Zorginkoop farmacie

Onze visie op zorg: farmacie

Farmaceutische zorg wordt geleverd door de apotheek of de apotheekhoudend huisarts. Daarnaast bestaan Internetapotheken. Deze leveren medicatie net als een gewone apotheek, maar dan via Internet. Wij spreken hier in beide gevallen over een ‘apotheker’. In sommige gevallen wordt farmaceutische zorg ook geleverd door gespecialiseerde bedrijven die bijvoorbeeld aan huis injecties toedienen.

Farmaceutische zorg gaat verder dan het leveren van geneesmiddelen. De apotheker begeleidt als het ware de zorg voor de juiste inname van medicijnen. Bij vragen of voor advies over uw medicijnen kunt u dan ook altijd bij de apotheker terecht. Salland Zorgverzekeringen vindt het belangrijk dat de apotheker u goed informeert over de werking van een medicijn en de manier waarop een medicijn ingenomen moet worden. Daarnaast  zien we graag dat de apotheker u regelmatig spreekt over het gebruik van uw medicijnen. Vooral bij mensen met chronische aandoeningen is het van belang dat uw apotheker  en uw huisarts samen beoordelen of u nog wel de juiste medicatie krijgt voor uw aandoening. Om die reden kan de apotheker  u uitnodigen voor een medicatiebeoordeling. Het doel van de medicatiebeoordeling is om u optimaal te behandelen en onnodige geneesmiddelen gerelateerde ziekenhuisopnames te voorkomen. Ook is de apotheker de bewaker van uw medicatiehistorie. Om zijn taken goed uit te voeren is het van groot belang dat hij op de hoogte is van uw gezondheidssituatie en medicijngebruik. We adviseren dan ook om zo veel mogelijk van één apotheek gebruik te maken voor de levering van geneesmiddelen en het aan die apotheek door te geven als u medicatie via een andere apotheek hebt gekregen.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?

Salland Zorgverzekeringen hanteert geen preferentiebeleid. Wel maken wij afspraken met apothekers om kwalitatief goede en betaalbare zorg te kunnen garanderen. Hierbij geldt: goedkoop waar mogelijk, duur waar noodzakelijk.

Wij sluiten overeenkomsten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen. Het kan dus voorkomen dat een apotheker geen contract heeft met ons of geen contract wil met ons. Op dat moment gelden er maximale vergoedingen voor geneesmiddelen en voor de prestatie die de apotheek levert.

Daarnaast proberen wij de administratie minimaal te houden. Dit betekent dat de apotheker kosten zoveel mogelijk rechtstreeks bij ons declareert. Bij vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering is dit niet altijd mogelijk. De door de overheid vastgestelde eigen bijdrage sommige geneesmiddelen zult u altijd zelf bij de apotheek moeten voldoen.

1.2 Aandachtspunten bij inkoop

Geen preferentiebeleid
Bij het preferentiebeleid bepaalt de zorgverzekeraar  welk middel de apotheek moet leveren.  Als verzekerde bij Salland heeft u niet te maken met dit zogenoemde preferentiebeleid. Dat betekent dat wij apothekers vrij laten om u het geneesmiddel mee te geven dat het beste past in uw situatie. De arts schrijft u dus een geneesmiddel voor op de werkzame stoffen, en de apotheek kiest daarbij het juiste medicijn.

Een betaalbare geneesmiddelenvoorziening

Wij maken afspraken met apotheken over maximale vergoedingen. Medicijnen mogen maximaal vijf procent duurder zijn dan de goedkoopste variant met dezelfde werkzame stof. In de praktijk betekent dit dat bijna elk merkloos geneesmiddel volledig wordt vergoed. Levert de apotheker toch een duurder middel, dan kan hij niet méér dan de bandbreedte van vijf procent bij ons in rekening brengen. Op deze manier kunnen wij de stijging in de kosten van geneesmiddelen beperken en zo uw zorgverzekeringpremie betaalbaar houden.

Medische noodzaak

Bij medische noodzaak (voor een medicijn) maakt u aanspraak op een ander geneesmiddel. Medische noodzaak is uitzonderlijk, omdat de werkzame stof in het merk- en het merkloze geneesmiddel identiek zijn. Alleen de hulp- en vulstoffen kunnen anders zijn. Het merkloze geneesmiddel heeft altijd de naam van de werkzame stof.

 

Wie bepaalt of er sprake is van medische noodzaak?

De arts stelt de diagnose. Als er sprake is van medische noodzaak dan zet de arts dat, inclusief de medische onderbouwing, op het recept. Allergische reacties komen echter zeer zelden voor. Uw apotheker is deskundig op het gebied van geneesmiddelen en heeft ervoor gestudeerd. Hij of zij kan nagaan welke variant niet de hulpstoffen bevat waarvoor u (mogelijk) allergisch bent. Als het nodig is overlegt de apotheker met de voorschrijver.

Het kan zijn dat een ander merkloos geneesmiddel niet de stoffen bevat die tot een allergische reactie leidt dan is er geen reden om toch het merkgeneesmiddel af te geven. Voor één merkgeneesmiddel kunnen meerdere merkloze varianten zijn.

Kwaliteit van zorg
Apotheken die gecontracteerd willen worden door Salland moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo zullen apotheken minimaal moeten voldoen aan de wettelijke eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (www.igz.nl). In de overeenkomst met de apothekers (regionaal en landelijk) staat dat ze zorg verlenen overeenkomstig de Nederlandse Apotheek Norm (NAN), het Professioneel Statuut Openbaar Apotheker en ziekenhuisapotheker van de KNMP.

Ook voeren we overleg met apotheken over aanvullend kwaliteitsbeleid. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de kwaliteit van zorgverlening (hoe is de voorlichting over de medicijnen die u krijgt) en de organisatie van de apotheek (onder andere de bejegening, de inrichting en de manier waarop met privacy wordt omgegaan).

Salland Zorgverzekeringen vindt het belangrijk dat een apotheek gecertificeerd is. Bij een gecertificeerde apotheek wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening en de organisatie van de apotheek. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijke instantie uitgevoerd.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld voor de verzekerde?

Als verzekerde bent u vrij in het kiezen van uw apotheek. Salland sluit zelf contracten af voor de farmaceutische zorg met apothekers en apotheekhoudende huisartsen in de regio Deventer en omstreken. Buiten de regio sluit Multizorg voor ons deze contracten. Multizorg is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverzekeraars.

In principe kunt u zelf kiezen waar u uw medicijnen haalt. We willen u wel adviseren om steeds gebruik te maken van dezelfde apotheek. Wanneer u voor een keer naar een andere apotheek gaat, dan zal deze een bericht sturen aan uw eigen apotheek. In dit bericht staat welk medicijn u heeft gehaald. Op deze manier blijft uw medicatiehistorie compleet.

 

Kijk voor meer informatie bij 'waar kunt u terecht' op de pagina vergoeding geneesmiddelenzorg.

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Naast de bestaande dienstverlening van apotheken, kunnen wij afspraken maken over aanvullende dienstverlening. Zo heeft Salland Zorgverzekeringen afspraken gemaakt over het halen van een certificaat (kwaliteitskeurmerk), het doelmatig leveren van medicatie en het zo goed mogelijk samenwerken met de huisartsen waarvan de apotheek de meeste recepten binnen krijgt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over projecten op het gebied van therapietrouw en medicatiebeoordelingen.

4. Meer informatie

Wij helpen u graag verder door u informatie te geven over zorgverleners. Heeft u vragen of problemen? Ook dan kunt u bij ons terecht. Bel op werkdagen met de zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Wij kunnen dan samen met u uw situatie bespreken en u het beste advies geven.

 

Bent u op zoek naar andere apotheek bij u in de buurt? Vind een apotheker via de zorgzoeker.

4.1 Heeft u een klacht over uw apotheek?

Heeft u een klacht over uw apotheek, bespreek deze dan eerst met de beherend apotheker. Komt u er samen niet uit, dan kunt u ervoor kiezen om in het vervolg naar een andere apotheek in uw buurt te gaan. Ook is het mogelijk een klacht in te dienen. Uw apotheker kan u informeren over de mogelijkheden. Ook kunt u met uw klacht terecht bij:

Klachtenbemiddeling Openbare Apotheken
E-mail: bemiddelingapotheken @xs4all.nl
Telefoon: (06) 22 92 16 49

Klachtencommissie Openbare Apotheek
Postbus 1136
1400 BC BUSSUM
Telefoon: (035) 697 52 61