Verblijf

Met verblijf bedoelen we de opname gedurende een onafgebroken periode van maximaal 1095 dagen. Een onderbreking van de opname van maximaal dertig dagen telt niet mee voor de onafgebroken periode van 1095 dagen. Weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 1095 dagen.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Met verblijf bedoelen we de opname gedurende een onafgebroken periode van maximaal 1095 dagen. Een onderbreking van de opname van maximaal dertig dagen telt niet mee voor de onafgebroken periode van 1095 dagen. Weekend- en vakantieverlof tellen wel mee voor de berekening van de 1095 dagen.

De zorg omvat niet:

 • verblijf dat u nodig heeft in verband met een psychische stoornis of beperking als u jonger bent dan 18 jaar;
 • verblijf in verband met het tijdelijk overnemen van de zorg om een mantelzorger te ontlasten (respijtzorg);
 • eerstelijnsverblijf.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt in aanmerking voor een vergoeding als de opname medisch noodzakelijk is in verband met:

Verblijf buiten een instelling


U heeft recht op vergoeding voor verblijf dat medisch noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg en dat niet gepaard gaat met verpleging, verzorging of paramedische zorg op voorwaarde dat:

 • u tijdens het verblijf beschikt over een mantelzorger; en
 • de reistijd tussen het ziekenhuis van uw behandeling en uw woonplaats meer dan 60 minuten is; en
 • de reistijd tussen het ziekenhuis van uw behandeling en uw verblijfplaats maximaal 60 minuten is.

De vergoeding van de kosten van overnachtingen bedraagt maximaal € 77,50 per nacht. U regelt het verblijf zelf. 

Verwijzing nodig voor verblijf

Voor verblijf heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, tandarts of verloskundige. U heeft geen verwijzing nodig als er sprake is van een spoedeisende situatie.

Vergoeding verblijf

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van verblijf:

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100%
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor verblijf.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van verblijf mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

Afhankelijk van de zorg die u nodig heeft, kunt u voor verblijf terecht bij de volgende zorgverleners:

 • ziekenhuis;
 • revalidatiecentrum;
 • psychiatrisch ziekenhuis;
 • beademingscentrum;
 • centrum voor erfelijkheidsadvisering;
 • instelling voor geriatrische revalidatiezorg;
 • instelling voor zintuigelijk gehandicaptenzorg.

Dit geldt niet als het verblijf noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg en niet gepaard gaat met verpleging, verzorging of paramedische zorg. In dat geval mag u zelf bepalen waar u verblijft, zolang aan de voorwaarden voor vergoeding van dat verblijf is voldaan.

Toestemming aanvragen

U heeft vooraf toestemming van ons nodig als het gaat om een opname voor:

Bij de aanvraag moet u (een kopie van) een rapportage van de behandeld arts meesturen waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en de medische noodzaak voor verblijf zijn opgenomen. Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.