Zintuiglijk- gehandicaptenzorg

U heeft recht op zintuiglijk-gehandicaptenzorg als u een ernstige beperking heeft bij het zien of horen of als u ernstige spraak-/taalmoeilijkheden heeft. Zintuiglijk-gehandicaptenzorg is gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van de beperking, met als doel om u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
U heeft recht op zintuiglijk-gehandicaptenzorg als u een ernstige beperking heeft bij het zien of horen of als u ernstige spraak-/taalmoeilijkheden heeft. Zintuiglijk-gehandicaptenzorg is gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van de beperking, met als doel om u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

De zorg bestaat uit:

 • het stellen van een diagnose;
 • hulp die zich richt op het psychisch leren omgaan met de beperking;
 • hulp die de beperking opheft of compenseert, waardoor uw zelfredzaamheid wordt vergroot.

De zorg omvat ook de ‘medebehandeling' van de mensen om u heen. Zij leren vaardigheden, zodat ze u kunnen helpen. Ook dit valt onder de dekking van uw zorgverzekering.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Beperking bij het zien
Hierbij moet sprake zijn van:

 • een gezichtsscherpte van < 0.3 aan het beste oog;
 • een gezichtsveld < 30 graden, of;
 • een gezichtsscherpte tussen 0.3 en 0.5 aan het beste oog met daaraan gerelateerde ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.

Beperking bij het horen
U heeft recht op zorg als:

 • het drempelverlies bij het audiogram ten minste 35 dB bedraagt, verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen, of;
 • als het drempelverlies groter is dan 25 dB bij meting volgens de Fletcher index, het gemiddelde verlies bij frequenties van 500, 1000 en 2000 Hz.

Spraak- en taalmoeilijkheden
U komt in aanmerking voor zorg als u maximaal 22 jaar oud bent. U moet ernstige problemen hebben met het aanleren van uw moedertaal door neurobiologische en/of neuropsychologische factoren. Andere problematiek (psychiatrisch, fysiologisch, neurologisch) moet ondergeschikt zijn aan de taalontwikkelingsstoornis.

Verwijzing nodig

U moet een eerste verwijzing hebben van een medisch specialist of van een klinisch fysisch-audioloog. Een tweede of volgende verwijzing moet u hebben van een medisch specialist, klinisch fysisch-audioloog, jeugdarts of huisarts.

Een tweede of volgende verwijzing is niet nodig als u een visuele beperking heeft en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • u heeft al eerder zintuigelijk gehandicaptenzorg voor uw visuele beperking ontvangen;
 • er is sprake van een verandering in uw medische of persoonlijke situatie, waardoor u een nieuwe hulpvraag heeft;
 • de zorgaanbieder die de zintuiglijk gehandicaptenzorg levert, stelt vast dat u een eenvoudige hulpvraag heeft, die beantwoord kan worden binnen een kort programma, het zogenoemde zorgprogramma 11.

Vergoeding

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op zintuiglijk-gehandicaptenzorg.

Basispolis
100%, bij bepaalde medische indicaties en na verwijzing arts, klinisch fysicus audioloog of medisch specialist
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Geen eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Wie mag de zorg verlenen?

Een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg mag de zorg verlenen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg

Wij hanteren een maximumvergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In dat geval vergoeden wij maximaal de tarieven volgens de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Als de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor uw eigen rekening.

Toestemming aanvragen

Voor een opname voor zintuiglijk gehandicaptenzorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat de opname is gestart. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) het behandelplan meesturen. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) het behandelplan meesturen.

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.