Ziekenvervoer

Ziekenvervoer omvat vervoer met de (eigen) auto of taxi óf openbaar vervoer over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Ziekenvervoer omvat vervoer met de (eigen) auto of taxi óf openbaar vervoer over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer.

Ziekenvervoer omvat vervoer met de (eigen) auto of taxi óf openbaar vervoer over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer:

 • naar een zorgaanbieder;
 • naar een instelling waarin u verblijft. Of vanuit deze instelling naar een persoon of instelling waar u een onderzoek of behandeling krijgt of waar u een prothese aangemeten krijgt of gaat passen.
 • naar uw woning of een andere woning, als u komt van één van de zorgaanbieders bedoeld bij de eerste twee punten.

In alle bovenstaande gevallen geldt dat de therapie of behandeling (gedeeltelijk) wordt vergoed vanuit de basisverzekering, de Jeugdwet of vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ambulancevervoer valt niet onder zittend ziekenvervoer.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U krijgt de kosten van ziekenvervoer vergoed, als u:

 • nierdialyses moet ondergaan. Ook het vervoer naar consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, valt hieronder;
 • oncologische behandelingen met chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie moet ondergaan. Ook het vervoer naar consulten, onderzoek en controles die als onderdeel van de behandeling noodzakelijk zijn, valt hieronder;
 • zich alleen met een rolstoel kunt verplaatsen;
 • zo slecht ziet dat u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen;
 • jonger bent dan 18 jaar en aangewezen bent op intensieve kindzorg;
 • bent aangewezen tot geriatrische revalidatiezorg.
 • bent aangewezen op dagbehandeling die in een groep wordt verleend en die onderdeel is van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking

Kosten van overnachtingen
U heeft recht op vergoeding van kosten van logeren in plaats van (een vergoeding van kosten van) ziekenvervoer:

 • als u recht heeft op ziekenvervoer; en
 • dit vervoer op tenminste 3 achtereenvolgende dagen nodig is; en
 • het logeren doelmatiger en minder belastend is voor u dan het dagelijks op en neer reizen van huis naar de behandellocatie.

U heeft dan recht op vervoer voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie en op vergoeding van kosten van 2 of meer overnachtingen in de buurt van de behandellocatie. De vergoeding voor de kosten van overnachtingen bedraagt maximaal € 77,50 per nacht. U regelt uw overnachting zelf.

Onder ziekenvervoer valt ook vervoer in bijzondere situaties:

 • u bent in verband met de behandeling van een ziekte of aandoening (en consulten, onderzoek en controles als onderdeel van de behandeling) langdurig aangewezen op vervoer. Het niet vergoeden van dat vervoer is voor u bijzonder onredelijk. In de verzekeringsvoorwaarden leest u hoe wij dat bepalen;
 • het vervoer van een begeleider. De begeleiding moet dan noodzakelijk zijn of het moet gaan om begeleiding van een verzekerde die jonger dan zestien jaar is. In bijzondere gevallen kunnen wij schriftelijke toestemming geven voor vervoer van twee begeleiders;
 • vervoer met een ander vervoermiddel dan per auto of het openbaar vervoer, als het vervoer per auto of het openbaar vervoer niet mogelijk is. U heeft hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig;
 • vervoer over een afstand van meer dan 200 kilometer. U heeft hiervoor vooraf schriftelijke toestemming nodig.

Aanvraagformulier invullen

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor zittend ziekenvervoer, stuurt u ons een aanvraagformulier zittend ziekenvervoer dat is ingevuld door uw huisarts of een medisch specialist.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van kosten van ziekenvervoer over een enkele reisafstand van maximaal 200 kilometer.

 • de vergoeding van ziekenvervoer met de (eigen) auto is € 0,32 per kilometer. Het aantal kilometers berekenen wij aan de hand van de snelste route volgens de meest recente versie van de routeplanner van de ANWB door invoering van de postcode van herkomst en de postcode van bestemming;
 • vergoeding per openbaar vervoer geldt alleen voor de laagste klasse van het openbaarvervoermiddel;
 • maakt u gebruik van gecontracteerd taxivervoer, dan is de vergoeding 100%.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit de aanvullende verzekering Top heeft u recht op vergoeding van vervoer vanaf uw woonadres naar de plaats waar u zorg krijgt in Nederland. Er moet sprake zijn van zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Daarnaast heeft u recht op vergoeding van vervoer van één begeleider als de begeleiding medisch noodzakelijk is.

Basispolis
bij bepaalde medische indicaties of als wordt voldaan aan de voorwaarden van de hardheidsclausule: 100% (minus eigen bijdrage van max. € 113,- p.jr.)
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
maximaal € 200,- per kalenderjaar

Binnen de maximale vergoeding per kalenderjaar vergoeden wij:

 • de wettelijke eigen bijdrage voor ziekenvervoer;
 • de kosten van openbaar vervoer met de laagste klasse;
 • de kosten van vervoer met een door ons gecontracteerde taxivervoerder;
 • € 0,70 per kilometer voor vervoer door een niet-gecontracteerde taxivervoerder;
 • € 0,30 per kilometer voor vervoer met een particuliere auto.

Eigen bijdrage ziekenvervoer

Voor ziekenvervoer geldt in 2022 een wettelijke eigen bijdrage van maximaal €111,- per kalenderjaar. De wettelijke eigen bijdrage geldt ook voor de heen- en terugreis naar de behandellocatie als u gebruik maakt van een overnachting. Bekijk de algemene voorwaarden 2022 voor de situaties waarin de wettelijke eigen bijdrage niet geldt.

Eigen risico zittend ziekenvervoer

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Voor ziekenvervoer met de (eigen) auto kunt u gebruik maken van een auto van uzelf of van iemand anders. Voor ziekenvervoer met de taxi mag u gebruik maken van een taxivervoerder. Voor ziekenvervoer met het openbaar vervoer mag u gebruik maken van een openbaar vervoerbedrijf.

Gecontracteerd ziekenvervoer (taxivervoer)
Bent u aangewezen op taxivervoer en wilt u een gecontracteerd bedrijf kiezen? Laat u dan vervoeren door ZCN. Ziekenvervoer van ZCN rijdt 7 dagen per week, 24 uur per dag, in het hele land. Reserveer minimaal 24 uur van tevoren via:

 • Telefoon: 085-4879800 (van 8.30 – 17.00 uur)
 • Website: www.zcnvervoer.nl

Aankomst en vertrek
U reserveert een rit door een vertrektijd of de gewenste aankomsttijd aan te geven. Bij een gewenst aankomsttijdstip zal ZCN in overleg het vertrektijdstip bepalen. De taxi mag maximaal 15 minuten vóór, tot maximaal 15 minuten ná het afgesproken tijdstip komen om u op te halen. Als u bijvoorbeeld om 10.00 uur opgehaald wilt worden, rijdt de taxi dus tussen 09.45 en 10.15 uur bij u voor.

Route
Bij ziekenvervoer reist u samen met andere passagiers. Daardoor reist u misschien niet altijd via de kortste route naar uw bestemming. Hierbij geldt een maximum extra rijtijd van een half uur. De chauffeur zorgt dat u altijd minstens 10 minuten en maximaal 30 minuten voor uw afspraak arriveert.

Retourritten
Een retourrit kun u op dezelfde dag bestellen. De taxi haalt u dan binnen 30 minuten op. Wanneer u de retourrit eerder bestelt dan staat de taxi uiteraard op het doorgegeven tijdstip klaar. Als u dialyse, chemotherapie of een bestraling hebt gehad, brengt ZCN u direct naar huis (zonder andere passagiers).

Terugbelservice
Het is prettig als u weet dat de taxi eraan komt. Als u gebruik maakt van de terugbelservice wordt u 5 tot 10 minuten voordat de taxi arriveert door de chauffeur gebeld. Bij de ritreservering kunt u aangeven dat u gebruik wil maken van de terugbelservice. Geeft u wel door op welk telefoonnummer u te bereiken bent?

Hulp door de chauffeur?
De chauffeur helpt u graag (wanneer gewenst) bij het in- en uitstappen. Als u het fijn vindt, begeleidt de chauffeur u ook van de voordeur naar de taxi en andersom. Verder maakt de chauffeur uw veiligheidsgordel vast en/of zet deze uw rolstoel vast en draagt uw bagage.

Let op
Maakt u voor het ziekenvervoer gebruik van een taxibedrijf waarmee wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgverleners.

Toestemming ziekenvervoer aanvragen

U moet schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat het vervoer plaatsvindt. Daarbij bepalen wij of u recht heeft op ziekenvervoer met de (eigen) auto, met het openbaar vervoer of met de taxi. U moet ook voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons hebben voor vergoeding van kosten van overnachtingen. Bij de aanvraag voor het vervoer of de overnachtingen moet u de reden van de aanvraag en het voorschrift meesturen. Het aanvraagformulier voor ziekenvervoer kunt u bekijken en downloaden via www.salland.nl/service-contact/formulieren. Op uw verzoek zenden wij het formulier toe.

Vraagt u toestemming voor vergoeding van uw begeleiding? Stuur ons dan ook een toelichting van de verwijzer op de noodzaak van de begeleiding.

Het ingevulde aanvraagformulier kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.