij de inrichtingseisen die door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) worden gesteld. Dit betekent onder meer dat grotere praktijken over een oefenzaal beschikken, rolstoeltoegankelijk zijn en over een invalidentoilet beschikken.

 

Doelmatigheid
Net als de meeste andere zorgverzekeraars worden ook wij geconfronteerd met toenemende kosten voor fysiotherapie. Fysiotherapie is een belangrijk onderdeel van de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Als de kosten voor fysiotherapie stijgen, heeft dat directe gevolgen voor de premie. Salland Zorgverzekeringen wil niet alleen dat u goed geholpen wordt maar de betaalbaarheid niet uit het oog verliezen; ons beleid is daarom gericht op kosteneffectieve zorg.

Met de gecontracteerde fysiotherapeuten wisselen we daarom inzichten uit over de meest effectieve behandelmethoden, de behandeldoelstellingen en de daarbij behorende noodzakelijke behandelduur. Deze informatie is geanonimiseerd en kan de zorgverlener ondersteunen bij het maken van afspraken met u over uw behandeling.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld?

U kunt zelf uw fysiotherapiepraktijk kiezen. Salland Zorgverzekeringen sluit in principe overeenkomsten met voldoende vrijgevestigde fysiotherapeuten die aan onze basis kwaliteitseisen voldoen. Dit betekent dat er altijd een fysiotherapeut bij u in de buurt is gecontracteerd. U kunt tegenwoordig zonder verwijzing naar een fysiotherapeut toe.

Naast de door ons gecontracteerde fysiotherapeuten kan er ook sprake zijn van niet-gecontracteerde zorg. Dit zijn bijvoorbeeld fysiotherapiepraktijken die niet aan onze basis kwaliteitseisen kunnen voldoen of die er zelf voor kiezen geen overeenkomst met Salland Zorgverzekeringen aan te gaan.

Voor fysiotherapie door niet-gecontracteerde praktijken hanteert Salland Zorgverzekeringen maximale vergoedingen. Wij adviseren u daarom altijd vooraf bij uw zorgverlener te informeren of deze een overeenkomst heeft met Salland Zorgverzekeringen. U kunt dit ook bekijken via onze Zorgzoeker.

 

Zodra u een zorgverlener heeft gevonden is het goed om met deze zorgverlener afspraken te maken over de behandeling: welke doelen worden nagestreefd? Hoe zullen deze doelen worden bereikt? Wat kunt u zelf doen tijdens en na afloop van de behandeling? Hoe kunnen klachten in de toekomst worden voorkomen?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Er is steeds meer aandacht voor verbetering van voeding- en bewegingsgewoontes. Dit past in ons streven om een omslag te maken van Ziekte & Zorg naar Gezondheid & Gedrag (ZZ -> GG). Het is inmiddels bekend dat gezond eten en bewegen belangrijk is om ziekte of verergering van een ziekte te voorkomen. In dat kader wordt ook steeds vaker ondersteuning vanuit bijvoorbeeld de fysiotherapie en oefentherapie gevraagd.

 

Aangezien fysiotherapeuten over expertise beschikken die een bijdrage kan leveren aan preventieve zorg, hebben wij met een aantal fysiotherapiepraktijken afspraken gemaakt over specifieke beweegprogramma’s.

 

Daarnaast willen wij de expertise van fysiotherapeuten breder inzetten. In dat kader worden er op experimentele basis deelvergoedingen verstrekt voor alternatieve vormen van bewegen.

4. Meer informatie

Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgverleners. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel op werkdagen met de zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Wij kunnen dan samen met u uw situatie bespreken en u het beste advies geven.