Zintuiglijk gehandicaptenzorg

Vergoeding zorgverzekering 2021

 1. Wat is zintuiglijk gehandicaptenzorg?
 2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Verwijzing nodig voor zintuiglijk gehandicaptenzorg
 4. Vergoeding zintuiglijk gehandicaptenzorg in 2021
 5. Geen eigen bijdrage
 6. Eigen risico
 7. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg
 8. Bij wie kunt u terecht?
 9. Toestemming aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is zintuiglijk gehandicaptenzorg?

U heeft recht op zintuiglijk gehandicaptenzorg als u een ernstige beperking heeft bij het zien of horen of als u ernstige spraak-/taalmoeilijkheden heeft. Zintuiglijk gehandicaptenzorg is gericht op het leren omgaan met, het opheffen of het compenseren van de beperking, met als doel om u zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren.

 

De zorg bestaat uit:

 • het stellen van een diagnose;
 • hulp die zich richt op het psychisch leren omgaan met de beperking;
 • hulp die de beperking opheft of compenseert, waardoor uw zelfredzaamheid wordt vergroot.

De zorg omvat ook de ‘medebehandeling' van de mensen om u heen. Zij leren vaardigheden, zodat ze u kunnen helpen. Ook dit valt onder de dekking van uw zorgverzekering.

2. Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Beperking bij het zien

Hierbij moet sprake zijn van:

 • een gezichtsscherpte van < 0.3 aan het beste oog;
 • een gezichtsveld < 30 graden, of;
 • een gezichtsscherpte tussen 0.3 en 0.5 aan het beste oog met daaraan gerelateerde ernstige beperkingen in het dagelijks functioneren.

Beperking bij het horen

U heeft recht op zorg als:

 • het drempelverlies bij het audiogram ten minste 35 dB bedraagt, verkregen door het gehoorverlies bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz te middelen, of;
 • als het drempelverlies groter is dan 25 dB bij meting volgens de Fletcher index, het gemiddelde verlies bij frequenties van 500, 1000 en 2000 Hz.

Spraak- en taalmoeilijkheden

U komt in aanmerking voor zorg als u maximaal 22 jaar oud bent. U moet ernstige problemen hebben met het aanleren van uw moedertaal door neurobiologische en/of neuropsychologische factoren. Andere problematiek (psychiatrisch, fysiologisch, neurologisch) moet ondergeschikt zijn aan de taalontwikkelingsstoornis.

3. Verwijzing nodig voor zintuiglijk gehandicaptenzorg

U moet een eerste verwijzing hebben van een medisch specialist of van een klinisch fysisch-audioloog. Een tweede of volgende verwijzing moet u hebben van een medisch specialist, klinisch fysisch-audioloog, jeugdarts of huisarts.

 

Een tweede of volgende verwijzing is niet nodig als u een visuele beperking heeft en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • u heeft al eerder zintuigelijk gehandicaptenzorg voor uw visuele beperking ontvangen;
 • er is sprake van een verandering in uw medische of persoonlijke situatie, waardoor u een nieuwe hulpvraag heeft;
 • de zorgaanbieder die de zintuiglijk gehandicaptenzorg levert, stelt vast dat u een eenvoudige hulpvraag heeft, die beantwoord kan worden binnen een kort programma, het zogenoemde zorgprogramma 11.

4. Vergoeding zintuiglijk gehandicaptenzorg in 2021

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op zintuiglijk gehandicaptenzorg.
 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

5. Geen eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor zintuiglijk gehandicaptenzorg.

6. Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Wie mag de zorg verlenen?

Een instelling voor zintuiglijk gehandicaptenzorg mag de zorg verlenen.

8. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg

Wij hanteren een maximumvergoeding voor zintuiglijk gehandicaptenzorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In dat geval vergoeden wij maximaal de tarieven volgens de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Als de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor uw eigen rekening.

 

U vindt een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt via onze zorgzoeker. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.

9. Toestemming aanvragen

U moet schriftelijke toestemming van ons hebben voor een opname voor zintuiglijk gehandicaptenzorg voordat de opname is gestart. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) het behandelplan meesturen. Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

 

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering