Zorginkoop farmacie

Onze visie op zorg: farmacie


Farmaceutische zorg wordt geleverd door de apotheek of de apotheekhoudend huisarts. Daarnaast bestaan er ook Internetapotheken. Deze leveren medicatie net als een gewone apotheek, maar dan via internet. Wij spreken hier in beide gevallen over een ‘apotheker’. In sommige gevallen wordt farmaceutische zorg ook geleverd door gespecialiseerde bedrijven die bijvoorbeeld bij mensen thuis injecties toedienen.

Farmaceutische zorg gaat verder dan het leveren van geneesmiddelen. De apotheker begeleidt als het ware de zorg voor de juiste inname van medicijnen. Bij vragen of voor advies over uw medicijnen kunt u dan ook altijd bij de apotheker terecht. Wij vinden het belangrijk dat de apotheker u goed informeert over de werking van een medicijn en de manier waarop het ingenomen moet worden. Daarnaast  zien we graag dat de apotheker u regelmatig spreekt over het gebruik van uw medicijnen. Vooral bij mensen met chronische aandoeningen is het van belang dat uw apotheker en uw huisarts samen beoordelen of u nog wel de juiste medicatie krijgt voor uw aandoening. Om die reden kan de apotheker u uitnodigen voor een medicatiebeoordeling. Het doel hiervan is om u optimaal te behandelen en onnodige geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnames te voorkomen. Ook is de apotheker de bewaker van uw medicatiehistorie. Om zijn taken goed uit te voeren is het van groot belang dat hij op de hoogte is van uw gezondheidssituatie en medicijngebruik. We adviseren u dan ook om zo veel mogelijk van één apotheek gebruik te maken voor de levering van geneesmiddelen en het aan die apotheek door te geven als u medicatie via een andere apotheek hebt gekregen.

Bent u zorgverlener?


Salland Zorgverzekeringen is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. U vindt ons inkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?


Wij maken afspraken met apothekers om kwalitatief goede en betaalbare zorg te kunnen garanderen. Hierbij geldt: goedkoop waar mogelijk, duur waar noodzakelijk.

Wij sluiten overeenkomsten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen. Het kan dus voorkomen dat een apotheker geen contract heeft met ons of geen contract wil met ons. Op dat moment gelden er maximale vergoedingen voor geneesmiddelen en voor de prestatie die de apotheek levert.

Daarnaast proberen wij de administratie minimaal te houden. Dit betekent dat de apotheker kosten zoveel mogelijk rechtstreeks bij ons declareert. Bij vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering is dit niet altijd mogelijk. 


1.2 Hoe organiseren wij onze inkoop?

 

Eno contracteert apotheken, in tegenstelling tot voorgaande jaren, per 2021 bij voorkeur via de landelijke vertegenwoordigers (zoals ketens en collectieven). Hiermee verminderen we de administratieve lasten voor individuele apotheken. Daarbij streeft Eno naar een efficiëntere wijze om tot afspraken te komen met een marktconform prijsniveau vanuit het oogpunt van betaalbaarheid. Ook wil Eno minder versnippering van projecten, waardoor de zorg effectiever georganiseerd wordt. Hierbij houdt Eno zoveel mogelijk rekening met de regionale dynamiek en de relatie tot het leveren van (geïntegreerde) zorg en samenwerking met de andere zorgverleners.

 

Alle zorgverzekeraars kopen gezamenlijk de spoedeisende farmaceutische zorg in.

 

1.3 Aandachtspunten bij inkoop

 

Een betaalbare geneesmiddelenvoorziening

Wij continueren het ingezette voorkeursbeleid. Bij het voorkeursbeleid spreken wij met apotheken af welk geneesmiddel zij aan u moeten meegeven. Op deze manier kunnen wij de stijging in de kosten van geneesmiddelen beperken en zo uw zorgpremie betaalbaar houden. 

Kwaliteit van zorg
Eno koopt bij de zorgaanbieders de farmaceutische zorgprestaties in die deel uitmaken van de aanspraak volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorgaanbieder voldoet aan alle wet- en regelgeving en de daaruit voortvloeiende beleidsregels met betrekking tot het verlenen en declareren van de zorg. Voor alle prestaties geldt bovendien dat minimaal voldaan moet worden aan de voor de beroepsgroep geldende richtlijnen en gehandeld dient te worden conform de geldende wet- en regelgeving. Eno sluit hierbij aan bij de in het veld breed geaccepteerde criteria en maakt zoveel mogelijk gebruik van landelijke beschikbare gegevens.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld voor de verzekerde?


Als verzekerde bent u vrij in het kiezen van uw apotheek. In principe kunt u zelf kiezen waar u uw medicijnen haalt. We willen u wel adviseren om steeds gebruik te maken van dezelfde apotheek. Wanneer u voor één keer naar een andere apotheek gaat, dan zal deze een bericht sturen aan uw eigen apotheek. In dit bericht staat welk medicijn u heeft gehaald. Op deze manier blijft uw medicatiehistorie compleet.

 

Kijk voor meer informatie bij 'waar kunt u terecht' op de pagina vergoeding geneesmiddelenzorg.

3. Bijzondere/innovatieve afspraken


Naast de bestaande dienstverlening van apotheken, kunnen wij afspraken maken over aanvullende dienstverlening. Zo hebben wij afspraken gemaakt over het halen van een certificaat (kwaliteitskeurmerk), het doelmatig leveren van medicatie en het zo goed mogelijk samenwerken met de huisartsen waarvan de apotheek de meeste recepten binnenkrijgen. 

4. Meer informatie


Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgverleners. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel op werkdagen met de zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Wij kunnen dan samen met u uw situatie bespreken en u het beste advies geven. Bent u op zoek naar andere apotheek bij u in de buurt? Deze vindt u via de zorgzoeker.


4.1 Heeft u een klacht over uw apotheek?


Heeft u een klacht over uw apotheek, bespreek deze dan eerst met de beherend apotheker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u ervoor kiezen om in het vervolg naar een andere apotheek in uw buurt te gaan. Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen. Uw apotheker kan u informeren over de mogelijkheden. Ook kunt u met uw klacht terecht bij:

KNMP Klachten- en geschillenregeling

Elke openbare apotheek heeft de wettelijke plicht om zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling voor haar patiënten. Contactgegevens bemiddeling: 06 22921649, e-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl