Verpleging en verzorging zonder verblijf

Vergoeding zorgverzekering 2018

 1. Wat is verpleging en verzorging zonder verblijf?
 2. Zorgplan nodig
 3. Vergoeding verpleging en verzorging zonder verblijf in 2018
 4. Eigen bijdrage
 5. Geen eigen risico
 6. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg
 7. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is verpleging en verzorging zonder verblijf?

Verpleging en verzorging zonder verblijf is zorg die verpleegkundigen bieden. De zorg bestaat uit verpleegkundige handelingen (zorgverlening) en verzorging, maar ook uit het indiceren, coördineren, signaleren, coachen en preventie.

De zorg omvat niet:

 • verpleging en verzorging tijdens uw verblijf in een ziekenhuis of een andere instelling;
 • kraamzorg.

2. Zorgplan nodig

U of uw wettelijk vertegenwoordiger moet een zorgplan hebben ondertekend. Dat geldt ook bij aanpassingen in het zorgplan. Het zorgplan moet minimaal bevatten de soort, omvang, frequentie en beoogde duur van de benodigde verpleging en verzorging zonder verblijf, de prestaties en zijn voorzien van een motivering. In het zorgplan moet ook de bijdrage van uw sociale netwerk zijn betrokken.

 

Een wijkverpleegkundige en een verpleegkundig specialist mogen uw indicatie voor de zorg bepalen en een zorgplan opstellen.

 

3. Vergoeding wijkverpleging in 2018

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op wijkverpleging.
 

Zorgverzekering Vergoeding 2018
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2018
Start geen
Compact geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

4. Eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor wijkverpleging.

5. Geen eigen risico

De kosten van wijkverpleging tellen niet mee voor het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.

6. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg

Wij hanteren een maximumvergoeding voor wijkverpleging door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. In dat geval vergoeden wij maximaal de tarieven volgens de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Op verzoek zenden wij deze toe. Als de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor uw eigen rekening.

7. Bij wie kunt u terecht?

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen;

 • een verpleegkundig specialist;
 • een wijkverpleegkundige;
 • een instelling voor verpleging of verzorging in de thuissituatie.

In de volgende gevallen heeft u schriftelijke toestemming van ons nodig, voordat u de zorg krijgt:

 • Voor vergoeding van verpleging en verzorging zonder verblijf door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Bij de aanvraag moet u een kopie van het zorgplan meesturen.

 • Voor vergoeding van verpleging en verzorging zonder verblijf in het buitenland. Bij de aanvraag moet u een kopie van het zorgplan meesturen. Ook moet u een offerte voor de zorg meesturen, waarin is opgenomen welke zorg het betreft, wat de kosten zijn en voor welke periode het geldt.

 • Voor vergoeding van palliatieve terminale thuiszorg, als die langer nodig is dan drie maanden. Dit geldt ook voor zorg in het buitenland. Bij de aanvraag moet u een kopie van het zorgplan meesturen.

Als het zorgplan wijzigt, moet u opnieuw toestemming van ons hebben, voordat u de nieuwe zorg krijgt.

 

U heeft geen voorafgaande, schriftelijke toestemming van ons nodig voor wijkverpleging door een gecontracteerde zorgaanbieder, tenzij deze zorgaanbieder aangeeft dat in uw situatie wel toestemming van ons noodzakelijk is.

 

De gecontracteerde zorgaanbieders zijn te vinden in onze zorgzoeker. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.

 

Persoonsgebonden budget

In plaats van het recht op de zorg, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. In dat geval krijgt u budget om de verpleging en verzorging zelf te in te kopen. Voor het recht op het persoonsgebonden budget gelden speciale voorwaarden. Deze zijn opgenomen in het Reglement pgb wijkverpleging.

 

Als de kosten die u maakt voor de verpleging en verzorging hoger zijn dan de vergoeding in de vorm van het persoonsgebonden budget, dan komt het verschil tussen de kosten en het persoonsgebonden budget voor uw eigen rekening.

 

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering