Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar

Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit. Een tandarts, kaakchirurg, mondhygiënist of tandprotheticus kan tandheelkundige zorg verlenen.

Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel

Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit. Een tandarts, kaakchirurg, mondhygiënist of tandprotheticus kan tandheelkundige zorg verlenen.

Jonger dan 18 jaar? Bekijk dan de vergoedingen tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar.
In bepaalde situaties komt u in aanmerking voor vergoeding van bijzondere tandheelkunde.
Voor sommige behandelingen heeft u vooraf schriftelijk toestemming nodig.

Vergoedingen

Basisverzekering

Bent u 18 jaar of ouder? De basisverzekering vergoedt de kosten van:

 • chirurgische tandheelkundige zorg door een kaakchirurg en het daarbij horende röntgenonderzoek, met uitzondering van parodontale chirurgie en het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en ongecompliceerde extracties;
 • een uitneembare volledige prothese voor de boven- of onderkaak (kunstgebit), al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten.

Jonger dan 23 jaar

Als u jonger bent dan 23 jaar en de zorg valt niet onder de bijzondere tandheelkundige zorg, dan heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op tandvervangende hulp. Een voorwaarde is onder andere dat de noodzaak van deze zorg is vastgesteld voordat u 18 jaar bent geworden.

Tandartsverzekering     Vergoeding
TandExtra 100% voor consulten*. Overige zorg: 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar, voor de consulten en overige mondzorg gezamenlijk
TandPlus 100% voor consulten*. Overige zorg: 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar, voor de consulten en overige mondzorg gezamenlijk
TandTop 100% voor consulten*. Overige zorg: 75% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar, voor de consulten en overige mondzorg gezamenlijk

De vergoeding vanuit de tandartsverzekering geldt voor de volgende onderdelen samen:

 • algemene tandheelkundige zorg;
 • materiaal- en techniekkosten;
 • wettelijke eigen bijdrage kunstgebit;
 • spoedeisende mondzorg in het buitenland;
 • orthodontie als u jonger bent dan 18 jaar.

*Onder consult verstaan wij een consult voor een periodieke controle (C002) en een consult, niet zijnde periodieke controle (C003) in de prestatielijst voor tandheelkundige zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vergoeding algemene tandheelkundige zorg

U krijgt een vergoeding van alle hieronder genoemde behandelingen en prestatiecodes (opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit). Zorgverleners mogen deze behandelingen in rekening brengen als ze voldoen aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden. U heeft geen recht op vergoeding vanuit uw tandartsverzekering als de zorg valt onder de dekking van de basisverzekering. Dan worden de kosten volgens de voorwaarden van de basisverzekering vergoed.

Type behandeling  Prestatiecode
 Consultatie en diagnostiek  alle C-codes
 Maken en beoordelen foto’s  alle X-codes
 Preventieve mondzorg  alle M-codes
 Verdoving  alle A-codes
 Verdoving door middel van roesje  alle B-codes
 Vullingen  alle V-codes
 Wortelkanaalbehandelingen  alle E-codes
 Kronen en bruggen  alle R-codes
 Kaakgewrichtsbehandelingen  alle G-codes
 Chirurgie  alle H-codes
 Kunstgebitten  alle P-codes
 Tandvleesbehandelingen  alle T-codes
 Implantaten alle J-codes en, voor zorg door kaakchirurgen, de relevante medisch specialistische prestaties
(overige zorgproducten).

Vergoeding materiaal- en techniekkosten

Materiaal- en techniekkosten zijn de kosten voor het (laten) maken van een werkstuk zoals een kroon, kunstgebit of beugel. U heeft recht op vergoeding van (een deel van) de materiaal- en techniekkosten van de behandelingen algemene tandheelkundige zorg en orthodontie. De maximale vergoeding vindt u op de Lijst maximale vergoeding techniekkosten. De vergoeding waar recht op bestaat bedraagt 75% van de maximale materiaal- en techniekkosten tot het verzekerde bedrag per kalenderjaar.

Vergoeding spoedeisende mondzorg in het buitenland

Met onze tandartsverzekering is er ook recht op vergoeding van spoedeisende mondzorg in het buitenland. De dekking is beperkt tot de behandelingen die staan op de lijst Lijst spoedeisende mondzorg.

 

Wettelijke eigen bijdrage

Voor tandheelkundige zorg uit de basisverzekering kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Bent u 18 jaar of ouder, dan geldt een eigen bijdrage voor:

 • zorg die valt onder bijzondere tandheelkunde als die zorg niet rechtstreeks in verband staat met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp;
 • een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak. U betaalt 25% van de kosten van de prothese.
 • een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak op tandheelkundige implantaten. U betaalt 10% van de kosten als het om een gebitsprothese voor de onderkaak gaat. Voor een prothese voor de bovenkaak betaalt u 8% van de kosten.
 • reparaties of overzetting van een uitneembare volledige gebitsprothese. U betaalt 10% van de kosten zelf.

U kunt in het vergoedingsoverzicht gebitsprothesen per verrichtingcode nakijken op welke vergoeding u recht heeft en welke wettelijke eigen bijdrage van toepassing is.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van tandheelkundige zorg uit de basisverzekering tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor tandheelkundige zorg terecht bij een tandarts. Daarnaast kunt u terecht bij:

 • een kaakchirurg voor chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard;
 • een orthodontist voor orthodontie;
 • een kaakchirurg voor implantologie;
 • een tandprotheticus voor het maken en plaatsen van een uitneembaar (volledig) kunstgebit;
 • een mondhygiënist voor mondverzorging.


Wanneer verwijzing nodig?

 • Voor tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering, uitgevoerd door een kaakchirurg, heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, tandarts of orthodontist of een andere kaakchirurg.
 • Voor het aanmeten, maken, passen en plaatsen van uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen op tandheelkundige implantaten door een tandprotheticus heeft u een verwijzing nodig van een tandarts, kaakchirurg of orthodontist.
 • Voor zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde of een instelling voor jeugdtandverzorging moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts, kaakchirurg of orthodontist. De tandarts, kaakchirurg of orthodontist die de verwijzing afgeeft, mag niet zijn verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Toestemming aanvragen

Voor sommige behandelingen heeft u vooraf schriftelijk toestemming van ons nodig. Meer informatie vindt u op de pagina Toestemming voor zorg.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.